Planutvalget i Kautokeino kommun föreslår att Bidjovagge gruvområde omklassificeras till LNFR- område

Styrelsen har erfarit att Planutvalget, en kommunal nämnd för plan- och byggfrågor i Kautokeino kommun, på ett möte igår den 6 mars 2017 har beslutat att inför Kommunstyrets möte den 23 mars 2017 lägga fram ett förslag att tillsammans med andra ändringar i en ny arealplan ändra klassificeringen av gruvområdet i Bidjovagge till LNFR. (Lantbruks-, Natur-, Friluftsformål samt Rendrift ).

Efter kommunalvalet i september 2015 ingicks en allians mellan Arbeiderpartiet och Flyttsamerna med innebörden att Kommunstyret under mandatperioden skulle avvakta med att ge tillstånd till vidare konsekvensutredning, men att man under mandatperioden inte skulle ändra gruvområdets klassificering. Dessa beslut har flera gånger tidigare kommunicerats till bolagets aktieägare.

Arctic Gold förutsätter därför att Kommunstyret vid sitt kommande sammanträde då den nya arealplanen skall beslutas kommer att tillse att Bidjovaggeområdet får kvarstå som gruvområde enligt den nu gällande arealplanen.

Pressmeddelande den 7 mars 2017

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Tord Cederlund                            
Verkställande Direktör                                                                      
073 62 00 997
tc@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Denna information är sådan information som Arctic Gold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017 kl. 08.55 CET.

Arctic Gold AB är verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Arctic Gold Operations AB, med fokus på utveckling av ny gruvdrift i Bidjovaggefältet i Nordnorge, samt moderbolaget Arctic Gold AB, med lång historik inom prospektering efter guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen har i dagsläget 8 undersökningstillstånd om totalt 2,3 km² samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 km² i Norge.

ARCTIC MINERALS HAR INDENTIFIERAT ETT TREDJE BORROBJEKT, INGÅTT AVTAL ANGÅENDE MARKMÄTNINGAR OCH HAR ANSÖKT OM ETT ANDRA MALMLETNINGSTILLSTÅND I VIHANTI-OMRÅDET I FINLAND.

Arctic Minerals har nyligen informerat att bolaget har identifierat de två första objekten för kärnborr-ning inom det gällande förbehållsområdet i Vihanti. 1 mars informerade bolaget att den första ansök-ningen angående ett malmletningstillstånd i samma område och täckande dessa objekt hade lämnats.


ARCTIC MINERALS HAS INDENTIFIED A THIRD DRILL TARGET IN THE VIHANTI AREA, CONTRACTED GROUND SURVEYS AND HAS APPLIED FOR A SECOND EXPLORATION PERMIT IN VIHANTI, FINLAND

Arctic Minerals recently announced that it has identified its first two diamond drill targets at its Vihanti, Finland exploration reservation. On 1 March Arctic Minerals informed that the company had filed an application for an exploration permit covering these targets.


ARCTIC MINERALS AB HAR ANSÖKT OM ETT MALMLETNINGSTILLSTÅND I VIHANTI, OCH HAR BEVILJATS TVÅ NYA FÖRBEHÅLL/RESERVATIONER I PERÄPOHJA I FINLAND

Arctic Minerals har tidigare informerat att Bolaget har identifierat de första objekten för kärnborrning i Vihanti-reservationen i Finland. Förbehållet/reservationen är belägen söder om den nedlagda Vihanti zinkgruvan, sydost om Brahestad.


ARCTIC MINERALS HAS APPLIED FOR AN EXPLORATION PERMIT IN VIHANTI, FINLAND, AND HAS BEEN GRANTED TWO MORE RESERVATIONS IN PERÄPOHJA, FINLAND

Arctic Minerals has earlier announced that it has identified its first diamond drill targets at its Vihanti, Finland exploration reservation. The company's Vihanti reservation is located to the south of the old Vihanti mine 40 km south east of Raahe/Brahestad.


Arctic Minerals AB Bokslutskommuniké för helåret 2018

Andra halvåret (Juli - December 2018)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för andra halvåret uppgick till 1.3 (0.0) MSEK
 • Resultat efter skatt för andra halvåret uppgick till -1.6 (-0.8) MSEK
 • Resultatet per aktie för andra halvåret uppgick till -0.02 (-0.03) SEK

Helår (Januari - December 2018)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för hela året uppgick till 2.3 (0.0) MSEK
 • Resultat efter skatt för helåret uppgick till -2.7 (-1.6) MSEK
 • Resultat per aktie för helåret uppgick till -0.04 (-0.5) SEK 
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 0.89 (1.11) SEK

Arctic Minerals AB Year-end report full year 2018

Currency SEK, TSEK, MSEK, is Swedish Kronor (SEK)

Second Half (July - December 2018)

 • Capitalized exploration costs for the second half of the year amounted to MSEK 1.3 (0.0)
 • Profit after tax for the second half of the year amounted to MSEK -1.6 (-0.8)
 • Earnings per share for the second half of the year amounted to SEK -0.02 (-0.03)

Full Year (January - December 2018)

 • Capitalized exploration costs for the full year amounted to MSEK 2.3 (0.0)
 • Profit after tax for the full year amounted to MSEK -2.7 (-1.6)
 • Earnings per share for the full year amounted to SEK -0.04 (-0.5)
 • Equity per share at the end of the period amounted to SEK 0.89 (1.11)

Arctic Minerals utnämner Krister Söderholm till ny VD och Lennart Kvist till Corporate Secretary

Såsom tidigare meddelats i Kommuniké från Årsstämman den 8 maj 2018 lämnar Tord Cederlund sitt uppdrag som verkställande direktör i Arctic Minerals AB den 31 oktober 2018. Bolagets styrelse har därför beslutat att utnämna Krister Söderholm till ny verkställande direktör.


Arctic Minerals appoints Krister Söderholm as new CEO and Lennart Kvist as Corporate Secretary

As previously announced in the communiqué from the Annual General Meeting on May 8, 2018, Tord Cederlund will resign as Managing Director of Arctic Minerals AB on October 31, 2018. The Board of Directors has therefore decided to appoint Krister Söderholm as new CEO.


ARCTIC MINERALS HAR IDENTIFIERAT OBJEKT FÖR KÄRNBORRNING I FINLAND

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North: "ARCT") har nöjet att informera att bolaget har identifierat sina första prospekteringsobjekt att undersökas genom kärnborrning inom bolagets Vihanti företrädesrätt/reservation för prospektering i Finland. Bolagets Vihanti reservation täcker ett område syd om den nedlagda Vihanti gruvan ca 40 km sydost om Brahestad. Vihanti gruvan var i produktion via Outokumpu Oy från 1952 till 1992 och producerade då ca 28 miljoner ton massiv sulfidmalm med genomsnitttshalterna 5.3 % zink, 0.5 % koppar, 0.4 g/t guld, 21.8 g/t silver och 0.4 % bly. Orsaken till gruvans nedläggning var att malmen var utbruten och att metallpriserna vid den tidpunkten var låga.


ARCTIC MINERALS IDENTIFIES DRILL TARGETS IN FINLAND

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North: "ARCT") is pleased to announce that it has identified its first drill targets at its Vihanti, Finland exploration reservation. The company's Vihanti reservation is located to the south of the old Vihanti mine 40 km south east of Brahestad. This mine was operated by Outokumpu Oy from 1952 to 1992 and produced some 28 million tons of massive sulphide ore at an average grade of 5.3% zinc, 0.5% copper, 0.4 grams/ton gold, 21.8 grams/ton silver and 0.4% lead. The mine was closed due to depleted ore reserves and the low metal prices prevailing at that time.


Rapport för första halvåret (januari-juni) 2018

Första halvåret (januari - juni) 2018

 • Resultatet efter skatt för första halvåret 2018 uppgick till - 1,1 (- 0,8) MSEK.
 • Resultat per aktie (EPS) för första halvåret var -0,02 (-0,04) SEK.
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut var 0,93 (1,35) SEK.
 • Banktillgodhavanden vid periodens slut uppgick till 9,6 MSEK (0,7) MSEK

Report for the first half year (January-June) 2018

First half-year (January - June) 2018

 • The profit after taxes for the first half year 2018 was - 1.1 (- 0.8) MSEK.
 • The earnings per share (EPS) for the first half year was -0.02 (-0.04) SEK.
 • Equity per share at the end of the period was 0.93 (1.35) SEK.
 • The cash balance at end of the period amounted to 9.6 MSEK (0.7) MSEK.ARCTIC MINERALS UTNÄMNER PROSPEKTERINGSCHEF

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North: "ARCT") är glad att tillkännage utnämningen av Risto Pietilä som prospekteringschef. Risto Pietilä utexaminerades som civilingenjör i geofysik från Uleåborgs universitet 1979. Han är medlem i Finlands Bergsmannaförening.


ARCTIC MINERALS APPOINTS EXPLORATION MANAGER

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North:"ARCT") is pleased to announce the appointment of Mr Risto Pietilä as Exploration Manager. Mr Pietilä graduated with an M.Sc in geophysics from the University of Oulu in 1979. He is a member of the Finnish Association of Mining and Metallurgical Engineers.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär