Capacent avvecklar sin isländska verksamhet

Den isländska verksamheten har haft strukturella lönsamhetsproblem före Covid-19. Den negativa påverkan på intäkterna under Covid-19 pandemin har accelererat beslutet att avveckla verksamheten.

Capacent Island rapporterade under 2019 en omsättning på 77 MSEK och ett resultat efter skatt på -1 MSEK. Motsvarande siffror för årets första kvartal uppgår till 17,6 respektive -0,3 MSEK. Vinst per aktie har påverkats negativt av den isländska verksamheten under 2019 med -0,2 SEK och under årets första kvartal med -0,1 SEK.

Engångseffekten för Capacent Holding AB (publ) är en nedskrivning av aktier i dotterbolag om 11,7 MSEK samt en nedskrivning av en fordran på 0,4 MSEK.

Den praktiska konsekvensen av avvecklingen är att verksamheten upphör genom att bolaget försätts i konkurs, vilket skedde den 28 maj 2020. Totalt berörs alla medarbetare i den isländska verksamheten vilket är 44 st.

VD Edvard Björkenheim säger "Capacents lönsamhet under 2018 och 2019 har varit under målnivåer. Vi vidtar nu åtgärder för att justera kostnadsbasen samt genomför ett antal strukturella förändringar som skall ta oss tillbaka till lönsam tillväxt. Avvecklingen av den isländska verksamheten är ett led i detta".

"Resultatet av avvecklingen har, exkluderat engångseffekter, en positiv påverkan på vinsten per aktie under 2020", fortsätter Edvard Björkenheim.

Capacent kommer som ett resultat av de strukturella förändringar som genomförs revidera bolagets finansiella mål och kommunicera de nya målen i samband med presentationen av årets tredje delårsrapport.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget var under kvartalet i genomsnitt cirka 120 anställda på 4 kontor i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2020
kl. 17.30 CET.

Nerladdningsbara filer
Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - mars 2020

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2020.

Januari-mars 2020

- Omsättningen för perioden uppgick till 69,0 MSEK, en minskning med 3,2 procent jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 1,5 MSEK (4,5).
- Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,3 MSEK (3,5).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,0 SEK (1,2).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 8,0 MSEK (0,6).


Kallelse till årsstämma i Capacent Holding AB (publ)

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020, kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Hamngatan 15, Stockholm.
Capacent Holding AB (publ) - Bokslutskommuniké för januari - december 2019

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - december 2019.


Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - september 2019

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2019.


Capacify lanserar plattform för att hitta rätt interimskonsult

Idag lanserar Capacify en ny typ av kompetensplattform för interimskonsulter. Plattformen hjälper företag att lättare hitta rätt kompetens bland ett stort urval av konsulter. Den ska också stötta konsulter i att hitta den uppdragsgivare som behöver just deras spetskompetens. Nyckeln ligger i att låta tidigare kollegor och kunder värdera konsultens kompetens. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted