Styrelsen i Capacent föreslår nytt incitamentsprogram

Styrelsen i Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om införandet av ett incitamentsprogram för åren 2017-2019 genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner samt att bolagsstämman godkänner överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag.

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, vilka har bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Emissionen av teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det av Bolaget helägda dotterbolaget Capacent AB, org.nr 556630-4795 ("Dotterbolaget"). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet att erbjuda ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner som är eller blir anställda i Bolaget eller dess dotterbolag att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna. Förslaget innebär att högst 271 560 teckningsoptioner emitteras.

Deltagarna i incitamentsprogrammet föreslås indelas i tre grupper:

 • Kategori A: Erbjuds vardera högst 25 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 175 000 teckningsoptioner.
 • Kategori B: Erbjuds vardera högst 7 500 teckningsoptioner och sammanlagt högst 90 000 teckningsoptioner, med tillägg för de eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas inom kategori A.
 • Kategori C: (Framtida rekryteringar av ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner) kan komma att erbjudas vardera högst 25 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 6 560 teckningsoptioner, med tillägg för de eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas inom kategori A och/eller B.

En (1) teckningsoption ger rätten, men inte skyldigheten, att teckna en (1) ny aktie vid inlösentillfället. Maximala antalet aktier som kan komma att tecknas med stöd av teckningsoptioner är 271 560, vilket motsvarar en utspädning om 10 procent, baserat på nuvarande antal aktier och röster i Bolaget. Priset för teckningsoptionerna kommer att fastställas med Black-Scholes modellen. Lösenpris kommer att vara 120 procent av det volymvägda priset för Bolagets aktie under perioden 22-28 september 2017. Inlösen kan sedan ske under perioden 15-29 november 2019.

En förutsättning för köp av teckningsoptioner är att den anställde ingått avtal med Dotterbolaget angående hembudsskyldighet vid anställningsförhållandets upphörande. Teckningsoptionerna kommer således inte vara handlingsbara i andrahandsmarknaden.

Incitamentsprogram 2017/2019 förutsätter beslut av extra bolagsstämma och en fullständig beskrivning av programmet kommer finnas tillgänglig i kallelsen till bolagsstämman. Den extra bolagsstämman är planerad till den 29 september 2017 och avses att hållas i Bolagets lokaler på Hamngatan 15 i Stockholm. Kallelsen till stämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande och beräknas att publiceras den 15 september 2017 i Post- och Inrikes Tidningar och finns tillgänglig från dagens datum på Bolagets webbplats www.capacent.com. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet den 15 september 2017.

2017-09-14

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
Telefon: +46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO 
robin.paulsson@capacent.se 
Telefon: +46 70 750 08 63

Kort om Bolaget:

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Capacent Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 september 2017 kl. 09.58.

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: info@mangold.se

Capacent Holding - Delårsrapport för januari - mars 2018

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2018.

 • Januari - Mars 2018
   Omsättningen för perioden uppgick till 64,6 MSEK, en ökning med 49,9 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv ökade omsättningen med 36,0 procent.
 • EBITDA för perioden uppgick till 7,1 MSEK (-0,7)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 6,6 MSEK (-1,0)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 6,4 MSEK (-1,1)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,8 SEK (-0,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 5,3 MSEK (5,7)

Capacents CFO avgår

Capacents CFO Robin Paulsson har valt att avsluta sin tjänst för nya utmaningar utanför Capacent.Capacents årsredovisning för 2017 har publicerats

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.capacent.se


Finska skattemyndigheten meddelar beslut om tillkommande skatt

Den finska skattemyndigheten har i ett beslut meddelat att det avser att höja Capacents skattepliktiga resultat i Finland med sammanlagt 11,3 MSEK avseende åren 2012-2015. Beslutet innebär ett tillkommande skattekrav om totalt 2,9 MSEK.


Kallelse till årsstämma i Capacent

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2018, kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Hamngatan 15, Stockholm.


Capacent Holding - Bokslutskommuniké 2017

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden januari - december 2017.

Oktober - December 2017

 • Omsättningen för perioden uppgick till 67,3 MSEK, en ökning med 74,1 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv ökade omsättningen med 16,8 procent. 
 • EBITDA exklusive omvärdering av tilläggsköpeskilling uppgick till 10,4 MSEK. EBITDA för perioden uppgick till 16,1 MSEK (4,4)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 10,4 MSEK (4,3) 
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 10,2 MSEK (3,9) 
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,6 SEK (1,1) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 9,1 MSEK (-1,9)

Januari - December 2017

 • Omsättningen för perioden uppgick till 200,4 MSEK, en ökning med 40,2 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv minskade omsättningen med 3,9 procent. 
 • EBITDA exklusive omvärdering av tilläggsköpeskilling uppgick till 7,2 MSEK. EBITDA för perioden uppgick till 12,9 MSEK (10,8) 
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 5,9 MSEK (10,3)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 5,0 MSEK (10,6) 
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,2 SEK (3,1) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 9,6 MSEK (2,5) 
 • Föreslagen utdelning om totalt 1,0 SEK (3,0) per aktie

Capacent Holding - Delårsrapport för januari - september 2017

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2017.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Capacent den 29 september 2017

Den extra bolagsstämman beslutade att införa Incitamentsprogram 2017/2019 genom

a) emission av högst 271 560 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Capacent AB, och

b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Capacent Holding AB (publ) eller dess dotterbolag.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org.nr 556852-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 september 2017 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Hamngatan 15 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: