STYRELSEN I KEBNI BESLUTAR OM EN 90 PROCENT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 50,0 MSEK FÖR FORTSATT TILLVÄXT

Styrelsen i KebNi AB ("KebNi" eller "Bolaget") har idag beslutat, med stöd av bemyndigade från årsstämman den 14 maj 2020, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare uppgående till cirka 50,0 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas upp till 90% av garantiåtaganden från ett konsortium av kvalificerade investerare. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget totalt cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är villkorad av att Finansinspektionen senast den 15 oktober godkänner av Bolaget upprättat prospekt för Företrädesemissionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I KEBNI AB. SE TEXTRUTA MED "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Stockholm, Sverige, 5 oktober 2020 - KebNi är ett socialt ansvarsfullt och miljömedvetet företag som fokuserar på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för säkerhet, positionering och stabilisering. Bolaget har idag verksamhet inom två olika produktområden: stabiliserade satellitantennplattformar och tröghetsrörelsesensorer, IMU. KebNi har under de senaste åren uppnått betydande milstolpar och har inlett en kommersiell tillväxtresa med fokus på sälj- och marknadsutveckling. För att öka tillväxttakten och tillvarata nuvarande affärsmöjligheter samt förstärka balansräkningen avser Bolaget nu genomföra föreliggande emissioner.

Sammanfattning Företrädesemissionen

 • Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar högst 33 361 664 B-aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs KebNi cirka 50,0 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
 • Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Avstämningsdag: Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 13 oktober 2020. Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 oktober 2020. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 oktober 2020.
 • Teckningsrätter: Innehavare av aktier erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget.
 • Handel i teckningsrätter: 16-28 oktober 2020.
 • Teckningsperiod: 16-30 oktober 2020. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
 • Garantiåtaganden: KebNi har erhållit emissionsgarantier om cirka 45 MSEK, motsvarande 90% av den totala emissionsvolymen.
 • Emissionslikvidens användning: Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen till sälj- och marknadsutveckling med tillhörande rörelsekapital samt till att förstärka balansräkningen, se närmare under rubriken "Emissionslikvidens användning".
 • Villkor: Företrädesemissionens genomförande är villkorat av att Finansinspektionen senast den 15 oktober 2020 godkänner av Bolaget upprättat prospekt för emissionen.

Bakgrund och motiv

KebNi är verksamt inom de högteknologiska marknaderna satellitkommunikation och tröghetsrörelsesensorer, med kunder inom såväl offentlig som kommersiell sektor. KebNi har under de senaste åren vunnit en rad viktiga affärsprojekt, varav det hittills viktigaste är med IAI (Israel Aerospace Industries), ett israeliskt bolag verksamt inom rymd- och försvarsindustrin. Avtalet med IAI, som ingicks 2018, har till dags dato resulterat i order till ett sammantaget värde om USD 7 miljoner. Därutöver ingick KebNi under juni 2020 ett ramavtal med SAAB Dynamics där KebNi kommer att vara en viktig komponentleverantör till en ny generations produkter. Gemensamt för Bolagets kunder är att de ställer höga krav på kvalitet, kompetens och teknologisk höjd och försäljningscyklerna är ofta långa, vilket i sin tur ställer höga krav på löpande affärsutveckling och försäljnings- och marknadsföringsinsatser.

I juni 2019 utsågs Carsten Drachmann som ny verkställande direktör. Carsten har mångårig erfarenhet från internationell verksamhet inom flera branscher, däribland telekommunikation och satellitkommunikation, och Bolaget har under hans ledning genomfört två förvärv av bolag med verksamhet inom satellitkommunikation. KebNi har en tydlig tillväxtstrategi och har satt upp fem strategiska mål som innefattar såväl expansion av befintlig verksamhet som tillväxt genom förvärv.

Emissionslikvidens användning

Till följd av covid-19 har myndigheter världen över begränsat eller helt stängt tillgängligheten till vissa länder. Ett land som har varit hårt drabbat och där rikstäckande nedstängningar har genomförts i två omgångar är Israel, där Bolaget har sin viktigaste kund IAI. Som ett avslutande led i leverensprocessen med IAI utförs tester av levererad utrustning hos kund. Betalningsmilstolpar är villkorade av slutlig testning och godkännande tillsammans med kund och dessa godkännanden kommer sannolikt att påverkas av den nuvarande nedstängningen. För närvarande väntas betalningar överstigande 20 MSEK inflyta under Q4, 2020 på nuvarande kontrakt. För att säkerställa fortsatt utveckling och drift har Bolaget, genom att förlänga löptiden på Bolagets befintliga brygglån och uppta ytterligare brygglån om cirka 12,6 MSEK, upptagit brygglån till ett totalt belopp som motsvarar de betalningar som väntas inflyta under 2020 från IAI på nuvarande kontrakt.

Tillsammans med de betalningar som väntas inflyta under Q4 2020 från IAI är emissionslikviden, utöver återbetalning av lånefacilitet om totalt cirka 20 MSEK, avsedd att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras:

1. Försäljning och marknadsföring (cirka 20% av emissionsbeloppet)

 • Säljpersonal, bygga återförsäljarnätverk, globalt varumärkesbyggande

2. Affärsutveckling (cirka 10-15% av emissionsbeloppet)

 • Utforska trender, utnyttja teknik för nya applikationer, partnerskap för produktion och service, nya marknader

3. Förvärv och joint ventures (cirka 20% av emissionsbeloppet)

 • Driva förvärvsprocesser och mindre förvärv, större förvärv kräver ytterligare kapital

4. Produktutveckling & IP (cirka 15% av emissionsbeloppet)

 • Utveckling av nuvarande produktportfölj, ny teknik, skapa ny IP och innovationer

5. Investeringar (cirka 10-15% av emissionsbeloppet)

 • Produktions- och testutrustning (SAAB), demoprodukter för försäljning och marknadsföring

6. Rörelsekapital (cirka 20% av emissionsbeloppet)

 • Löpande kostnader, inventarier

Kommentar från KebNis VD, Carsten Drachmann

"KebNi utvecklas vidare med att bygga en plattform för hållbart aktieägarvärde. Bolaget vann sin först stora referenskund 2019, Israel Aerospeca Industries, och lanserade en ny strategi under hösten 2019 som definierade en tydlig riktning för Bolaget. Sedan dess har Bolaget tecknat avtal med ytterligare en viktig referenskund (SAAB Dynamics), genomfört två förvärv, bytt namn till KebNi för förbättrad branding, bytt handlesplats till Nasdaq First North Growth Market och adderat fler nyckelpersoner för att kunna genomföra den lagda strategin och tillväxtplanen. Ett av förvärven har även öppnat upp den ryska och Saudiarabiska marknaden för KebNi. Med krävande referenskunder och beprövade kvalitetsprodukter är KebNi nu redo att accelerera fokus och investeringar på försäljnings-, marknadsförings- och varumärkesaktiviteter globalt för att öka KebNis internationella närvaro. Dessa ansträngningar kommer att leda till ökad kundmedvetenhet, branschpartnerskap och återförsäljaravtal, vilket i slutändan kommer att öka försäljningspipeline väsentligt, vilket så småningom leder till vår målsättning om en betydligt större och stabil intäktsström. Därutöver kommer emissionslikviden användas för kontinuerlig produkt- och teknikutveckling och potentiella förvärv eller partnerskap som i sin tur leder till ökade affärsmöjligheter för KebNi.", - Carsten Drachmann, VD.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2020, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie genom Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattar högst 33 361 664 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 284 273,13408 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 50 042 496 SEK vid full teckning, före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 13 oktober 2020 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då i första hand att ske till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom styrelsens beslut. I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom styrelsens beslut. Slutligen ska tilldelning av resterande aktier ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 9 oktober 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 12 oktober 2020.

Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 16 oktober 2020 till och med den 28 oktober 2020.

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 16 oktober 2020 till och med den 30 oktober 2020. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Handel i betald tecknad aktie (BTA) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 oktober 2020 intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier.

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolagets aktiekapital, genom nyemission av 33 361 664 B-aktier att öka med 2 284 273,13408 SEK till totalt 4 568 546,26816 SEK och antalet aktier kommer att öka från 33 361 664 till totalt 66 387 161 aktier. För aktieägare som inte tecknar sig i Företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om högst cirka 50 procent av kapitalet och rösterna, beräknat efter genomförande av Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Emissionsgarantier

KebNi har erhållit emissionsgarantier om cirka 45 MSEK, således är Företrädesemissionen säkerställd upp till 90 procent. Emissionsgarantierna har lämnats av ett konsortium av externa investerare.

Indikativ tidplan

 • 9 oktober 2020 - Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt
 • 12 oktober 2020 - Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt
 • 13 oktober 2020 - Avstämningsdag i Företrädesemissionen
 • 13 oktober 2020 - Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
 • 16-28 oktober 2020 - Handel i teckningsrätter
 • 16-30 oktober 2020 - Teckningsperiod
 • 16 oktober 2020 - registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket - Handel i BTA
 • 4 november 2020 - Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Investerarträffar

Digitala investerarträffar kommer att anordnas i samband med Företrädesemissionen. Inbjudan till dessa kommer att skickas ut separat och kommer även att finnas tillgängliga på KebNis och Redeyes respektive hemsida (www.kebni.com, www.redeye.se).

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Synch Advokat AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i KebNi AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i KebNi AB kommer endast ske genom det prospekt KebNi AB kommer att upprätta och som beräknas offentliggöras den 13 oktober 2020. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Carsten Drachmann, CEO

E-post: carsten.drachmann@kebni.com

Telefon: +45 4063 4036

Om KebNi AB

KebNi AB är ett börsnoterat företag på Nasdaq First North Growth Market-börsen i Sverige med fokus på att bli en ledande leverantör av pålitlig teknik, produkter och lösningar för säkerhet, platsprecision och stabilisering.

Det värde KebNi tillför sina kunder erbjuder skräddarsydda högteknologiska lösningar som är pålitliga och stabila. KebNi "brings stability to a world in motion".

Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och har en lång historia och erfarenhet av marina satellitantennlösningar och lösningar för tröghetsrörelseavkänning.

KebNi marknadsför sina produkter genom tre affärsområden. KebNi Maritime for Maritime Satellite Antennes, KebNi Inertial Sensing for Inertial Measuring Units och KebNi Land Mobile for Communication on the Move (COTM) samt Communication on the Pause (COTP) antenner.

Företaget verkar på globala marknader och når kunder både direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga och militära kunder samt kommersiella kunder inom industrier för robotik och självkörande fordon.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market [KEBNI B] och bolagets Certifierade Adviser är Redeye AB (certifiedadivser@redeye.se, +46 8 121 576 90)

Denna information är sådan som KebNi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05 oktober 2020 kl. 08.30 CET.

Nerladdningsbara filer

TORBJÖRN SAXMO NY VD FÖR KEBNI AB

Torbjörn Saxmo ("Saxmo") har idag anställts som ny VD för KebNi AB. Torbjörn Saxmo tillträder sin anställning den 9 februari 2021.


KEBNI AB SÄGER UPP VD

Styrelsen i KebNi AB (bolaget) har idag beslutat att, med omedelbar verkan, avsluta Carsten Drachmanns VD-uppdrag i bolaget.


KEBNI AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR UTFALL AV GENOMFÖRD FÖRETRÄDESEMISSION

KebNi AB (publ) ("KebNi" eller "Bolaget") tillförs cirka 45 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom den företrädesemission av aktier vars teckningsperiod löpte ut 30 oktober 2020. Utfallet visar att 6 273 741 aktier, motsvarande cirka 19 % av emissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt. Därutöver har anmälningar mottagits för teckning utan företrädesrätt om 569 674 aktier, motsvarande cirka 2 % av emissionen. I enlighet med ingångna garantiåtaganden tecknas således 23 183 254 aktier, motsvarande cirka 69 % av emissionen, av garanter.


KEBNI AB (PUBL) PUBLISHES OUTCOME OF ITS RIGHTS ISSUE

KebNi AB (publ) ("KebNi" or the "Company") raises approx. SEK 45 million before deduction of issue related costs through its rights issue, for which the subscription period ended on October 30, 2020. The outcome shows that 6 273 741 shares, corresponding to approx. 19 % of the rights issue were subscribed for with preferential rights. Additionally, 569 674 shares, corresponding to approx. 2 % of the rights issue, were subscribed for without preferential rights. In accordance with the guarantee commitments, 23 183 254 shares, corresponding to approx. 69 % of the rights issue, were subscribed by guarantors.


KEBNI TECKNAR AVSIKTSFÖRKLARING MED INDISK PARTNER, GRINTEX, FÖR ATT FÅNGA MARITIME MÖJLIGHET I INDIEN

Etablerade och högkvalitativa antenntillverkaren KebNi har tecknat en avsiktsförklaring med Grintex India Ltd. Grintex är ett väletablerat MSME-företag (Micro, Small & Medium Enterprise) i Indien med lång erfarenhet av att leverera avancerade tekniklösningar till den indiska regeringen. KebNi och Grintex har kommit överens om att inrätta ett affärspartnerskap i syfte att etablera KebNis närvaro i Indien, inklusive att uppfylla kraven för den indiska regeringens "Make in India" -politik. Parterna riktar sig specifikt mot kravet på att leverera toppmodern satellitutrustning till olika sjöprogram på den indiska marknaden som utnyttjar bestämmelserna i den nya försvarsförvärvspolitiken 2020 (DAP 2020) som lanserades av den indiska försvarsministern den 28 september 2020. Detta medför förbättrade multiplikatorer för upphandling från MSME-företag.


KEBNI SIGNS LETTER OF INTENT WITH INDIAN PARTNER, GRINTEX, TO CAPTURE MARITIME OPPORTUNITY IN INDIA

Established and high-quality antenna manufacturer KebNi has signed a Letter of Intent with Grintex India Ltd. Grintex is a well-established MSME (Micro, Small & Medium Enterprise) company in India with a long track record of delivering high-end technology solutions to the Indian government. KebNi and Grintex have agreed to setup a business partnership with the aim of establishing KebNi's presence in India, including meeting requirements for "Make in India" policy of the Indian government. The parties are specifically targeting the requirement of delivering state of the art satellite equipment on various maritime programs in the Indian market leveraging the provisions of the new Defence Acquisition Policy 2020  (DAP 2020) launched by the Indian Defence Minister on 28th September 2020 which provides enhanced multipliers for procurement made from MSME companies.


KEBNI AB:S (PUBL) SENARELÄGGER Q3-RAPPORT FÖR ATT MÖJLIGGÖRA INSYNSPERSONERS DELTAGANDE I PÅGÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION OM UPP TILL 50 MSEK

KebNi AB (publ) ("KebNi" eller "Bolaget") har, med anledning av den företrädesemission av aktier som nu genomför, beslutat att senarelägga offentliggörandet av Bolagets finansiella rapport till den 30 november 2020 (tidigare 19 november 2020).


KEBNI AB'S (PUBL) POSTPONES Q3 REPORT TO ENABLE PERSONS DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES PARTICIPATION IN THE ONGOING RIGHTS ISSUE OF UP TO SEK 50 MILLION

KebNi AB (publ) ("KebNi" or the "Company") today announces that, due to the ongoing rights issue with pre-emptive rights for existing shareholders, the publication of the Company's Q3 report will be postponed to November 30, 2020 (previously November 19, 2020).


IDAG INLEDS TECKNINGSTIDEN I KEBNI AB:S (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION OM UPP TILL 50 MSEK

Idag inleds teckningstiden i KebNi AB:s (publ) ("KebNi" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier i vilken även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.


THE SUBSCRIPTION PERIOD IN KEBNI AB'S (PUBL) RIGHTS ISSUE OF UP TO SEK 50 MILLION COMMENCES

Today marks the start of the subscription period in KebNi AB (publ) ("KebNi" or the "Company") rights issue of shares. The rights issue is also open for subscriptions to the public.


KEBNI FÅR BETALNING PÅ 0,69 MUSD (CIRKA 6 MSEK) FRÅN ISRAELSK KUND

KebNi har mottagit en betalning på 0,69 MUSD (cirka 6 MSEK) från sin israeliska kund relaterad till nuvarande kontrakt. Betalningen är en del av den försenade betalningen på 20 MSEK från sin israeliska kund, som meddelades i ett pressmeddelande den 22 september 2020.


KEBNI RECEIVES PAYMENT OF 0.69 MUSD (APPROX. 6 MSEK) FROM ISRAELI CUSTOMER

KebNi has received a payment of 0.69 MUSD (approx. 6 MSEK) from its Israeli customer related to current contracts. The payment is part of a delayed payment of 20 MSEK from its Israeli customer, announced in a press release on September 22nd, 2020.


KEBNI AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION OM UPP TILL 50 MSEK

KebNi AB (publ) ("KebNi" eller "Bolaget") publicerar prospekt med anledning av den företrädesemissionen av aktier vars teckningstid inleds den 16 oktober 2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


KEBNI PUBLISHES PROSPECTUS IN CONNECTION WITH THE RIGHTS ISSUE OF UP TO SEK 50 MILLION

KebNi AB (publ) ("KebNi" or the "Company") publishes a prospectus in connection with the rights issue of shares for which the subscription period commences on October 16, 2020. The prospectus has today been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen).


KEBNI-PRODUKTTEST STARTAR I RYSSLAND

Etablerade och högkvalitativa antenntillverkaren KebNi engagerar sig i kundtestning i Ryssland med sin partner AMPLUS-SAT. Kunden testar KebNis nya 1,8 meter Drive Away-lösning från Satmissions produktportfölj.


KEBNI PRODUCT TESTING BEGINS IN RUSSIA

Established and high-quality antenna manufacturer KebNi engaging in customer product testing in Russia with its partner AMPLUS-SAT. The customer is testing KebNi's new 1.8 meter Drive Away solution from its Satmission product portfolio.


TRÄFFA KEBNI PÅ REDEYE INVESTOR FORUMS

KebNi kommer att presentera sin verksamhet, sina framtidsutsikter och varför du ska investera i KebNi i den kommande nyemissionen på Redeye Investor Forums.


MEET KEBNI AT REDEYE INVESTOR FORUMS

KebNi will present its operations, its future prospects and why you should invest in KebNi in the upcoming rights issue at the Redeye Investor Forums.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted