ARCTIC MINERALS HAR IDENTIFIERAT OBJEKT FÖR KÄRNBORRNING I FINLAND

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North: "ARCT") har nöjet att informera att bolaget har identifierat sina första prospekteringsobjekt att undersökas genom kärnborrning inom bolagets Vihanti företrädesrätt/reservation för prospektering i Finland. Bolagets Vihanti reservation täcker ett område syd om den nedlagda Vihanti gruvan ca 40 km sydost om Brahestad. Vihanti gruvan var i produktion via Outokumpu Oy från 1952 till 1992 och producerade då ca 28 miljoner ton massiv sulfidmalm med genomsnitttshalterna 5.3 % zink, 0.5 % koppar, 0.4 g/t guld, 21.8 g/t silver och 0.4 % bly. Orsaken till gruvans nedläggning var att malmen var utbruten och att metallpriserna vid den tidpunkten var låga.

Baserat på detaljerad tolkning av befintliga geofysiska data har två objekt för kärnborrning nu identifierats:

Vihanti, mot djupet

Första prospekteringsobjektet "Vihanti mot djupet", identifierades genom tolkning av seismiska geodata tidigare insamlade av GTK (Finska Geologiska forskningscentralen). Den nya undersökningen visar en klar seismisk anomali på ett djup av ca 1000 m sydväst om den nedlagda Vihanti gruvan och som en fortsättning av malmzonen längs stupningen mot djupet. Anomalin är av det slag som kan förväntas, då massiv sulfidmalm förekommer.

Några år före Vihanti gruvans nedläggning borrade Outokumpu Oy ett diamantborrhål, som startade från djupaste delarna av gruvan. I detta borrhål påvisades fyra zoner med semimassiv sulfidmalm, både i början av hålet och nära slutet. Dessa malmskärningar ligger lateralt ca 300-500 m från ytterkanten av den nu identifierade seismiska anomalin.

Arctic Minerals avser att undersöka prospekteringsobjektet "Vihanti mot djupet" genom kärnborrning. Nu först med ett borrhål borrat till ett djup av ca 1200 m.

Vilminko

Vilminko prospekteringsobjekt är beläget ca 10 km öster om objektet "Vihanti mot djupet". I Vilminko-området visar GTK:s geodata en magnetisk anomali sammanfallande med en seismisk anomali, på ett djup av ca 200 m under markytan. GTK har tidigare borrat flera hål i området, dock alltför korta för att nå prospekteringsobjektet.

Arctic Minerals avser att undersöka Vilminko prospekteringsobjekt genom kärnborrning. Till att börja med genom två borrhål, bägge borrade till ett djup av ca 500 m.

Eftersom kärnborrning inte automatiskt är tillåten baserad på en företrädesrätt/reservation för prospektering, avser bolaget att ansöka om undersökningstillstånd i de aktuella områdena.

den 24 september 2018

För ytterligare information kontakta
Tord Cederlund, VD
Tel.+46 73 6200 997
tord.cederlund@arcticminerals.se eller
Peter Walker, Ordförande
Tel. +44 771 722 3909
peter.walker@arcticminerals.se
eller besök bolagets hemsida på adressen www.arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. Vihanti-projektet är ett av flera av bolagets reservationer för prospektering. För närvarande innehar bolaget totalt reservationer i Finland täckande 5 874 km2, i "Brahestad-Ladoga malmbälte" och i södra finska Lappland ("Peräpohja skifferbälte"), liksom mineralrättigheter vid den tidigare Bidjovagge koppar-guldgruvan i Norge.

Partner Fondkommision AB är Arctic Minerals Certified advisor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2018 kl.08.30.

Kommuniké från Arctic Minerals AB (publ) årsstämma 2019

Arctic Minerals AB avhöll den 28 maj 2019 årsstämma på Skeppargatan 27 i Stockholm.


Communication from Arctic Minerals AB (publ) Annual General Meeting 2019

Arctic Minerals AB held its Annual General Meeting on May 28, 2019 at Skeppargatan 27 in Stockholm.Arctic Minerals har identifierat ny prospekteringspotential för kobolt och andra batterimetaller i Kiiminki-området i Finland och ett första objekt är identifierat för kärnborrning

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North, Stockholm, "ARCT") har nöjet att informera att Bolaget har identifierat ett nytt område med prospekteringspotential för kobolt och andra batterimetaller i Finland. Bolaget har därför ansökt om ett förbehåll för prospektering täckande ett område på 802 km2 i Kiiminki-området, beläget nordost om staden Uleåborg i Finland. Bolaget har också identifierat ett första objekt för kärnborrning i detta område.


Arctic Minerals identifies new exploration potential for cobalt and other battery metals in Kiiminki region of Finland and a first drill target identified

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Stockholm ("ARCT") is pleased to announce it has identified a new area with exploration potential for cobalt and other battery metals in Finland. The company has therefore applied for an exploration reservation covering 802 km2 in the Kiiminki Schist Belt, located to the northeast of the city of Oulu, Finland. The company has also identified its first drill target in this area.


Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Styrelsen för Arctic Minerals AB, org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm. För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 maj 2019 och dels anmäla sitt deltagande på stämman senast onsdagen 22 maj 2019. Anmälan ska ske skriftligen till Arctic Minerals AB, Storgatan 30, 831 30 Östersund eller per e-post till Bolagets Corporate Secretary, lennart.kvist@arcticminerals.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.


Notice of Annual General Meeting of Arctic Minerals AB (publ)

The Board of Arctic Minerals AB, org.no. 556569-3602, ("The Company") convenes the Annual General Meeting (AGM) on Tuesday, May 28, 2019 at.14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm. In order to be entitled to attend the meeting, shareholders must be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Wednesday, May 22, 2019, and to report their attendance at the meeting no later than Wednesday, May 22, 2019. The notification must be made in writing to Arctic Minerals AB, Storgatan 30, 831 30 Östersund, Sweden or by e-mail to the company's Corporate Secretary, lennart.kvist@arcticminerals.se. At the time of registration, name, personal- or organization number, address, telephone number and registered shareholding must be stated.


ARCTIC MINERALS HAR INDENTIFIERAT ETT TREDJE BORROBJEKT, INGÅTT AVTAL ANGÅENDE MARKMÄTNINGAR OCH HAR ANSÖKT OM ETT ANDRA MALMLETNINGSTILLSTÅND I VIHANTI-OMRÅDET I FINLAND.

Arctic Minerals har nyligen informerat att bolaget har identifierat de två första objekten för kärnborr-ning inom det gällande förbehållsområdet i Vihanti. 1 mars informerade bolaget att den första ansök-ningen angående ett malmletningstillstånd i samma område och täckande dessa objekt hade lämnats.


ARCTIC MINERALS HAS INDENTIFIED A THIRD DRILL TARGET IN THE VIHANTI AREA, CONTRACTED GROUND SURVEYS AND HAS APPLIED FOR A SECOND EXPLORATION PERMIT IN VIHANTI, FINLAND

Arctic Minerals recently announced that it has identified its first two diamond drill targets at its Vihanti, Finland exploration reservation. On 1 March Arctic Minerals informed that the company had filed an application for an exploration permit covering these targets.


ARCTIC MINERALS AB HAR ANSÖKT OM ETT MALMLETNINGSTILLSTÅND I VIHANTI, OCH HAR BEVILJATS TVÅ NYA FÖRBEHÅLL/RESERVATIONER I PERÄPOHJA I FINLAND

Arctic Minerals har tidigare informerat att Bolaget har identifierat de första objekten för kärnborrning i Vihanti-reservationen i Finland. Förbehållet/reservationen är belägen söder om den nedlagda Vihanti zinkgruvan, sydost om Brahestad.


ARCTIC MINERALS HAS APPLIED FOR AN EXPLORATION PERMIT IN VIHANTI, FINLAND, AND HAS BEEN GRANTED TWO MORE RESERVATIONS IN PERÄPOHJA, FINLAND

Arctic Minerals has earlier announced that it has identified its first diamond drill targets at its Vihanti, Finland exploration reservation. The company's Vihanti reservation is located to the south of the old Vihanti mine 40 km south east of Raahe/Brahestad.


Arctic Minerals AB Bokslutskommuniké för helåret 2018

Andra halvåret (Juli - December 2018)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för andra halvåret uppgick till 1.3 (0.0) MSEK
 • Resultat efter skatt för andra halvåret uppgick till -1.6 (-0.8) MSEK
 • Resultatet per aktie för andra halvåret uppgick till -0.02 (-0.03) SEK

Helår (Januari - December 2018)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för hela året uppgick till 2.3 (0.0) MSEK
 • Resultat efter skatt för helåret uppgick till -2.7 (-1.6) MSEK
 • Resultat per aktie för helåret uppgick till -0.04 (-0.5) SEK 
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 0.89 (1.11) SEK

Arctic Minerals AB Year-end report full year 2018

Currency SEK, TSEK, MSEK, is Swedish Kronor (SEK)

Second Half (July - December 2018)

 • Capitalized exploration costs for the second half of the year amounted to MSEK 1.3 (0.0)
 • Profit after tax for the second half of the year amounted to MSEK -1.6 (-0.8)
 • Earnings per share for the second half of the year amounted to SEK -0.02 (-0.03)

Full Year (January - December 2018)

 • Capitalized exploration costs for the full year amounted to MSEK 2.3 (0.0)
 • Profit after tax for the full year amounted to MSEK -2.7 (-1.6)
 • Earnings per share for the full year amounted to SEK -0.04 (-0.5)
 • Equity per share at the end of the period amounted to SEK 0.89 (1.11)

Arctic Minerals utnämner Krister Söderholm till ny VD och Lennart Kvist till Corporate Secretary

Såsom tidigare meddelats i Kommuniké från Årsstämman den 8 maj 2018 lämnar Tord Cederlund sitt uppdrag som verkställande direktör i Arctic Minerals AB den 31 oktober 2018. Bolagets styrelse har därför beslutat att utnämna Krister Söderholm till ny verkställande direktör.


Arctic Minerals appoints Krister Söderholm as new CEO and Lennart Kvist as Corporate Secretary

As previously announced in the communiqué from the Annual General Meeting on May 8, 2018, Tord Cederlund will resign as Managing Director of Arctic Minerals AB on October 31, 2018. The Board of Directors has therefore decided to appoint Krister Söderholm as new CEO.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär