Kallelse till årsstämma i Atella Fastigheter

Aktieägarna i Atella Fastigheter AB (publ), org.nr 559014-9000 , ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Sveavägen 21, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 8.30.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska vara införd som ägare i den av Bolaget förda aktieboken på stämmodagen som är onsdagen den 30 maj 2018.

Aktieägare ombedes senast torsdagen den 24 maj 2018 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Atella Fastigheter AB (publ), Att: Emelie Gentele, Box 7401, 103 91 Stockholm, eller via e-post emelie.gentele@atella.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.atella.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Uppgifter om antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 2 000 aktier, representerande totalt 2 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
  b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
 9. Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer.
 10. 10. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Niklas Myrén väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b - Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 9 641 000 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
Styrelsen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Niklas Myrén, Johan Sjöstedt, Jacob Hessle och Thomas Wahlström.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Niklas Myrén.

Information om de föreslagna ledamöterna finns att tillgå på bolagets hemsida, www.atella.se.

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om omval av Stefan Bengtsson vid BDO Mälardalen som Bolagets revisor.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Sveavägen 21 i Stockholm, senast tre veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.atella.se.

Information om föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Stockholm i april 2018 Atella Fastigheter AB (publ) Styrelsen

Delårsrapport kvartal 2, 1 april - 30 juni 2019

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 688 KSEK (4 554 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick till 1 880 KSEK (2 778 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 1 808 KSEK (1 776 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -181 KSEK (6 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till -181 KSEK (6 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 9 215 KSEK (19 814 KSEK).Jonathan Bexelius blir ny CFO i Atella Fastigheter AB (publ)

Jonathan Bexelius kommer tillträda tjänsten som Chief Financial Officer (CFO) i Atella Fastigheter den 15 augusti med ansvar för ekonomi- och finansfrågor och kommer att ingå i Atella Fastigheters koncernledning. Jonathan ersätter tidigare CFO Emelie Gentele.


Delårsrapport kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2019

Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 2 000 KSEK (6 183 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 2 389 KSEK (3 206 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -389 KSEK (2 977 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 378 KSEK (1 125 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till -2 378 KSEK (1 125 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 41 KSEK (-11 181 KSEK).

Kommuniké från årsstämma i Atella Fastigheter AB (publ) den 30 maj 2019

Atella Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") har idag hållit årsstämma, varvid bland annat följande beslut enhälligt fattades. För mer detaljerad information hänvisas till kallelsen till årsstämman, samt fullständiga förslag till beslut, vilka tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.atella.se. Vid stämman var samtliga aktier i Bolaget representerade och samtliga beslut var enhälligt fattade.


Markus Thambert köper in sig som delägare i ägarbolaget till Atella Fastigheter AB (publ)

Markus Thambert har genom bolag förvärvat aktier i ägarbolaget till Atella Fastigheter AB (publ), Atella Holding AB.KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ATELLA FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Atella Fastigheter AB (publ), org.nr 559014-9000, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 maj 2019 kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Sveavägen 21, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 8.30.


Delårsrapport kvartal 4, 1 januari - 31 december 2018

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 841 KSEK (-1 400 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 2 097 KSEK (1 227 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -1 256 KSEK (-2 627KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -40 KSEK (-2 920 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till -40 KSEK (-2 920 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 460 KSEK (13 253 KSEK).

Helåret, 1 januari - 31 december 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under året till 4 240 KSEK (7 715 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under året till 9 761 KSEK (9 681 KSEK).
 • Rörelseresultatet blev -5 521 KSEK (-1 966KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster blev 1 574 KSEK (18 945 KSEK).
 • Årets resultat slutade på 1 574 KSEK (18 944 KSEK).
 • Årets kassaflöde uppgick till -14 209 KSEK (13 230 KSEK).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär