Atella Fastigheter AB (publ) överväger kapitalanskaffning via Tessin om maximalt 22,7 MSEK för omdisponering av säkerheter för bolagets obligation

Atella Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") överväger en kapitalanskaffning om maximalt 22,7 MSEK via Tessin i syfte att frigöra pantsättningar av fastigheter i projektet BRF Söderglimten. Pantsättningarna kommer frigöras genom att likviden från kapitalanskaffningen betalas in på ett låst bankkonto som är pantsatt som säkerhet för Bolagets obligationer (ATELLA 1, ISIN SE0010547331). Den frigjorda säkerheten i de aktuella fastigheterna kommer således att ersättas med säkerhet i kontanta medel.

Kapitalanskaffningen planeras att genomföras under oktober månad, varefter utfallet kommer att kommuniceras.

För det fall att kapitalanskaffningen genomförs kommer Bolaget, i samband med insättningen av likviden på det pantsatta bankkontot, att begära att Intertrust, säkerhetsagent för obligationerna, frisläpper tidigare lämnad säkerhet i form av fastighetspant i fastigheterna Högmora 3:24, 3:97, 3:98, 3:37, 3:109, 3:110, 3:38, 3:111, 3:39 och 3:112 ("Fastigheterna") till ett motsvarande belopp.

Likviden på det pantsatta bankkontot kommer därefter att kunna utnyttjas för finansiering av befintliga projekt och förvärv av nya projekt i enlighet med villkoren för obligationerna, förutsatt bland annat att ny säkerhet ställs och att Bolaget uppfyller kovenanterna enligt villkoren.

Säkerhet för finansieringen via Tessin kommer att ställas i form av pantsättning av Fastigheterna.

"Vi arbetar aktivt med vår finansiering avseende likviditetspåverkan av finansieringsaktiviteter, belåningsgrad i projekten och koncernen i stort, samt kapitalkostnaden. För Atella är likviditeten det allra viktigaste, vi måste alltid se till att vi har goda marginaler att fullfölja våra åtaganden gentemot externa parter. Med belåningsgraden söker vi hela tiden styra mot rätt övergripande risk i projekten och koncernen.

Genom kapitalanskaffningen från Tessins investerare kan vi trygga den goda likviditet vi har byggt upp under året och samtidigt samt säkerställa att vi har medel som kan nyttjas till nya förvärv av fastigheter.

Det känns väldigt bra att kunna trygga våra befintliga projekt och efter denna finansiering även vara redo att köpa nya projekt." säger Lucas Lihnell, VD på Atella Fastigheter (publ).

Säkerheten för obligationerna består för närvarande, dvs. före genomförd omdisponering av säkerheten enligt ovan, av pantsatta fastigheter i projekten BRF Söderglimten och Ältagården. Värdet på fastighetspanten beräknat enligt villkoren för obligationerna uppgår före genomförd omdisponering av säkerheten till 50 miljoner kronor. Den sammanlagda värderingen av dessa projekt uppgår till 93,2 miljoner kronor enligt den senast fastställda värderingen, varav 69 miljoner kronor avser BRF Söderglimten och 24,2 miljoner kronor avser Ältagården. För det fall att omdisponering av säkerheten genomförs till ett belopp om 22,7 miljoner kronor kommer den sammanlagda säkerheten under obligationen att utgöras av likvid på pantsatt konto (22,7 miljoner kronor), pantsättning av fastigheter i BRF Söderglimten (20,3 miljoner kronor fördelat på fyra grupper av samintecknade fastigheter inom 46 miljoner kronor) samt pantsättning av fastighet i projekt Ältagården (7 miljoner kronor inom 18,15 miljoner kronor).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lucas Lihnell, VD
Telefon: +46 70 788 05 04
E-post: lucas.lihnell@atella.se

Om Atella Fastigheter AB (publ)

Atella Fastigheter grundades 2015 som en konsolidering av ägarnas tidigare fastighetsengagemang med syfte att skapa en större organisation. Bolaget har som syfte att förvärva, förädla och utveckla fastigheter och bostäder inom tillväxtregioner i Sverige, främst i Storstockholm och Mälardalen. Bolaget siktar på att vara en ledande fastighetsutvecklare inom ett nischat segment vilket ger ökad flexibilitet och minskad risk jämfört med fastighetsutvecklare i premiesegmentet. Atella Fastigheters övergripande mål är att uppnå en långsiktig lönsamhet genom att bli en ledande utvecklare av moderna villaområden i Sveriges tillväxtregioner. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, e-post ca@mangold.se.

Atella Fastigheter AB (publ) har förtidsinlöst samtliga obligationer och avnoterats

Atella Fastigheter AB ("Bolaget") meddelar att Bolaget har förtidsinlöst samtliga utestående obligationer 2017/2020 med ISIN SE0010547331 ("Obligationerna") i enlighet med villkoren för Obligationerna och avnoterats från Nasdaq Stockholm First North Bond Market.


Atella Fastigheter AB (publ) lämnar meddelande om förtida inlösen av obligationer

Atella Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") meddelar att Bolaget kommer förtidsinlösa samtliga utestående obligationer 2017/2020 med ISIN SE0010547331 ("Obligationerna") i enlighet med villkoren för Obligationerna.


Delårsrapport kvartal 3, 1 juli - 30 september 2019

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick till 4 582 KSEK (4 408 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick till 1 421 KSEK (1 680 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 3 162 KSEK (2 728 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 173 KSEK (486 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 1 173 KSEK (486 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -9 011 KSEK (-17 626 KSEK).

Första nio månaderna, 1 januari - 30 september 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick till 10 270 KSEK (15 145 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick till 5 690 KSEK (7 664 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4 581 KSEK (7 481 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 385 KSEK (1 616 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till -1 385 KSEK (1 616 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 244 KSEK (-14 669 KSEK).

Atella Fastigheter AB (publ) förvärvar projekt i Stuvsta, Huddinge för 14,9 MSEK

Atella Fastigheter AB (publ) har träffat avtal att via dotterbolag förvärva fastigheten Vidar 14 i Stuvsta, Huddinge, till underliggande fastighetsvärde om 15 MSEK. Tillträde sker per dags datum. Projektet avser 15 lägenheter i flerbostadshus.Atella Fastigheter AB (publ) anställer Johanna Björk som Ekonomichef

Johanna Björk kommer att tillträda tjänsten som Ekonomichef i Atella Fastigheter den 20 januari 2020 med ansvar för ekonomi- och redovisningsfrågor.Atella Fastigheter AB (publ) meddelar utfall av kapitalanskaffning via Tessin för omdisponering av säkerheter för bolagets obligation

Atella Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") har tidigare offentliggjort avsikt att genomföra en kapitalanskaffning via Tessin för i syfte att frigöra pantsättningar av fastigheter i BRF Söderglimten. Bolaget meddelar nu att kapitalanskaffningen har slutförts och att Bolaget genom kapitalanskaffningen upptagit lån till ett sammanlagt belopp om 22,83 MSEK.


Atella Fastigheter AB (publ) anställer Christer Holm som Projektutvecklingsansvarig

Christer Holm har anställts som Projektutvecklingsansvarig i Atella Fastigheter AB (publ) med ansvar för projekt i tidiga skeden samt som stöd till projektledningsverksamheten. Christer Holm tillträder 16 november 2019


Atella Fastigheter AB (publ) överväger kapitalanskaffning via Tessin om maximalt 22,7 MSEK för omdisponering av säkerheter för bolagets obligation

Atella Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") överväger en kapitalanskaffning om maximalt 22,7 MSEK via Tessin i syfte att frigöra pantsättningar av fastigheter i projektet BRF Söderglimten. Pantsättningarna kommer frigöras genom att likviden från kapitalanskaffningen betalas in på ett låst bankkonto som är pantsatt som säkerhet för Bolagets obligationer (ATELLA 1, ISIN SE0010547331). Den frigjorda säkerheten i de aktuella fastigheterna kommer således att ersättas med säkerhet i kontanta medel.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär