Försäljningen av koncernens samtliga fastighetsägande bolag har idag slutförts

Försäljningen av koncernens samtliga fastighetsägande bolag ("Transaktionen") har idag slutförts. Köpare är GLL Real Estate Partners, som genomfört förvärvet på uppdrag av sydkoreanska investerare, lokalt representerade av LB Asset Management.

Transaktionen har idag genomförts genom att köparen har tillträtt aktierna i koncernens fastighetsägande bolag samt erlagt köpeskillingen till Bråviken Logistik AB (publ):s dotterbolag, Bråviken Logistik Fastigheter AB.

Bråviken Logistik AB (publ) bedömer att större delen av likviden från Transaktionen kommer att kunna skiftas ut till aktieägarna genom inlösen av aktier under mars 2020. Resterande del avses skiftas ut till aktieägarna genom en frivillig likvidation, vilket beräknas vara klart under andra halvan av 2020. Bråviken Logistik AB (publ) kommer att avnoteras från Spotlight Stock Market i och med den frivilliga likvidationen.

Som presenterats tidigare uppgår fastighetsvärdet i transaktionen till 1 800 mkr, vilket motsvarar en premie om 11% jämfört med en extern värdering som bolaget genomförde under juni 2019.

Pris per aktie i Transaktionen efter estimerade transaktionskostnader beräknas vara cirka 129 kr. Detta motsvarar en premie om cirka 14% i jämförelse med den genomsnittliga stängningskursen under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Transaktionen.

Stockholm, 10 december 2019

BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL)

Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR-kontakt
Bråviken Logistik AB (publ)
+46 8 402 53 94

Johan Åskogh, VD
Bråviken Logistik AB (publ)
+46 8 402 53 89

Information 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 december 2019.

För ytterligare information gällande Bråviken Logistik AB (publ), vänligen besök www.bravikenlogistik.se och www.spotlightstockmarket.com.

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som i april 2017 förvärvade en fastighetsportfölj bestående av ca 139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping. Bolaget har emellertid per 10 december 2019 avyttrat hela sin fastighetsportfölj och förbereder nu en utskiftning av likviden från transaktionen. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market till dess att bolaget kommer gå i frivillig likvidation, vilket estimeras ske under andra halvan av 2020. Bolagets VD är Johan Åskogh och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. 

Försäljningen av koncernens samtliga fastighetsägande bolag har idag slutförts

Försäljningen av koncernens samtliga fastighetsägande bolag ("Transaktionen") har idag slutförts. Köpare är GLL Real Estate Partners, som genomfört förvärvet på uppdrag av sydkoreanska investerare, lokalt representerade av LB Asset Management.


Villkorat beslut av köparens investeringskommitté samt uppdaterad tidplan och proformauppgifter gällande försäljningen av koncernens samtliga fastigheter

Köparen har idag meddelat Bråviken Logistik AB (publ) ("Bolaget") att dess investeringskommitté fattat ett preliminärt beslut om att genomföra transaktionen. Beslutet är villkorat av att en punkt i köparens dokumentation till investeringskommittén justeras. Nedan framgår en uppdaterad tidplan till följd av detta samt uppdaterade proformauppgifter.Kommuniké från extra bolagsstämma den 28 oktober i Bråviken Logistik AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 28 oktober 2019 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades följande beslut:


Kommuniké från årsstämma den 1 oktober i Bråviken Logistik AB (publ)

Vid årsstämma den 1 oktober 2019 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades följande beslut:


Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 oktober 2019

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 oktober 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.


Bråviken Logistik AB (publ) ingår avtal om försäljning av samtliga koncernens fastigheter

Bråviken Logistik-koncernen har idag ingått ett avtal om att sälja samtliga sina fastigheter. Försäljningen av fastigheterna sker i bolagsform och koncernen säljer därmed samtliga aktier i sina fastighetsägande dotterbolag; Bråviken Norrköping PropCo AB, Bråviken Nyköping PropCo AB och Bråviken Flahult PropCo AB ("Försäljningen").


Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 1 oktober 2019

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 1 oktober 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.Bråviken Logistik AB (publ) bokslutskommuniké 2018/2019

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 2 kr per aktie per kvartal


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär