Kallelse till årsstämma i Atella Fastigheter

Aktieägarna i Atella Fastigheter AB (publ), org.nr 559014-9000 , ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Sveavägen 21, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 8.30.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska vara införd som ägare i den av Bolaget förda aktieboken på stämmodagen som är onsdagen den 30 maj 2018.

Aktieägare ombedes senast torsdagen den 24 maj 2018 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Atella Fastigheter AB (publ), Att: Emelie Gentele, Box 7401, 103 91 Stockholm, eller via e-post emelie.gentele@atella.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.atella.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Uppgifter om antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 2 000 aktier, representerande totalt 2 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
  b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
 9. Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer.
 10. 10. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Niklas Myrén väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b - Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 9 641 000 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
Styrelsen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Niklas Myrén, Johan Sjöstedt, Jacob Hessle och Thomas Wahlström.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Niklas Myrén.

Information om de föreslagna ledamöterna finns att tillgå på bolagets hemsida, www.atella.se.

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om omval av Stefan Bengtsson vid BDO Mälardalen som Bolagets revisor.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Sveavägen 21 i Stockholm, senast tre veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.atella.se.

Information om föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Stockholm i april 2018 Atella Fastigheter AB (publ) Styrelsen

Atella Fastigheter AB (publ) har förtidsinlöst samtliga obligationer och avnoterats

Atella Fastigheter AB ("Bolaget") meddelar att Bolaget har förtidsinlöst samtliga utestående obligationer 2017/2020 med ISIN SE0010547331 ("Obligationerna") i enlighet med villkoren för Obligationerna och avnoterats från Nasdaq Stockholm First North Bond Market.


Atella Fastigheter AB (publ) lämnar meddelande om förtida inlösen av obligationer

Atella Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") meddelar att Bolaget kommer förtidsinlösa samtliga utestående obligationer 2017/2020 med ISIN SE0010547331 ("Obligationerna") i enlighet med villkoren för Obligationerna.


Delårsrapport kvartal 3, 1 juli - 30 september 2019

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick till 4 582 KSEK (4 408 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick till 1 421 KSEK (1 680 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 3 162 KSEK (2 728 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 173 KSEK (486 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 1 173 KSEK (486 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -9 011 KSEK (-17 626 KSEK).

Första nio månaderna, 1 januari - 30 september 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick till 10 270 KSEK (15 145 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick till 5 690 KSEK (7 664 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4 581 KSEK (7 481 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 385 KSEK (1 616 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till -1 385 KSEK (1 616 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 244 KSEK (-14 669 KSEK).

Atella Fastigheter AB (publ) förvärvar projekt i Stuvsta, Huddinge för 14,9 MSEK

Atella Fastigheter AB (publ) har träffat avtal att via dotterbolag förvärva fastigheten Vidar 14 i Stuvsta, Huddinge, till underliggande fastighetsvärde om 15 MSEK. Tillträde sker per dags datum. Projektet avser 15 lägenheter i flerbostadshus.Atella Fastigheter AB (publ) anställer Johanna Björk som Ekonomichef

Johanna Björk kommer att tillträda tjänsten som Ekonomichef i Atella Fastigheter den 20 januari 2020 med ansvar för ekonomi- och redovisningsfrågor.Atella Fastigheter AB (publ) meddelar utfall av kapitalanskaffning via Tessin för omdisponering av säkerheter för bolagets obligation

Atella Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") har tidigare offentliggjort avsikt att genomföra en kapitalanskaffning via Tessin för i syfte att frigöra pantsättningar av fastigheter i BRF Söderglimten. Bolaget meddelar nu att kapitalanskaffningen har slutförts och att Bolaget genom kapitalanskaffningen upptagit lån till ett sammanlagt belopp om 22,83 MSEK.


Atella Fastigheter AB (publ) anställer Christer Holm som Projektutvecklingsansvarig

Christer Holm har anställts som Projektutvecklingsansvarig i Atella Fastigheter AB (publ) med ansvar för projekt i tidiga skeden samt som stöd till projektledningsverksamheten. Christer Holm tillträder 16 november 2019


Atella Fastigheter AB (publ) överväger kapitalanskaffning via Tessin om maximalt 22,7 MSEK för omdisponering av säkerheter för bolagets obligation

Atella Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") överväger en kapitalanskaffning om maximalt 22,7 MSEK via Tessin i syfte att frigöra pantsättningar av fastigheter i projektet BRF Söderglimten. Pantsättningarna kommer frigöras genom att likviden från kapitalanskaffningen betalas in på ett låst bankkonto som är pantsatt som säkerhet för Bolagets obligationer (ATELLA 1, ISIN SE0010547331). Den frigjorda säkerheten i de aktuella fastigheterna kommer således att ersättas med säkerhet i kontanta medel.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär