Cell Impact AB offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Styrelsen för Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen av units med företrädesrätt för Cell Impacts aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Vid full teckning i företrädesmissionen tillförs Bolaget initialt cirka 54,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden samt särskilda teckningsåtaganden uppgående till totalt 100 procent av den initiala emissionsvolymen. Till företrädesemissionen har en överteckningsemission kopplats om cirka 10 MSEK för att tillgodose eventuell överteckning i företrädesemissionen.

Företrädesemissionen i sammandrag:

 • Aktieägare i Cell Impact erhåller en (1) uniträtt för varje A- eller B-aktie som innehas på avstämningsdagen den 24 april 2019. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra aktier och en vederlagsfri teckningsoption.
 • Emissionskursen är 12 SEK per unit, motsvarande 3 SEK per aktie.
 • Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget. Teckningskursen per B-aktie är 6 SEK och kan nyttjas för teckning under juni 2020.
 • Bolaget tillförs vid full teckning cirka 54,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckning sker under perioden 26 april - 10 maj 2019.
 • Handel i uniträtter sker under perioden 26 april - 8 maj 2019.
 • Bolaget har ingått tecknings- och garantiåtaganden med ett antal större aktieägare, styrelse- och ledningspersoner samt ett antal externa parter. Erbjudandet omfattas till cirka 6,7 MSEK av teckningsåtaganden, motsvarande cirka 12,3 procent av emissionsbeloppet. Vidare omfattas företrädesemissionen av garantiåtaganden om totalt cirka 36,8 MSEK, motsvarande cirka 67,7 procent av emissionsbeloppet. Därutöver har Bolaget ingått särskilda teckningsåtaganden om 10,9 MSEK, motsvarande cirka 20 procent av emissionsbeloppet, som är villkorade av att övrig teckning i företrädesemissionen (med eller utan garanter) uppgår till minst 80 procent. Företrädesemissionen omfattas därmed totalt till cirka 54,4 MSEK av tecknings- och garantiåtaganden samt särskilda teckningsåtaganden, motsvarande 100 procent av emissionens totala belopp.

Utöver företrädesemissionen genomför Bolaget en riktad emission om cirka 14 MSEK före emissionskostnader som tecknas av ett antal kvalificerade och strategiska investerare.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Cell Impacts hemsida www.cellimpact.com, Finansinspektionens hemsida www.fi.se, Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida www.stockholmcorp.se samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.

Tidplan för företrädesemissionen i korthet (alla datum hänför sig till 2019):

 • Fredag 26 april Teckningsperiod startar
 • Fredag 26 april Handel med uniträtter startar
 • Onsdag 8 maj Handel med uniträtter avslutas
 • Fredag 10 maj Teckningsperioden avslutas
 • Onsdag 15 maj Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

2019-04-25

För mer information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Wåhlin AB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med emissionerna.

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadvisor@penser.se.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Cell Impact AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cell Impact AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Cell Impact upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Cell Impact för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Cell Impact och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Cell Impact erhåller VINNOVA-finansiering för samarbete med RISE kring framtidens produktionsteknologi

Cell Impact AB (publ) har initierat ett samarbete med RISE IVF AB kring nästa generations produktionsteknologi för tillverkning av flödesplattor i metall för vätgasdrivna bränsleceller. Projektet löper över sex månader och finansieras gemensamt av Cell Impact och Vinnova.


Cell Impact receives VINNOVA funding for collaboration with RISE on future production technology

Cell Impact AB (publ) has initiated a collaboration with RISE IVF AB on the next generation of production technology for the production of metal flow plates for hydrogen-fueled fuel cells. The project runs over six months and is jointly financed by Cell Impact and Vinnova.


Cell Impact och japanska NKC förstärker samarbetet

Cell Impact AB (publ) och den japanska industrikoncernen Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) fördjupar sitt samarbete genom att teckna ett Memorandum of Understanding (MoU) gällande internationell affärsutveckling.


Cell Impact and Japanese NKC strengthen cooperation

Cell Impact AB (publ) and the Japanese industrial group Nakanishi Metal Works Co. Ltd. (NKC) deepens its cooperation by signing a Memorandum of Understanding (MoU) on international business development.


Cell Impact genomför riktad nyemission om cirka 5 MSEK

Cell Impact AB (publ) meddelar att styrelsen idag, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 11 april 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission av B-aktier om cirka 5 MSEK. Emissionen riktas till den japanska industrikoncernen Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC), som har ingått ett teckningsåtagande om cirka 4,5 MSEK, samt till Mr Shigeru Nakagawa, Executive Officer, NKC New Business Division, som har ingått ett teckningsåtagande om cirka 0,5 MSEK. 


Cell Impact carries through a directed share issue of approximately SEK 5 million

Cell Impact AB (publ) announces that the Board, with the support of the share issue authorization from the Annual General Meeting on April 11, 2019, today has resolved upon a directed share issue of series B shares with a value of approximately SEK 5 million. The share issue is directed to the Japanese industrial group Nakanishi Metal Works Co. Ltd. (NKC), which has entered into a subscription undertaking of approximately SEK 4.5 million, and Mr. Shigeru Nakagawa, Executive Officer, NKC New Business Division, who has entered into a subscription undertaking of approximately SEK 0.5 million.Cell Impact delårsrapport april-juni 2019

Finansiell sammanfattning andra kvartalet

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 4,0 mkr (0,4).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12,1 mkr (-14,0).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -12,7 mkr (-14,0).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,50 kr (-0,80).
 • Eget kapital uppgick pa bokslutsdagen till 66,1 mkr (43,4) eller 1,49 kronor per aktie (0,53).
 • Soliditeten pa balansdagen uppgick till 80 procent (27).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 mkr (-10,5).
 • Pa bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 44,9 mkr (25,3).

Cell Impacts emissioner tillför 78,4 MSEK. Företrädesemissionen övertecknades med 239 procent.

Styrelsen för Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den emission av Units (bestående av B-aktier och teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt i den riktade emission av B-aktier och teckningsoptioner som beslutades av årsstämman den 11 april 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 184,3 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 339 procent och tillför Bolaget cirka 54,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget tillförs 78,4 MSEK inklusive den riktade emissionen och överteckningsemissionen.


Cell Impact AB offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Styrelsen för Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen av units med företrädesrätt för Cell Impacts aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Cell Impact delårsrapport januari-mars 2019

Finansiell sammanfattning första kvartalet

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 2,5 mkr (1,3).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9,2 mkr (-6,2).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -9,5 mkr (-6,3).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,52 kr (-0,46).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 9,6 mkr (19,1) eller 0,53 kronor per aktie (1,06).
 • Soliditeten på balansdagen uppgick till 27 procent (50).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,1 mkr (-7,3).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 3,6 mkr (8,0).

Cell Impact samarbetar med stor japansk underleverantör till bilindustrin

Cell Impact AB (publ) har fått en utvecklings- och teknikvalideringsorder på 3,4 MSEK från Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) i Osaka, Japan. Ordern omfattar både ett utvecklingsprojekt av vår formningsteknologi och produktion av en mindre serie flödesplattor för utvärdering hos en ledande biltillverkare.


Cell Impact partners with large Japanese automotive supplier

Cell Impact AB (publ) has received a 3.4 MSEK development and technology validation order from Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) in Osaka, Japan. The order encompasses both a technical enhancement to our forming technology and a limited flow plate validation production run for a global leading automotive manufacturer.


Kommuniké från årsstämma i Cell Impact

Cell Impact AB (publ) höll under torsdagen den 11 april 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär