Arise offentliggör planer på emission av en ny obligation och initierar ett skriftligt förfarande för att refinansiera obligationen som förfaller 2019

Arise AB (publ), ("Arise" eller "Bolaget"), har framgångsrikt säkrat teckningsåtaganden om 650 miljoner kronor för en ny obligation samt nya facilitetslån från bank om 175 miljoner kronor. Arise offentliggör därför sin avsikt att refinansiera sin seniora säkerställda gröna obligation om 951,5 miljoner kronor (ISIN SE0005906849) som förfaller till betalning i april 2019, ("Obligationen"), och har i samband därmed initierat ett skriftligt förfarande för att möjliggöra ett förtida återköp av Obligationen.

Arise har säkrat bankfinansiering som, tillsammans med Bolagets egna medel och utfärdandet av en ny obligation (i process att få grön certifiering) för vilken teckningsåtaganden har säkrats för hela beloppet, möjliggör för Bolaget att återköpa Obligationen.

Arise planerar att refinansiera Obligationen med intäkter från en ny senior säkerställd obligation om 650 miljoner kronor med en löptid om tre år för vilken teckningsåtaganden inhämtats för hela beloppet, ett banklån om 100 miljoner kronor från DNB Sweden AB (pari passu och som delar säkerhet med den nya obligationen), ett banklån om 75 miljoner kronor från DNB Sweden AB, och egna tillgängliga medel. De planerade refinansieringstransaktionerna kommer att minska Bolagets bruttoskuld, förbättra viktiga kreditnyckeltal samt förlänga löptiden för Bolagets krediter.

För den planerade nya seniora säkerställda obligationen om 650 miljoner kronor har teckningsåtaganden inhämtats för hela beloppet från ett konsortium av investerare, inklusive DNB Bank ASA.

Skriftligt förfarande
För att möjliggöra refinansieringen av Obligationen har Arise idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ), ("Agenten"), att inleda ett skriftligt förfarande, s.k. "Written Procedure", genom vilket Bolaget begär samtycke från befintliga obligationsinnehavare i Obligationen, ("Obligationsinnehavare"), att ändra vissa villkor för Obligationen. Kallelsen till det skriftliga förfarandet kommer att finnas tillgänglig på Agentens hemsida: www.nordictrustee.com, och på Bolagets hemsida: www.arise.se/sv/investerare, samt skickas till samtliga Obligationsinnehavare med post.

Arise erbjuder, i enlighet med villkoren i det skriftliga förfarandet, en ersättning, ("Consent Fee"), till Obligationsinnehavare som är berättigade till sådan ersättning, under förutsättning att de föreslagna villkorsändringarna för Obligationen godkänns. Consent Fee motsvarar 2 kronor per 1 000 kronor (0,20 procent) av Obligationens nominella värde och kommer att beräknas utifrån det belopp för vilket den relevanta Obligationsinnehavaren har samtyckt till villkorsändringen före Early Bird Deadline den 8 mars 2018 (såsom definierats i kallelsen till det skriftliga förfarandet).

I enlighet med instruktionen i kallelsen till det skriftliga förfarandet måste Agenten ha tagit del av Obligationsinnehavares samtycke till den föreslagna villkorsändringen senast kl. 17.00 CET den 16 mars 2018. De som har frågor angående administrationen av det skriftliga förfarandet uppmanas att kontakta Agenten direkt på +46 8 783 79 00 eller via voting.sweden@nordictrustee.com, eller Bolaget (kontaktuppgifter följer nedan).

Detta pressmeddelande beskriver inte alla materiella villkor i samtyckesförfarandet och måste därför läsas tillsammans med kallelsen till det skriftliga förfarandet. Närmare information om rösträtt, viktiga datum för samtyckesförfarandet och ytterligare information om ersättningar finns beskrivna i kallelsen till det skriftliga förfarandet.

Arise har gett DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, i uppdrag att agera som Sole Bookrunner i den planerade emissionen av den nya seniora säkerställda obligationen och som Solicitation Agent i samtyckesförfarandet.

Halmstad den 23 februari 2018

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Arise AB
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl 15.15 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör varken ett erbjudande att sälja eller ett erbjudande att förvärva värdepapper utgivna av Arise av vad slag de än må vara i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller försäljning skulle vara olagligt. Meddelandet kommer inte att kopieras och får inte spridas i eller skickas till USA, Kanada, Japan eller Australien, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Personer som nås av detta meddelande åläggs av Arise och Sole Bookrunner att informera sig själva om och observera sådana restriktioner.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Arise avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Följaktligen distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. En person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Nerladdningsbara filer

Arise genomför framgångsrikt en refinansiering

Arise AB, ("Arise" eller "Bolaget"), har idag framgångsrikt emitterat en ny treårig senior säkerställd grön obligation om 650 miljoner kronor (ISIN SE0010920900) med en ränta motsvarande 3 månaders STIBOR + 4,50 procent årlig ränta, ("Obligationen"). Obligationen förfaller i mars 2021.


Arise kallar till förtida inlösen av obligationen som förfaller 2019

Arise AB (publ), ("Arise" eller "Bolaget"), meddelar att Bolaget kommer att lösa in samtliga utestående obligationer i Bolagets seniora säkerställda gröna obligation om 951,5 miljoner kronor (ISIN SE0005906849) som förfaller till betalning i april 2019, ("Obligationen"), i syfte att refinansiera Obligationen.


Arise offentliggör planer på emission av en ny obligation och initierar ett skriftligt förfarande för att refinansiera obligationen som förfaller 2019

Arise AB (publ), ("Arise" eller "Bolaget"), har framgångsrikt säkrat teckningsåtaganden om 650 miljoner kronor för en ny obligation samt nya facilitetslån från bank om 175 miljoner kronor. Arise offentliggör därför sin avsikt att refinansiera sin seniora säkerställda gröna obligation om 951,5 miljoner kronor (ISIN SE0005906849) som förfaller till betalning i april 2019, ("Obligationen"), och har i samband därmed initierat ett skriftligt förfarande för att möjliggöra ett förtida återköp av Obligationen.


Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2017

Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2017)

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 60 (290) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 40 (61) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 7 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 31 (41) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 22 (33) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till 6 (12) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 5 (10) mkr, motsvarande 0,14 (0,30) kr per aktie.
 • Produktionen minskade till 202 (238) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 108 (128) GWh och Samägd vindkraftdrift 94 (110) GWh, beroende på försäljning av parker i drift.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 403 (433) SEK/MWh, fördelat på el 280 (310) SEK/MWh och elcertifikat 122 (122) SEK/MWh.
 • Återköp av säkerställda obligationer till ett nominellt belopp om ca 52 mkr genomfördes.
 • Optionsavtal med rätt att förvärva projektet Enviksberget om ca 35 MW tecknades.

Årets 12 månader (1 januari - 31 december 2017)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 257 (594) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 131 (138) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 7 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 96 (185) mkr.
 • Under året fattades beslut om nedskrivning av bolagets tillgångar relaterade till Egen vindkraftdrift och Utveckling och förvaltning med totalt 152 (18) mkr.
 • Underliggande rörelseresultat (EBIT före ej kassaflödespåverkande nedskrivningar) uppgick till 54 (51) mkr och redovisat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -99 (33) mkr.
 • Underliggande resultat före skatt (resultat före skatt och före ej kassaflödespåverkande nedskrivningar) uppgick till -26 (-34) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -178 (-52) mkr efter ej kassaflödespåverkande nedskrivningar.
 • Resultat efter skatt uppgick till -180 (-41) mkr efter nedskrivningar, motsvarande -5,39 (-1,23) kr per aktie.
 • Produktionen minskade till 635 (640) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 348 (353) GWh och Samägd vindkraftdrift 287 (287) GWh, beroende på försäljning av parker i drift.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 380 (433) SEK/MWh, fördelat på el 272 (297) SEK/MWh och elcertifikat 109 (136) SEK/MWh.

Januari månads produktion 52,7 GWh

Svagare vindar än normalt under januari månad resulterade i en elproduktion om 52,7 GWh, jämfört med månadens budget om 70,1 GWh.Valberedningens förslag inför årsstämman i Arise

Inför årsstämman i Arise AB (publ) den 3 maj 2018 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Jon Brandsar, Joachim Gahm, Peter Gyllenhammar och Maud Olofsson. Valberedningen föreslår även att Joachim Gahm omväljs som styrelseordförande.


December månads produktion 71,1 GWh

December månads produktion 71,1 GWh Bättre vindar än normalt under december månad resulterade i en elproduktion om 71,1 GWh, jämfört med månadens budget om 63,2 GWh.


November månads produktion 61,1 GWh

Något bättre vindar än normalt under november månad resulterade i en elproduktion om 61,1 GWh, jämfört med månadens budget om 58,9 GWh.


Arise återköper obligationer

Arise meddelar idag att bolaget har återköpt obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 51 900 000. Återköpet gäller bolagets säkerställda obligationer med ett kvarvarande utestående nominellt belopp om SEK 951 500 000 inklusive den av Arise återköpta volymen. Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus 3 % och förfaller i april 2019 (ISIN: SE0005906849). Återköpspriset för obligationerna motsvarar 96 procent av obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp, dvs. ca SEK 49 800 000.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: