KEBNI AB SLÄPPER Q3 2020-RAPPORTEN

Koncernen rapporterar rörelseintäkter på 11,3 MSEK och ett EBITDA på -2,7 MSEK för tredje kvartalet 2020. Minskningen är relaterad till kvartalets leveranser av reservdelar till ett lägre värde jämfört med föregående års leveranser av antenner under samma period. Höjdpunkter under tredje kvartalet är den förväntade beställningen på 2,0 MSEK från SAAB Dynamics för vidareutveckling av tröghetssensorn, att företaget ytterligare stärker närvaron i Saudi Arabien genom en uppföljningsbeställning på 1,3 MSEK samt att företagets nya strömlinjeformade Satmission SMP 175DA antennsystem färdigställdes för att testas hos kunder. Slutligen så handlades KebNi AB för första gången på NASDAQ First North Growth Market. Framtiden indikerar ökad försäljningsaktivitet och fortsatt satsning på tillväxt.

Stockholm, Sverige, 30 november 2020 - KebNi har släppt rapport från tredje kvartalet 2020 och visar förväntat lägre intäkter och en nedgång av EBITDA.

Q3 2020: juli-september (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 8,1 MSEK (10,4 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,7 MSEK (0,4 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster (EBIT) uppgick till -4,5 MSEK (-0,7 MSEK)
  • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,16 SEK (-0,09 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,1 MSEK (-5,5 MSEK)

VD-kommentarer

Kära Aktieägare och Investerare,

Uppdraget som tf VD har jag haft i knappt en månad. Det blev en omtumlad start som präglats av ökad fokus på att driva på de pågående utvecklings- och kundprojekten. Mitt uppdrag är tidsbestämt och bolagets nya VD, Torbjörn Saxmo, tillträder 9 februari 2021.

Vi kan nu lägga kvartal 3 bakom oss där vi har hållit vår kurs och en rad planerade händelser genomfördes under kvartalet. Det totala nettoomsättning uppgick till 8,1 MSEK och EBITDA -2,7 MSEK. Det totala resultatet för perioden uppgick till minus -5,4 MSEK vilket är en försämring jämfört med de senast redovisade kvartalen.

Utmärkande händelser under juli och augusti

Några utmärkande händelser var att vi fick den förväntade beställningen på 2,0 MSEK från SAAB Dynamics för vidareutveckling av den tröghetssensor som är kundanpassad för SAAB Dynamics NLAW-produkt. Vi är på god väg in i nästa fas i utvecklingsprogrammet. Vi stärker ytterligare vår närvaro i Saudi Arabien genom att bolaget mottagit en uppföljningsbeställning 1,3 MSEK från vår kund för vår Satmission SMP 155DA antennsystem. Dessutom färdigställdes vår nya strömlinjeformade Satmission SMP 175DA antennsystem för att testas hos kunder. Återkopplingen har varit tillfredsställande och vi har påbörjat fasen med prestandahöjande åtgärder. Produkten väcker uppmärksamhet på flera marknader som kräver data- ljud- och videoöverföring med hög prestanda.

Namnbytet från ASTG AB till KebNi AB blev formellt godkänt och den 25 augusti ringde vi klockan på börsen då KebNi AB för första gången handlades på NASDAQ First North Growth Market. Vi förstärker bolagets framtida möjligheter att attrahera både nationella och internationella investerare med sikte att accelerera bolagets expansion och tillväxt.

Utmärkande händelse under september

Leveransprojektet till vår kund i Israel fortgår men, på grund av en andra "lock down" i Israel har reseförbudet inneburit att acceptanstester, som måste genomföras med fysisk närvaro med vår kund, inte varit möjliga. Konsekvensen av detta var att förväntade intäkter senarelagts och för att lindra de ekonomiska följderna tecknades ett brygglån på 12,6 MSEK av bolaget. Företagets lån har återbetalats till fullo under Q4 2020, samtidigt som den då utförda företrädesemissionen inbringade ca 45 MSEK före emissionskostnader till företagets kassa.

Avslutningsvis vill jag tacka bolagets mycket dedikerade och kompetenta personal för ett utmärkt utfört arbete under min tid som tillförordnad VD.

Erik Wiberg

tf. VD

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:

https://investor.kebni.com/finansiella-rapporter/

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Erik Wiberg, tf. VD

E-post: erik.wiberg@kebni.com

Telefon: +46 (0)705 61 76 37

Om KebNi AB

KebNi AB är ett börsnoterat företag på Nasdaq First North Growth Market-börsen i Sverige med fokus på att bli en ledande leverantör av pålitlig teknik, produkter och lösningar för säkerhet, platsprecision och stabilisering.

Det värde KebNi tillför sina kunder erbjuder skräddarsydda högteknologiska lösningar som är pålitliga och stabila. KebNi "brings stability to a world in motion".

Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och har en lång historia och erfarenhet av marina satellitantennlösningar och lösningar för tröghetsrörelseavkänning.

KebNi marknadsför sina produkter genom tre affärsområden. KebNi Maritime for Maritime Satellite Antennes, KebNi Inertial Sensing for Inertial Measuring Units och KebNi Land Mobile for Communication on the Move (COTM) samt Communication on the Pause (COTP) antenner.

Företaget verkar på globala marknader och når kunder både direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga och militära kunder samt kommersiella kunder inom industrier för robotik och självkörande fordon.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market [KEBNI B] och bolagets Certifierade Adviser är Redeye AB (certifiedadivser@redeye.se, +46 8 121 576 90)

Denna information är sådan som KebNi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl. 09:00 CET.

KEBNI HAR STARTAT UTVECKLING AV NÄSTA GENERATIONS HÖGPRESTANDA -TRÖGHETSSENSOR (IMU)

KebNi AB (publ) förstärker sin konkurrenskraft inom affärsområdet Inertial Sensing genom att starta utvecklingen av nästa generations högprestanda - tröghetssensor (IMU)


KEBNI FÅR YTTERLIGARE EN BESTÄLLNING FRÅN SAAB DYNAMICS

KebNi AB (publ) har mottagit en beställning från SAAB Dynamics i enlighet med nuvarande ramavtal. Ordervärde 2 590 000 kronor.


Bokslutskommuniké 2020

KEBNI HAR SLÄPPT SIN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2020 OCH VISAR ETT ÅR SOM PRÄGLATS AV ETT FLERTAL HÄNDELSER SOM BEDÖMS BIDRA TILL FORTSATT TILLVÄXT INOM KEBNI FRAMÖVER.


KEBNI GENOMFÖR NYEMISSION OM DRYGT 12 MKR OCH ERHÅLLER ÅTAGANDEN OM YTTERLIGARE DRYGT 26 MKR, TILLSAMMANS DRYGT 38 MKR - FÅR KAPITAL FÖR UPPVÄXLING INOM OMRÅDET TRÖGHETSSENSORER

Styrelsen i KebNi AB (publ) förstärker ägarbasen genom en riktad nyemission om drygt 12 Mkr och åtaganden från investerare att teckna för ytterligare drygt 26 Mkr i eventuell framtida riktad emission. Med detta erhåller KebNi nödvändigt kapital för uppväxling inom affärsområdet Inertial Sensing for Inertial Measuring Units (IMU:er)


KEBNI ÖKAR TAKTEN OCH SATSAR PÅ UTVECKLING AV TRÖGHETSSENSORER (IMU:er) OCH UTREDER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen i KebNi AB (publ) har idag beslutat att öka takten i utvecklingen av bolagets affärsområden med särskild tonvikt på potentialen inom affärsområdet Inertial Sensing for Inertial Measuring Units (IMU:er). Vidare har styrelsen uppdragit åt G&W Fondkommission att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission motsvarande ett värde om cirka 38 Mkr på basis av ett accelererat "book-building"-förfarande.


BYTE AV CERTIFIED ADVISER TILL G&W FONDKOMMISSION

KebNi AB (publ) meddelar byte av Certified Adviser till G&W Fondkommission 10 februari 2021.


KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I KEBNI AB (PUBL)

Aktieägarna i KebNi AB (publ), org. nr. 556943-8442 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 mars 2021 kl. 10.00 på Scandic Victoria Tower Hotel, Aren Beurlings Torg 3, 164 40 Kista.


JAN WÄREBY ADJUNGERAD TILL KEBNI AB STYRELSE

KebNi AB får härmed meddela att Jan Wäreby har adjungerats till KebNi ABs styrelse.


KEBNI FÅR YTTERLIGARE EN BESTÄLLNING FRÅN ISRAEL

KebNi AB (Publ) har mottagit en tilläggsbeställning från sin kund i Israel relaterad till nuvarande kontrakt. Ordervärde 807 KUSD (cirka 6,6 MSEK)


KEBNI FÅR YTTERLIGGARE EN BESTÄLLNING FRÅN RYSSLAND

KebNi AB (Publ) erhåller ytterligare en beställning från kund i Ryssland med ordervärde EUR154 k (cirka 1,5 MSEK)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted