ARCTIC MINERALS INFORMERAR OM RESULTAT I PROSPEKTERINGEN Kopparmineraliseringar av Zambia-typ påträffade i Peräpohja skifferbälte i finska Lappland

Arctic Minerals AB (listat på Nasdaq First North Stockholm: "ARCT") har nöjet att publicera en uppdatering av resultat från prospekteringen efter koppar i norra Finland. Bolaget har nu erhållit resultaten från fältarbeten utförda sommaren-hösten 2018 i Peräpohja skifferbälte i södra finska Lappland. Koppar har påträffats i flera provtagningspunkter, tillsammans med silver och guld.

Bolagets huvudmål i Peräpohja är att hitta en malmtyp kallad "SCC" (Statiform Sediment-hosted Copper), en malmtyp som är typisk i det så kallade Kopparbältet i Zambia, ett av världens viktigaste områden för produktion av koppar och av kobolt.

Prospekteringsarbetena påbörjades 2017 i centrala delarna av Peräpohja skifferbälte och har under 2018 koncentrerats till den centrala och södra delen av skifferbältet. Kopparmineraliseringar har påträffats i fast berg på flera platser. Totalt togs 22 prov från dessa berghällar. I 11 av dessa prov påträffades mineraliseringar typiska för Zambia-typens SCC-förekomster. Genomsnittshalterna i dessa prov var 1,3 % koppar, 11 gram silver per ton och 0,2 gram guld per ton. Det rikaste provet innehöll 4,5 % koppar och 59 gram silver per ton.

Ett antal lösblock analyserades också: det bästa av dessa, i en kvartsitbergart, innehöll 5,25 % koppar, 0,4 gram guld per ton och 12 gram silver per ton.

Majoriteten av de kopparbärande proven togs från kvartsithällar. De påträffade kopparminerali- seringarna styrker bolagets uppfattning att Peräpohja Skifferbälte visar stora likheter med Kopparbältet i Zambia. Därmed representerar Peräpohja Skifferbälte ett mycket attraktivt målområde för vidare prospektering. Bolagets ledning planerar därför ett prospekteringsprogram för att följa upp detta i 2019, genast efter snösmältningen. Vidare har bolaget, med anledning av senaste fältsäsongens positiva resultat, ansökt om och blivit beviljad två nya reservationer för prospektering, täckande totalt 760 km2.

Förutom potentialen för Zambia-typens malmer, påträffades under fältsäsongen 2018 också kopparmineraliseringar i dolomit och basaltbergarter. Det rikaste provet togs från ett lösblock på ca ett ton av bergarten basalt, som anses vara lokalt och innehöll 3,5% koppar. Denna upptäckt tyder på att det finns potential också för en annan typ av stratiforma kopparmalmer i Peräpohja, nämligen "vulkaniska red-bed-typen", ofta med vulkaniska bergarter såsom basalt som värdbergart. Exempel på sådana vulkaniska red-bed kopparförekomster är White Pine (Michigan, USA) och Mantos Blancos (Chile).

Peter Walker, styrelseordförande för Arctic Minerals, kommenterar: "Vi är mycket nöjda över resultaten av 2018 års prospekteringsprogram i Peräpohja. Att vi påträffade så vanligt förekommande mineraliseringar i området styrker vår uppfattning att området representerar ett lovande målområde för att hitta malmer både av Zambia-typens SCC, såväl som "red bed"-typens förekomster".

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm under handelsbeteckningen "ARCT".

14 januari 2019

För ytterligare information, se Bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:
Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
krister.soderholm@arcticminerals.se
eller
John Pedersen
(+45) 2371 7048
john.pedersen@arcticminerals.se 

Om Arctic Minerals AB
Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. För närvarande har Bolaget reserveringar för prospektering på totalt 6 497 km2 i mellersta Finland i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet och i södra finska Lappland, i det s.k. Peräpohja skifferbältet. Vidare har Bolaget mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar- och guldgruvan i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2019 kl. 15.30.

Kommuniké från Arctic Minerals AB (publ) årsstämma 2019

Arctic Minerals AB avhöll den 28 maj 2019 årsstämma på Skeppargatan 27 i Stockholm.


Communication from Arctic Minerals AB (publ) Annual General Meeting 2019

Arctic Minerals AB held its Annual General Meeting on May 28, 2019 at Skeppargatan 27 in Stockholm.Arctic Minerals har identifierat ny prospekteringspotential för kobolt och andra batterimetaller i Kiiminki-området i Finland och ett första objekt är identifierat för kärnborrning

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North, Stockholm, "ARCT") har nöjet att informera att Bolaget har identifierat ett nytt område med prospekteringspotential för kobolt och andra batterimetaller i Finland. Bolaget har därför ansökt om ett förbehåll för prospektering täckande ett område på 802 km2 i Kiiminki-området, beläget nordost om staden Uleåborg i Finland. Bolaget har också identifierat ett första objekt för kärnborrning i detta område.


Arctic Minerals identifies new exploration potential for cobalt and other battery metals in Kiiminki region of Finland and a first drill target identified

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Stockholm ("ARCT") is pleased to announce it has identified a new area with exploration potential for cobalt and other battery metals in Finland. The company has therefore applied for an exploration reservation covering 802 km2 in the Kiiminki Schist Belt, located to the northeast of the city of Oulu, Finland. The company has also identified its first drill target in this area.


Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Styrelsen för Arctic Minerals AB, org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm. För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 maj 2019 och dels anmäla sitt deltagande på stämman senast onsdagen 22 maj 2019. Anmälan ska ske skriftligen till Arctic Minerals AB, Storgatan 30, 831 30 Östersund eller per e-post till Bolagets Corporate Secretary, lennart.kvist@arcticminerals.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.


Notice of Annual General Meeting of Arctic Minerals AB (publ)

The Board of Arctic Minerals AB, org.no. 556569-3602, ("The Company") convenes the Annual General Meeting (AGM) on Tuesday, May 28, 2019 at.14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm. In order to be entitled to attend the meeting, shareholders must be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Wednesday, May 22, 2019, and to report their attendance at the meeting no later than Wednesday, May 22, 2019. The notification must be made in writing to Arctic Minerals AB, Storgatan 30, 831 30 Östersund, Sweden or by e-mail to the company's Corporate Secretary, lennart.kvist@arcticminerals.se. At the time of registration, name, personal- or organization number, address, telephone number and registered shareholding must be stated.


ARCTIC MINERALS HAR INDENTIFIERAT ETT TREDJE BORROBJEKT, INGÅTT AVTAL ANGÅENDE MARKMÄTNINGAR OCH HAR ANSÖKT OM ETT ANDRA MALMLETNINGSTILLSTÅND I VIHANTI-OMRÅDET I FINLAND.

Arctic Minerals har nyligen informerat att bolaget har identifierat de två första objekten för kärnborr-ning inom det gällande förbehållsområdet i Vihanti. 1 mars informerade bolaget att den första ansök-ningen angående ett malmletningstillstånd i samma område och täckande dessa objekt hade lämnats.


ARCTIC MINERALS HAS INDENTIFIED A THIRD DRILL TARGET IN THE VIHANTI AREA, CONTRACTED GROUND SURVEYS AND HAS APPLIED FOR A SECOND EXPLORATION PERMIT IN VIHANTI, FINLAND

Arctic Minerals recently announced that it has identified its first two diamond drill targets at its Vihanti, Finland exploration reservation. On 1 March Arctic Minerals informed that the company had filed an application for an exploration permit covering these targets.


ARCTIC MINERALS AB HAR ANSÖKT OM ETT MALMLETNINGSTILLSTÅND I VIHANTI, OCH HAR BEVILJATS TVÅ NYA FÖRBEHÅLL/RESERVATIONER I PERÄPOHJA I FINLAND

Arctic Minerals har tidigare informerat att Bolaget har identifierat de första objekten för kärnborrning i Vihanti-reservationen i Finland. Förbehållet/reservationen är belägen söder om den nedlagda Vihanti zinkgruvan, sydost om Brahestad.


ARCTIC MINERALS HAS APPLIED FOR AN EXPLORATION PERMIT IN VIHANTI, FINLAND, AND HAS BEEN GRANTED TWO MORE RESERVATIONS IN PERÄPOHJA, FINLAND

Arctic Minerals has earlier announced that it has identified its first diamond drill targets at its Vihanti, Finland exploration reservation. The company's Vihanti reservation is located to the south of the old Vihanti mine 40 km south east of Raahe/Brahestad.


Arctic Minerals AB Bokslutskommuniké för helåret 2018

Andra halvåret (Juli - December 2018)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för andra halvåret uppgick till 1.3 (0.0) MSEK
 • Resultat efter skatt för andra halvåret uppgick till -1.6 (-0.8) MSEK
 • Resultatet per aktie för andra halvåret uppgick till -0.02 (-0.03) SEK

Helår (Januari - December 2018)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för hela året uppgick till 2.3 (0.0) MSEK
 • Resultat efter skatt för helåret uppgick till -2.7 (-1.6) MSEK
 • Resultat per aktie för helåret uppgick till -0.04 (-0.5) SEK 
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 0.89 (1.11) SEK

Arctic Minerals AB Year-end report full year 2018

Currency SEK, TSEK, MSEK, is Swedish Kronor (SEK)

Second Half (July - December 2018)

 • Capitalized exploration costs for the second half of the year amounted to MSEK 1.3 (0.0)
 • Profit after tax for the second half of the year amounted to MSEK -1.6 (-0.8)
 • Earnings per share for the second half of the year amounted to SEK -0.02 (-0.03)

Full Year (January - December 2018)

 • Capitalized exploration costs for the full year amounted to MSEK 2.3 (0.0)
 • Profit after tax for the full year amounted to MSEK -2.7 (-1.6)
 • Earnings per share for the full year amounted to SEK -0.04 (-0.5)
 • Equity per share at the end of the period amounted to SEK 0.89 (1.11)

Arctic Minerals utnämner Krister Söderholm till ny VD och Lennart Kvist till Corporate Secretary

Såsom tidigare meddelats i Kommuniké från Årsstämman den 8 maj 2018 lämnar Tord Cederlund sitt uppdrag som verkställande direktör i Arctic Minerals AB den 31 oktober 2018. Bolagets styrelse har därför beslutat att utnämna Krister Söderholm till ny verkställande direktör.


Arctic Minerals appoints Krister Söderholm as new CEO and Lennart Kvist as Corporate Secretary

As previously announced in the communiqué from the Annual General Meeting on May 8, 2018, Tord Cederlund will resign as Managing Director of Arctic Minerals AB on October 31, 2018. The Board of Directors has therefore decided to appoint Krister Söderholm as new CEO.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär