Delårsrapport Q1 2018

Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2018

  • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 1 003 KSEK (2 465 KSEK).
  • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 3 206 KSEK (2 678 KSEK).
  • Rörelseresultat uppgick till -2 203 KSEK (-213 KSEK).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 125 KSEK (-439 KSEK).
  • Periodens resultat uppgick till 1 125 KSEK (-439 KSEK).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -11 181 KSEK (12 867 KSEK).

Väsentliga händelser under året

  • Under perioden färdigställdes 3 (0) lägenheter. Vid periodens utgång är 6 (5) projekt pågående med totalt 90 (58) projekterade lägenheter.
  • Samarbetet med externa finansiärer i Västeråsprojektet avbröts utan resultatpåverkan.
  • Bolagets obligationer noterades på Nasdaq First North Bond Market den 5 januari 2018.

Rapporten i sin helhet biläggs till detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Stockholm den 31 maj 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Myrén, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 424 54 66
E-post: niklas.myren@atella.se

Thomas Wahlström, VD
Telefon: +46 73 626 05 10
E-post: thomas.wahlstrom@atella.se

Denna information är sådan information som Atella Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 08.00 CET enligt ovanstående kontaktpersoners försorg.

Om Atella Fastigheter AB (publ)

Atella Fastigheter grundades 2015 som en konsolidering av ägarnas tidigare fastighetsengagemang med syfte att skapa en större organisation. Bolaget har som syfte att förvärva, förädla och utveckla fastigheter och bostäder inom tillväxtregioner i Sverige, främst i Storstockholm och Mälardalen. Bolaget siktar på att vara en ledande fastighetsutvecklare inom ett nischat segment vilket ger ökad flexibilitet och minskad risk jämfört med fastighetsutvecklare i premiesegmentet. Atella Fastigheters övergripande mål är att uppnå en långsiktig lönsamhet genom att bli en ledande utvecklare av moderna villaområden i Sveriges tillväxtregioner. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550.

Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär