DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

Första kvartalet 2019 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,4 MSEK (-3,8 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4,2 MSEK (-3,9 MSEK)
  • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,005 SEK (-0,005 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,8 MSEK (-3,7 MSEK)

VD-ord

Under Q1 2019 har produktionen av antennerna kommit igång samtidigt som vi har drabbats av leveransförseningar. Anledningen till leveransförseningarna är bland annat att ASTG tillsammans med den israeliska kunden kommit överens om att göra materialförändringar som leder till en bättre produkt. Ytterligare en anledning till leveransförseningarna är att ASTG har erhållit felaktiga komponenter från underleverantör. ASTG har beslutat att byta ut dessa innan leverans istället för att utföra utbytet som en garantiåtgärd. Efter utbytet av komponenter är antennerna klara att levereras till den israeliska kunden. Utbytet sker under Q2.

Som tidigare har meddelats har ASTG och den israeliska kunden ingått ett letter of intent avseende tilläggsbeställningar av antenner från ASTG. ASTG och den israeliska kunden slutför nu arbetet med att skriva om den befintliga ordern för att omfatta ett ordervärde om ca 6,7 MUSD. Överenskommelsen om tilläggsbeställningar innehåller även en överenskommelse om delbetalningar från den israeliska kunden, för redan producerade antenner, uppgående till 350 KUSD som erhålls under första delen av Q2.

ASTG har under Q1 producerat ca 1/3 av antennerna som ingår i beställningen från den israeliska kunden om ca 4,6 MUSD vilket syns tydligt genom att lagervärdet har ökat kraftigt. Lagervärdet uppgick per den 31 mars 2019 till 10 MSEK. Leverans av de, under Q1 producerade antennerna, sker nu under Q2 - så snart komponentutbyte har skett. Därefter fortsätter produktion och leveranser i enlighet med leverans- och betalningsplan som överenskommits med den israeliska kunden under Q3 och Q4 varvid intäkterna från leveranserna i huvudsak sker under Q3 och Q4 2019. Min bedömning är att man redan i resultatet för Q2 kommer att se ökade intäkter men att huvuddelen av intäkterna kommer att synas i räkenskaperna först under Q3 och Q4 2019. Likviditetsmässigt är det min bedömning att ASTG, trots den stora lageruppbyggnaden, saknar behov av tillskott av ytterligare externt kapital för att finansiera rörelsen under Q2. Jag gör även bedömningen att intäkterna som erhålls i Q3 och Q4 är tillräckliga för att säkra bolagets drift och därmed generera ett överskott till ASTG.

Under april-månad har ASTG genomfört en nyemission som tecknades till 122 %. På det sättet har bolagets likviditet stärkts samtidigt som ASTG har amorterat på skulderna till bolagets finansiärer. Resterande del av bolagets skulder bedöms kunna amorteras med kassaflöde från antennverksamheten.

Kista i maj 2019

David Svenn Tf. VD.

2019-05-02 08.30

För mer information, kontakta:

David Svenn, tf VD Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), 070-331 09 95, david.svenn@advokaterna.org

ASTG AB (publ), org.nr. 556943-8442 offentliggör denna information enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1 de så kallade K3-reglerna.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 08.30 CET.

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

ASTG minimerar sin exportrisk genom avtal med Collector Bank

ASTG har tecknat ett avtal om köp av fakturafordringar med Collector Bank för att minimerar sin exportrisk och komplettera det rörelsekapitallån som meddelades tidigare i veckan. Genom avtalet kan ASTG sälja sina kundfakturor till Collector Bank, som tar över risken och sedan får betalning från kunden på fakturadatum.
AIMS har fått order på 12 900 EUR

AIMS informerar om att det har fått ytterligare beställningar för IMU till ett värde av 12 900 EUR från befintlig kund under augusti 2019.


DELÅRSRAPPORT januari-juni 2019

Andra kvartalet 2019 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 10,9 MSEK (1,8 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,5 MSEK (-2,4 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,7 MSEK (-2,6 MSEK)
  • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,22 SEK (-0,004 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,9 MSEK (-3,7 MSEK)

Sammanläggning av aktier; tidsplan

I enlighet med bolagsstämmans beslut av den 14 maj 2019 meddelar Bolaget nu tidsplan för sammanläggning av Bolagets aktier. 100 aktier i bolaget kommer att sammanläggas till en aktie i Bolaget.


ASTG erhåller tilläggsbeställning från den israeliska kunden om ca 2,1 MUSD

Det är mycket glädjande att vi nu kan bekräfta att ASTG erhållit den tilläggsbeställning av ytterligare antenner från den israeliska kunden som aviserades i april. Tilläggsbeställningen uppgår till ett värde av cirka 2,1 MUSD, motsvarande cirka 19,6 MSEK. Tillsammans med den ursprungliga ordern är det totala ordervärdet därmed drygt 6,7 MUSD varav omkring 0,4 MUSD fakturerats t o m Q1-2019.


Nytillkomna aktier.

Bolaget får härmed meddela att, i och med slutförande av bolagets nyemission, har BTB i bolaget omvandlats till b-aktier i bolaget.


Carsten Drachmann ny VD i ASTG AB (publ)

Styrelsen för ASTG AB (publ) meddelar härmed att Carsten Drachmann denna dag har utsetts till ny VD i ASTG AB. Ulf Sundqvist har därmed entledigats från sitt uppdrag som tf. VD. Styrelsen tackar Ulf Sundqvist för hans tid som tf. VD i bolaget och hans dedikerade arbete med, inte minst, den israeliska affären.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär