Bokslutskommuniké Awardit AB (publ) 2019

Oktober - december 2019

 • Omsättningen uppgick till 105,4 mkr (93,3 mkr okt-dec 2018)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 10,1 (16,3) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 9,5 (17,4) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 18,2 (20,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 17,3 (22,1) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,94 (1,97) kr

Januari - december 2019

 • Omsättningen uppgick till 307,0 mkr (142,9 mkr jan-dec 2018)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 11,8 (24,0) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 3,8 (16,8) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 38,0 (31,2) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 12,4 (21,8) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,51 (3,11) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,25 (2,20) kr per aktie.
 • I februari fattades slutligt beslut om att konvertera redovisningen från K3 till IFRS (International Financial Reporting Standards). I anslutning till att årsredovisningen 2019 presenteras kommer separata finansiella rapporter att presenteras, upprättade i enlighet med IFRS och med förklaringar till effekterna som övergången inneburit. Från och med första kvartalet 2020 kommer delårsrapporterna att presenteras i enlighet med IFRS.
 • I januari ingicks kundavtal med Scandic Hotels, Nordens största hotellkedja, med avseende på deras lojalitetsprogram Scandic Friends.
 • Henrik Olander tillträdde som VD i januari. Tidigare VD, Niklas Lundqvist, arbetar kvar i koncernen med huvudsakligt fokus på förvärv och affärsutveckling.
 • I december förvärvades 34 procent av aktierna i Rewardit (Awardit äger sedan tidigare 66 procent). Köpeskillingen var 2,1 mkr och erlades i nya Awardit-aktier. Emissionsbeslutet fattades av extra bolagsstämma den 4 december 2019.
 • Aktieöverlåtelseavtal avseende Market2Member AB ingicks och bolaget tillträddes i november. Den preliminära köpeskillingen var 7,3 mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling på 5,7 mkr. 4,9 mkr av den preliminära köpeskillingen betalades i nya Awardit-aktier och 2,4 mkr kontant.
 • Retain24 AB tillträddes i oktober. Köpeskillingen var 42 mkr varav hälften betalades i nya Awardit-aktier och hälften kontant.

I en kommentar till helåret säger VD Henrik Olander:

"2019 har inneburit mycket arbete med att organisera om koncernen, centralisera flertalet funktioner av supportkaraktär samt realisera ett antal andra synergier. Det är därför väldigt spännande att gå in i 2020 med en organisation som är både motiverade och väl rustade för att väva in de två förvärven som vi genomförde i slutet av 2019.

Omsättningen i koncernen nådde 307 mkr under 2019 och EBITA landade på 38 mkr. Vi skördar nu frukterna av både de kostnadsbesparingar som personalförändringarna innebär men ser även positiva effekter från andra realiserade synergier och effektiviseringar. Helårsresultatet påverkas också av vissa omstruktureringskostnader kopplat till genomförda organisationsförändringar samt kostnader av engångskaraktär som bl.a. konsultkostnader som övergången till IFRS innebär.

Vi ser fortsatt organiskt tillväxt inför 2020 men även ytterligare möjligheter på förvärvssidan. 2020 kommer innebära ett större fokus på försäljning och ökad lönsamhet - något som jag personligen brinner för, så det ser jag verkligen fram emot. Jag är också väldigt glad över att - för 12:e året i rad - kunna fortsätta på Niklas Lundqvists inslagna bana och höja utdelningen till våra aktieägare till 2,25 kr, totalt ca 15 mkr."

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: henrik.olander@awardit.com

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:00.

Awardit AB (publ) har ingått återförsäljaravtal med Convenient Card i Sverige AB avseende Zupergift

Awardit och Convenient Card har ingått återförsäljaravtal med avseende på Awardits nya produkt Zupergift. Genom samarbetet kommer Convenient Card att återförsälja Zupergift i sina distributionskanaler i den fysiska handeln.


Kommuniké från årsstämma 2020

Awardit AB (publ) har den 26 maj 2020 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.Awardit AB (publ) övergår till IFRS från den 1 januari 2020

Styrelsen i Awardit beslutade i februari att bolaget skall övergå från K3 till International Financial Reporting Standards (IFRS). Awardits års- och koncernredovisning upprättas därför enligt IFRS samt tolkningar fran IFRS Interpretations Committee (IFRIC) från och med den 1 januari 2020.


Awardit AB (publ) ingår strategiskt samarbetsavtal med MBXP ApS avseende Goyada-plattformen

Awardit och MBXP har ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende den tekniska plattform som nyligen förvärvades av Awardit från Goyadas konkursbo. Genom samarbetet får MBXP tillgång till tekniska integrationer för distribution av presentkort och andra värdebevis hos flera av Nordens största detalj- och dagligvaruhandelskedjor samtidigt som MBXP blir leverantör av bl.a. värdebevis för mobiltelefoni till Awardit.


Kallelse till årsstämma i Awardit AB (publ)

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.


Information avseende påverkan av COVID-19 och slopad utdelning i Awardit AB (publ)

Awardit koncernen ("Awardit") har haft en stark utveckling under första kvartalet 2020, men ser nu att effekterna av COVID-19 bland kunder och leverantörer även påverkar Awardit. Med anledning av en ökad osäkerhet kring den pågående utvecklingen samt det genomförda köpet av Goyada AB:s konkursbo föreslår därför styrelsen att den ordinarie utdelningen för 2019 slopas i sin helhet.


Awardit AB (publ) har förhandlat ned köpeskillingen av rörelseöverlåtelseavtalet avseende Goyada AB:s konkursbo med 15 procent.

Awardit har ingått ett omförhandlat rörelseöverlåtelseavtal med Goyada AB:s och Oper8 AB:s konkursbo och därigenom förvärvat samtliga tekniska plattformar och andra immateriella rättigheter såsom domännamn för en köpeskilling på 5 mkr.


Awardit AB (publ) har ingått ett rörelseöverlåtelseavtal avseende Goyada AB:s konkursbo

Awardit har ingått ett rörelseöverlåtelseavtal med Goyada AB:s och Oper8 AB:s konkursbo och därigenom förvärvat samtliga tekniska plattformar och andra immateriella rättigheter såsom domännamn för en köpeskilling på 5,9 mkr.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted