Atella Fastigheter AB (publ) överväger kapitalanskaffning via Tessin om maximalt 22,7 MSEK för omdisponering av säkerheter för bolagets obligation

Atella Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") överväger en kapitalanskaffning om maximalt 22,7 MSEK via Tessin i syfte att frigöra pantsättningar av fastigheter i projektet BRF Söderglimten. Pantsättningarna kommer frigöras genom att likviden från kapitalanskaffningen betalas in på ett låst bankkonto som är pantsatt som säkerhet för Bolagets obligationer (ATELLA 1, ISIN SE0010547331). Den frigjorda säkerheten i de aktuella fastigheterna kommer således att ersättas med säkerhet i kontanta medel.

Kapitalanskaffningen planeras att genomföras under oktober månad, varefter utfallet kommer att kommuniceras.

För det fall att kapitalanskaffningen genomförs kommer Bolaget, i samband med insättningen av likviden på det pantsatta bankkontot, att begära att Intertrust, säkerhetsagent för obligationerna, frisläpper tidigare lämnad säkerhet i form av fastighetspant i fastigheterna Högmora 3:24, 3:97, 3:98, 3:37, 3:109, 3:110, 3:38, 3:111, 3:39 och 3:112 ("Fastigheterna") till ett motsvarande belopp.

Likviden på det pantsatta bankkontot kommer därefter att kunna utnyttjas för finansiering av befintliga projekt och förvärv av nya projekt i enlighet med villkoren för obligationerna, förutsatt bland annat att ny säkerhet ställs och att Bolaget uppfyller kovenanterna enligt villkoren.

Säkerhet för finansieringen via Tessin kommer att ställas i form av pantsättning av Fastigheterna.

"Vi arbetar aktivt med vår finansiering avseende likviditetspåverkan av finansieringsaktiviteter, belåningsgrad i projekten och koncernen i stort, samt kapitalkostnaden. För Atella är likviditeten det allra viktigaste, vi måste alltid se till att vi har goda marginaler att fullfölja våra åtaganden gentemot externa parter. Med belåningsgraden söker vi hela tiden styra mot rätt övergripande risk i projekten och koncernen.

Genom kapitalanskaffningen från Tessins investerare kan vi trygga den goda likviditet vi har byggt upp under året och samtidigt samt säkerställa att vi har medel som kan nyttjas till nya förvärv av fastigheter.

Det känns väldigt bra att kunna trygga våra befintliga projekt och efter denna finansiering även vara redo att köpa nya projekt." säger Lucas Lihnell, VD på Atella Fastigheter (publ).

Säkerheten för obligationerna består för närvarande, dvs. före genomförd omdisponering av säkerheten enligt ovan, av pantsatta fastigheter i projekten BRF Söderglimten och Ältagården. Värdet på fastighetspanten beräknat enligt villkoren för obligationerna uppgår före genomförd omdisponering av säkerheten till 50 miljoner kronor. Den sammanlagda värderingen av dessa projekt uppgår till 93,2 miljoner kronor enligt den senast fastställda värderingen, varav 69 miljoner kronor avser BRF Söderglimten och 24,2 miljoner kronor avser Ältagården. För det fall att omdisponering av säkerheten genomförs till ett belopp om 22,7 miljoner kronor kommer den sammanlagda säkerheten under obligationen att utgöras av likvid på pantsatt konto (22,7 miljoner kronor), pantsättning av fastigheter i BRF Söderglimten (20,3 miljoner kronor fördelat på fyra grupper av samintecknade fastigheter inom 46 miljoner kronor) samt pantsättning av fastighet i projekt Ältagården (7 miljoner kronor inom 18,15 miljoner kronor).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lucas Lihnell, VD
Telefon: +46 70 788 05 04
E-post: lucas.lihnell@atella.se

Om Atella Fastigheter AB (publ)

Atella Fastigheter grundades 2015 som en konsolidering av ägarnas tidigare fastighetsengagemang med syfte att skapa en större organisation. Bolaget har som syfte att förvärva, förädla och utveckla fastigheter och bostäder inom tillväxtregioner i Sverige, främst i Storstockholm och Mälardalen. Bolaget siktar på att vara en ledande fastighetsutvecklare inom ett nischat segment vilket ger ökad flexibilitet och minskad risk jämfört med fastighetsutvecklare i premiesegmentet. Atella Fastigheters övergripande mål är att uppnå en långsiktig lönsamhet genom att bli en ledande utvecklare av moderna villaområden i Sveriges tillväxtregioner. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, e-post ca@mangold.se.

Atella Fastigheter AB (publ) meddelar utfall av kapitalanskaffning via Tessin för omdisponering av säkerheter för bolagets obligation

Atella Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") har tidigare offentliggjort avsikt att genomföra en kapitalanskaffning via Tessin för i syfte att frigöra pantsättningar av fastigheter i BRF Söderglimten. Bolaget meddelar nu att kapitalanskaffningen har slutförts och att Bolaget genom kapitalanskaffningen upptagit lån till ett sammanlagt belopp om 22,83 MSEK.


Atella Fastigheter AB (publ) anställer Christer Holm som Projektutvecklingsansvarig

Christer Holm har anställts som Projektutvecklingsansvarig i Atella Fastigheter AB (publ) med ansvar för projekt i tidiga skeden samt som stöd till projektledningsverksamheten. Christer Holm tillträder 16 november 2019


Atella Fastigheter AB (publ) överväger kapitalanskaffning via Tessin om maximalt 22,7 MSEK för omdisponering av säkerheter för bolagets obligation

Atella Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") överväger en kapitalanskaffning om maximalt 22,7 MSEK via Tessin i syfte att frigöra pantsättningar av fastigheter i projektet BRF Söderglimten. Pantsättningarna kommer frigöras genom att likviden från kapitalanskaffningen betalas in på ett låst bankkonto som är pantsatt som säkerhet för Bolagets obligationer (ATELLA 1, ISIN SE0010547331). Den frigjorda säkerheten i de aktuella fastigheterna kommer således att ersättas med säkerhet i kontanta medel.


Delårsrapport kvartal 2, 1 april - 30 juni 2019

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 688 KSEK (4 554 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick till 1 880 KSEK (2 778 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 1 808 KSEK (1 776 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -181 KSEK (6 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till -181 KSEK (6 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 9 215 KSEK (19 814 KSEK).Jonathan Bexelius blir ny CFO i Atella Fastigheter AB (publ)

Jonathan Bexelius kommer tillträda tjänsten som Chief Financial Officer (CFO) i Atella Fastigheter den 15 augusti med ansvar för ekonomi- och finansfrågor och kommer att ingå i Atella Fastigheters koncernledning. Jonathan ersätter tidigare CFO Emelie Gentele.


Delårsrapport kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2019

Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 2 000 KSEK (6 183 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 2 389 KSEK (3 206 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -389 KSEK (2 977 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 378 KSEK (1 125 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till -2 378 KSEK (1 125 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 41 KSEK (-11 181 KSEK).

Kommuniké från årsstämma i Atella Fastigheter AB (publ) den 30 maj 2019

Atella Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") har idag hållit årsstämma, varvid bland annat följande beslut enhälligt fattades. För mer detaljerad information hänvisas till kallelsen till årsstämman, samt fullständiga förslag till beslut, vilka tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.atella.se. Vid stämman var samtliga aktier i Bolaget representerade och samtliga beslut var enhälligt fattade.


Markus Thambert köper in sig som delägare i ägarbolaget till Atella Fastigheter AB (publ)

Markus Thambert har genom bolag förvärvat aktier i ägarbolaget till Atella Fastigheter AB (publ), Atella Holding AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär