Capacents årsredovisning för 2017 har publicerats

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.capacent.se


Finska skattemyndigheten meddelar beslut om tillkommande skatt

Den finska skattemyndigheten har i ett beslut meddelat att det avser att höja Capacents skattepliktiga resultat i Finland med sammanlagt 11,3 MSEK avseende åren 2012-2015. Beslutet innebär ett tillkommande skattekrav om totalt 2,9 MSEK.


Kallelse till årsstämma i Capacent

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2018, kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Hamngatan 15, Stockholm.


Capacent Holding - Bokslutskommuniké 2017

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden januari - december 2017.

Oktober - December 2017

 • Omsättningen för perioden uppgick till 67,3 MSEK, en ökning med 74,1 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv ökade omsättningen med 16,8 procent. 
 • EBITDA exklusive omvärdering av tilläggsköpeskilling uppgick till 10,4 MSEK. EBITDA för perioden uppgick till 16,1 MSEK (4,4)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 10,4 MSEK (4,3) 
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 10,2 MSEK (3,9) 
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,6 SEK (1,1) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 9,1 MSEK (-1,9)

Januari - December 2017

 • Omsättningen för perioden uppgick till 200,4 MSEK, en ökning med 40,2 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv minskade omsättningen med 3,9 procent. 
 • EBITDA exklusive omvärdering av tilläggsköpeskilling uppgick till 7,2 MSEK. EBITDA för perioden uppgick till 12,9 MSEK (10,8) 
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 5,9 MSEK (10,3)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 5,0 MSEK (10,6) 
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,2 SEK (3,1) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 9,6 MSEK (2,5) 
 • Föreslagen utdelning om totalt 1,0 SEK (3,0) per aktie

Capacent Holding - Delårsrapport för januari - september 2017

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2017.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Capacent den 29 september 2017

Den extra bolagsstämman beslutade att införa Incitamentsprogram 2017/2019 genom

a) emission av högst 271 560 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Capacent AB, och

b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Capacent Holding AB (publ) eller dess dotterbolag.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org.nr 556852-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 september 2017 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Hamngatan 15 i Stockholm.


Styrelsen i Capacent föreslår nytt incitamentsprogram

Styrelsen i Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om införandet av ett incitamentsprogram för åren 2017-2019 genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner samt att bolagsstämman godkänner överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: