Årsstämmokommuniké

ASTG AB genomförde idag tisdagen den 14 maj 2019 sin årsstämma för räkenskapsåret 2018. Platsen var Memory Hotell Kista.

Närvarande aktieägare samt övriga närvarande
Det upprättades företeckning över närvarande aktieägare.

Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Claes Lindqvist.

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
Till ordförande valdes Eddie Exelin samt till protokollförare biträdande juristen Mathilda Frilander.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättad förteckning godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Dagordningens godkännande
Förslag till dagordning lades fram och godkändes som dagordning vid stämman.

Val av personer att justera protokollet
Gösta Nydahl valdes till att justera stämmans protokoll.

Stämmans sammankallande
Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernberättelse
Styrelseledamoten David Svenn presenterade huvudpunkterna i Årsredovisningen. Bolagets revisor, Tobias Stråhle (PWC), gick igenom revisionsberättelsen samt i allmänna ordalag resultat- och balansräkningarna. Revisorn lade betoning på att bolagets balanserade utgifter för utveckling är i sin ordning samt att bolagets bedömning om att likviditeten för kommande 12 månader kommer att vara positiv är styrkt.

Information ifrån styrelsen och VD
David Svenn gick igenom det gångna året med betoning på arbetet med bolagets israeliska kund samt betydelsen av samarbetet med Datapath Inc.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultatsräkningen och koncernbalansräkningen
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Beslut om dispositioner gällande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman fastställde att den ackumulerad förlusten balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
En enhällig årsstämma beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Fastställelse av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade att antalet ledamöter skal uppgå till fem stycken personer samt ingen suppleant.

Fastställelse av arvode till styrelsen och revisorn
Arvodet fastställdes till 200 tkr för styrelseordförande samt 100 tkr vardera till ledamöterna. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleant
Till styrelseledamöter omvaldes David Svenn, Lars Jehrlander samt nyval gjordes av Bengt Jagéus, Magnus Edman och Jonas Eklind samt nyval av David Svenn som ordförande. Claes Lindqvist avböjde omval.

Val av revisionsbolag eller revisorer
PWC AB omvaldes som revisor. PWC har meddelat att om de omväljes så kommer auktoriserade revisorn Tobias Stråhle att utses som ansvarig revisor.

Förslag om sammanläggning av aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om sammanläggning av Bolaget aktier i förhållandet 100:1, det vill säga 100 befintliga aktier byts ut mot en ny aktie samt att bemyndiga att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen, vilken skall infalla efter att beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket. Vidare beslutades att styrelsen ska vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

Förslag till ändrad bolagsordning
En enhällig årsstämma beslutade i enlighet med styrelsen förslag om ändring av gränser för aktiekapital och antal aktier i § 4 bolagsordningen. Beslutet innebär:

Att aktiegränser om lägst 313 750 000 stycken och högst 1 255 000 000 stycken ändras till att det totala antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 aktier fördelade på 2 (två) aktieslag, serie A och serie B.

Antalet A-aktier ska vara lägst 150 000 stycken och högst 600 000 stycken, där varje A-aktie medför 10 (tio) röster. Antalet B-aktier ska vara lägst 5 850 000 stycken och högst 23 400 000 stycken där varje B-aktie medför 1 (en) röst.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
En enhällig årsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan föreskrift om apport eller kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor och vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske för att möjliggöra förvärv, kvitta skulder och stärka bolagets egna kapital. Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Årsstämmans avslutande
Eddie Exelin avslutade årsstämman.

14 maj 2019

För mer information, kontakta:

David Svenn, styrelseordförande.
Telefon: 070 331 09 95
e-post: david.svenn@advokaterna.org 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2019

ASTG levererar positiv EBITDA för andra kvartalet i rad


ASTG Year-End Report 2019

ASTG delivers positive EBITDA for the second quarter in a row


ASTG genomför förändring av försäljnings- och marknadsföringsstrategi

IMU ordern från en försvarsentreprenör och det förväntade teknikförvärvet inom satellitkommunikation utlöser förändringar i ASTG:s strategi för försäljning och marknadsföring


ASTG executing strategy to change its Go-to-Market model

IMU order from defense contractor and the recent anticipated technology acquisition in Satellite Communications, triggers change in ASTG sales and marketing strategy


ASTG tecknar preliminärt avtal om teknikförvärv med svenska ReQuTech AB

ASTG utökar sin portfölj med en markbaserad "on the move" lösning


ASTG signs Letter of Intent for Technology Acquisition agreement with Swedish ReQuTech AB

ASTG is expanding its portfolio with a land-based "on the move" solution


ASTG anställer en Chief Sales Officer för att leda försäljningen över alla företag

Ytterligare förstärkning av försäljningsarbetet på ASTG


ASTG hiring a Chief Sales Officer to lead sales across all businesses

Further strenthening of sales efforts at ASTG


ASTG meddelar att de har nått en överenskommelse med en stor försvarsentreprenör för det tidigare tillkännagivna IMU-utvecklingsprojektet

ASTG startar omedelbart IMU-utvecklingsprojekt med stor försvarsentreprenör


ASTG announces that it has reached an agreement with a major defense contractor for the previously announced IMU development project

ASTG to immediately start IMU development project with major defence contractor


ASTG anställer ny COO

ASTG meddelar att bolaget har anställt Claus Rosenkvist Nielsen som ny COO för företaget.


ASTG hires new COO

ASTG announces that it has hired Claus Rosenkvist Nielsen as new COO for the company.


Teckningsoptionsprogram 2017 fullt nyttjat för nyteckning av aktier

Företaget har fått totalt 2 750 000 SEK kontant för konvertering av teckningsoptioner till aktier


Warrant program 2017 fully utilized for subscription of shares

The company has received a total of 2,750,000 SEK in cash for the conversion of warrants to shares.


Nyemissionen övertecknad

Nyemissionen tecknats till 198 procent


New rights issue oversubscribed

New rights issue subscribed 198%


Påminnelse: ASTG-nyemission öppen fram till fredag 13 december 2019 klockan 16.00

Påminnelse om att alla intresserade investerare fortfarande kan delta i företrädesemissionen fram till fredag 13 december 2019 klockan 16.00


Reminder: ASTG rights issue open until Friday December 13, 2019 at 16.00

Reminder that all interested investors can still participate in the rights issue until Friday December 13, 2019 at 16.00


ASTG signerat Letter of Intent för sin IMU-verksamhet

ASTG signerat Letter of Intent som avser "preferred supplier" status för IMU-leveranser till en större leverantör inom försvarsindustrin


ASTG has signed a Letter of Intent for its IMU business

ASTG has signed a Letter of Intent to be the preferred supplier of IMU's for a major defence contractor


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär