Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - mars 2020

Januari - mars 2020

 • Omsättningen uppgick till 60,4 mkr (55,9 mkr jan-mars 2019)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 7,0 (4,2) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 11,6 (7,6) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 8,8 (5,7) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 14,6 (10,3) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,79 (0,44) kr

Viktiga händelser under och efter periodens utgång

 • Henrik Olander tillträdde som VD i januari. Tidigare VD, Niklas Lundqvist, arbetar kvar i koncernen med huvudsakligt fokus på förvärv och affärsutveckling.

 • I januari ingicks ett kundavtal med Scandic Hotels, Nordens största hotellkedja, med avseende på deras lojalitetsprogram Scandic Friends.

 • Utbrottet av Covid-19 i slutet av mars har på olika sätt påverkat både våra kunder och vår försäljning samt vår organisation som till stor del arbetar hemifrån sedan mitten av mars. Intäkterna i Q1 påverkades dock inte märkbart och vi ser även affärsmöjligheter i spåren av pandemins framfart.

 • I mars ingicks avtal om förvärv av Goyada AB:s konkursbo omfattande bl.a. teknisk plattform och immateriella rättigheter. Förvärvet slutfördes i april och innebär ett stärkt erbjudande inom digitala presentkortslösningar.

 • Med anledning av en ökad osäkerhet kring den pågående utvecklingen, samt det genomförda köpet av Goyada AB:s konkursbo, föreslog styrelsen i slutet av mars att den tidigare föreslagna utdelningen avseende räkenskapsåret 2019 på totalt ca 15 mkr slopas i sin helhet.

 • Ett sexårigt samarbetsavtal med MBXP ApS (MBXP) slöts i mitten av maj kring ett strategiskt samarbetsavtal avseende den tekniska plattform som nyligen förvärvades från Goyadas konkursbo. Genom samarbetet får MBXP tillgång till plattformen på SaaS-basis med integrationer mot flera stora handelskedjor, t.ex. ICA, Preem och OKQ8.

I en kommentar till perioden säger VD Henrik Olander:

"Vi är mycket nöjda med att sammanslagningen av de olika bolagen nu visar resultat och vi är en mycket effektivare organisation idag än för ett år sedan.

Jämfört med Q1-2019 ökar vi omsättningen med 8 procent och når över 60 mkr med en EBIT på 7,0 mkr vilket är 67 procent bättre än Q1-2019. Under första kvartalets sista två veckor märkte vi av Covid-19-pandemins effekter och segment som resor och bio har avstannat helt - däremot ökar både presentkort som produktkategori och B2B-segmentet.

Av erfarenhet vet vi att många bolag satsar på kundlojalitet under oroliga tider och sedan utbrottet av Covid-19 har antalet förfrågningar från nya kunder ökat markant. Covid-19 fortsätter påverka oss under Q2 och i april minskade koncernens omsättning med ca 15 procent, men tack vare en starkare vinstmarginal bedömer vi idag att koncernens resultat under april 2020 ändå kommer vara i nivå med april 2019.

Vi är ödmjuka inför pandemins effekter på marknaden men vi anser oss vara väl förberedda och har anpassat våra tjänster och vårt sortiment på ett effektivt sätt. Vår bedömning är att vi kommer komma ur den här krisen som ett både starkare och större företag."

Rapporten i sin helhet bifogas.

22 maj

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: henrik.olander@awardit.com

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020 kl. 08:00.

Awardit AB (publ) har ingått återförsäljaravtal med Convenient Card i Sverige AB avseende Zupergift

Awardit och Convenient Card har ingått återförsäljaravtal med avseende på Awardits nya produkt Zupergift. Genom samarbetet kommer Convenient Card att återförsälja Zupergift i sina distributionskanaler i den fysiska handeln.


Kommuniké från årsstämma 2020

Awardit AB (publ) har den 26 maj 2020 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.Awardit AB (publ) övergår till IFRS från den 1 januari 2020

Styrelsen i Awardit beslutade i februari att bolaget skall övergå från K3 till International Financial Reporting Standards (IFRS). Awardits års- och koncernredovisning upprättas därför enligt IFRS samt tolkningar fran IFRS Interpretations Committee (IFRIC) från och med den 1 januari 2020.


Awardit AB (publ) ingår strategiskt samarbetsavtal med MBXP ApS avseende Goyada-plattformen

Awardit och MBXP har ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende den tekniska plattform som nyligen förvärvades av Awardit från Goyadas konkursbo. Genom samarbetet får MBXP tillgång till tekniska integrationer för distribution av presentkort och andra värdebevis hos flera av Nordens största detalj- och dagligvaruhandelskedjor samtidigt som MBXP blir leverantör av bl.a. värdebevis för mobiltelefoni till Awardit.


Kallelse till årsstämma i Awardit AB (publ)

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.


Information avseende påverkan av COVID-19 och slopad utdelning i Awardit AB (publ)

Awardit koncernen ("Awardit") har haft en stark utveckling under första kvartalet 2020, men ser nu att effekterna av COVID-19 bland kunder och leverantörer även påverkar Awardit. Med anledning av en ökad osäkerhet kring den pågående utvecklingen samt det genomförda köpet av Goyada AB:s konkursbo föreslår därför styrelsen att den ordinarie utdelningen för 2019 slopas i sin helhet.


Awardit AB (publ) har förhandlat ned köpeskillingen av rörelseöverlåtelseavtalet avseende Goyada AB:s konkursbo med 15 procent.

Awardit har ingått ett omförhandlat rörelseöverlåtelseavtal med Goyada AB:s och Oper8 AB:s konkursbo och därigenom förvärvat samtliga tekniska plattformar och andra immateriella rättigheter såsom domännamn för en köpeskilling på 5 mkr.


Awardit AB (publ) har ingått ett rörelseöverlåtelseavtal avseende Goyada AB:s konkursbo

Awardit har ingått ett rörelseöverlåtelseavtal med Goyada AB:s och Oper8 AB:s konkursbo och därigenom förvärvat samtliga tekniska plattformar och andra immateriella rättigheter såsom domännamn för en köpeskilling på 5,9 mkr.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted