Arctic Minerals AB Bokslutskommuniké för helåret 2018

Andra halvåret (Juli - December 2018)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för andra halvåret uppgick till 1.3 (0.0) MSEK
 • Resultat efter skatt för andra halvåret uppgick till -1.6 (-0.8) MSEK
 • Resultatet per aktie för andra halvåret uppgick till -0.02 (-0.03) SEK

Helår (Januari - December 2018)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för hela året uppgick till 2.3 (0.0) MSEK
 • Resultat efter skatt för helåret uppgick till -2.7 (-1.6) MSEK
 • Resultat per aktie för helåret uppgick till -0.04 (-0.5) SEK 
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 0.89 (1.11) SEK

Väsentliga händelser under andra halvåret 2018

 • 9 juli 2018 informerades att Arctic Minerals AB har utnämnt Risto Pietilä till prospekteringschef.
 • 1 augusti informerade Arctic Minerals AB om framsteg i prospekteringen efter koppar, zink och guld i centrala och norra Finland.
  Bolaget innehade vid den tidpunkten reservationer (för prospektering) på totalt 5735 km2 i centrala Finland i det så kallade "Brahestad-Ladoga malmbältet" och i södra finska Lappland i "Peräpohja skifferbälte".
 • 24 september informerade Arctic Minerals AB att bolaget har identifierat de första objekten för kärnborrning i reservationen i Vihanti-området.
  De två första borrobjekten är Vihanti deeps och Vilminko, belägna i "Brahestad- Ladoga malmbälte".
 • 30 oktober utnämns Krister Söderholm till ny VD och Lennart Kvist till Corporate Secretary.
  Såsom tidigare meddelats avgick Tord Cederlund som VD för Arctic Minerals AB den 31 oktober 2018. Administrationen och postadressen flyttades till Östersund.
 • 20 december informerade Arctic Minerals AB att fyra nya bearbetningskonces- sioner ("utvinningsretter") i Bidjovagge guld-kopparprojekt hade beviljats av norska DMF, myndigheten som ansvarar för mineralrättigheterna i Norge.
  Från tidigare hade bolaget fem "utvinningsretter" och därmed har bolaget i Bidjovagge totalt nio bearbetningskoncessioner på 7,16 km2, täckande alla kända förekomster samt ett undersökningstillstånd på 1 km2.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 31 december, 2018

 • 14 januari informerade Arctic Minerals att kopparmineraliseringar av så kallade Zambia-typ har påträffats i Peräpohja skifferbälte i finska Lappland.
  I det geologiska fältarbetet under sommaren och hösten 2018 påträffades koppar på flera platser, tillsammans med förhöjda halter av silver och guld. Bolaget anser att Peräpohja skifferbälte utgör ett utmärkt målområde för Zambia-typens kopparmalmer, varför fortsatt prospektering planeras för 2019.

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma skall hållas tisdagen den 28 maj 2019. Årsredovisningen för helår 2018 hålls inför årsstämman tillgänglig på bolagets hemsida från torsdagen 2 maj 2019.

Halvårsrapporten januari - juni 2019 kommer att publiceras fredagen den 30 augusti 2019.

Bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas.

Stockholm, den 21 februari 2019

För ytterligare information kontakta
Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
krister.soderholm@arcticminerals.se

Aktierna i Arctic Minerals AB är listade på Nasdaq, First North i Stockholm, med tickern "ARCT".

Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
+4631 711 11 20
www.partnerfk.com 

Arctic Minerals koncernen i korthet
Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som, genom sitt dotterbolag Norrbotten Exploration AB, fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. För närvarande finns reserveringar för prospektering på totalt 6 497 km2 i mellersta Finland i det s.k. Brahestad- Ladoga malmbältet och i södra finska Lappland, i det s.k. Peräpohja skifferbältet. Vidare har Bolaget, genom sitt dotterbolag Arctic Gold AB, mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar- och guldgruvan i Norge.

Mer information om bolaget finns på www.arcticminerals.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08.00Rapport för första halvåret (januari-juni) 2019

Första halvåret (januari - juni) 2019

 • Resultatet efter skatt för första halvåret 2019 uppgick till - 1,9 (- 1,1) MSEK.
 • Resultat per aktie (EPS) för första halvåret var -0,03 (-0,02) SEK.
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut var 0,86 (0,93) SEK.
 • Banktillgodohavanden vid periodens slut uppgick till 3,2 (9,6) MSEK

Report for the first half year (January-June) 2019

First half-year (January - June) 2019

 • The profit after taxes for the first half year 2019 was MSEK - 1.9 (- 1.1).
 • The earnings per share (EPS) for the first half year was SEK -0.03 (-0.02).
 • Equity per share at the end of the period was SEK 0.86 (0.93).
 • The cash balance at end of the period amounted to MSEK 3.2 (9.6).

ARCTIC MINERALS INFORMERAR OM RESULTAT I PROSPEKTERINGEN I NORRA FINLAND

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Stockholm: "ARCT") har nöjet att presentera en uppdatering om prospekteringen efter koppar i Peräpohja skifferbälte i sydvästra finska Lappland. Bolaget informerade i januari 2019 att i fältarbetena under 2018 påträffades koppar på ett antal platser, tillsammans med förhöjda halter av silver och guld. Lovande kopparhalter hade analyserats i prover från både berghällar och ett antal lösblock. Det bästa malmblocket innehöll 5,25% koppar, 0,4 Gram per ton guld och 12 gram per ton silver.


ARCTIC MINERALS UPDATES PROGRESS IN EXPLO-RATION FOR COPPER IN NORTHERN FINLAND

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Stockholm: "ARCT") is pleased to issue an update on its exploration for copper in the Peräpohja Schist Belt in northern Finland. The company in January 2019 announced that during the 2018 field work copper was found in a number of locations, together with lesser amounts of silver and gold. Samples from both bedrock and boulders contained significant grades of copper, gold and silver. The best of the boulders contained 5.25% copper, 0.4 gram gold per ton and 12 grams silver per ton.


Arctic Minerals AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om 15 MSEK

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic" eller "Bolaget") offentliggör härmed att de har genomfört en riktad nyemission av högst 25 000 000 aktier, motsvarande cirka 27,4 procent av kapitalet i Bolaget, till en begränsad grupp vidtalade investerare (den "Riktade Emissionen") mot kontant betalning. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 0,60 SEK per aktie. Den Riktade Emissionen beräknas tillföra Bolaget 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader.


Arctic Minerals AB (publ) has completed a directed share issue of MSEK 15

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic" or the "Company") hereby announces that they have carried out a directed issue of not more than 25,000,000 shares, corresponding to approximately 27.4 percent of the share capital in the Company, to a limited group of previously informed investors (the "Directed Issue"). The shares will be paid in cash and the subscription price in the Directed Issue was determined to SEK 0.60 per share. The Directed Issue will give the Company gross proceeds of MSEK 15 before costs for the directed share issue.


Kommuniké från Arctic Minerals AB (publ) årsstämma 2019

Arctic Minerals AB avhöll den 28 maj 2019 årsstämma på Skeppargatan 27 i Stockholm.


Communication from Arctic Minerals AB (publ) Annual General Meeting 2019

Arctic Minerals AB held its Annual General Meeting on May 28, 2019 at Skeppargatan 27 in Stockholm.Arctic Minerals har identifierat ny prospekteringspotential för kobolt och andra batterimetaller i Kiiminki-området i Finland och ett första objekt är identifierat för kärnborrning

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North, Stockholm, "ARCT") har nöjet att informera att Bolaget har identifierat ett nytt område med prospekteringspotential för kobolt och andra batterimetaller i Finland. Bolaget har därför ansökt om ett förbehåll för prospektering täckande ett område på 802 km2 i Kiiminki-området, beläget nordost om staden Uleåborg i Finland. Bolaget har också identifierat ett första objekt för kärnborrning i detta område.


Arctic Minerals identifies new exploration potential for cobalt and other battery metals in Kiiminki region of Finland and a first drill target identified

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North Stockholm ("ARCT") is pleased to announce it has identified a new area with exploration potential for cobalt and other battery metals in Finland. The company has therefore applied for an exploration reservation covering 802 km2 in the Kiiminki Schist Belt, located to the northeast of the city of Oulu, Finland. The company has also identified its first drill target in this area.


Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Styrelsen för Arctic Minerals AB, org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm. För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 maj 2019 och dels anmäla sitt deltagande på stämman senast onsdagen 22 maj 2019. Anmälan ska ske skriftligen till Arctic Minerals AB, Storgatan 30, 831 30 Östersund eller per e-post till Bolagets Corporate Secretary, lennart.kvist@arcticminerals.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.


Notice of Annual General Meeting of Arctic Minerals AB (publ)

The Board of Arctic Minerals AB, org.no. 556569-3602, ("The Company") convenes the Annual General Meeting (AGM) on Tuesday, May 28, 2019 at.14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm. In order to be entitled to attend the meeting, shareholders must be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Wednesday, May 22, 2019, and to report their attendance at the meeting no later than Wednesday, May 22, 2019. The notification must be made in writing to Arctic Minerals AB, Storgatan 30, 831 30 Östersund, Sweden or by e-mail to the company's Corporate Secretary, lennart.kvist@arcticminerals.se. At the time of registration, name, personal- or organization number, address, telephone number and registered shareholding must be stated.


ARCTIC MINERALS HAR INDENTIFIERAT ETT TREDJE BORROBJEKT, INGÅTT AVTAL ANGÅENDE MARKMÄTNINGAR OCH HAR ANSÖKT OM ETT ANDRA MALMLETNINGSTILLSTÅND I VIHANTI-OMRÅDET I FINLAND.

Arctic Minerals har nyligen informerat att bolaget har identifierat de två första objekten för kärnborr-ning inom det gällande förbehållsområdet i Vihanti. 1 mars informerade bolaget att den första ansök-ningen angående ett malmletningstillstånd i samma område och täckande dessa objekt hade lämnats.


ARCTIC MINERALS HAS INDENTIFIED A THIRD DRILL TARGET IN THE VIHANTI AREA, CONTRACTED GROUND SURVEYS AND HAS APPLIED FOR A SECOND EXPLORATION PERMIT IN VIHANTI, FINLAND

Arctic Minerals recently announced that it has identified its first two diamond drill targets at its Vihanti, Finland exploration reservation. On 1 March Arctic Minerals informed that the company had filed an application for an exploration permit covering these targets.


ARCTIC MINERALS AB HAR ANSÖKT OM ETT MALMLETNINGSTILLSTÅND I VIHANTI, OCH HAR BEVILJATS TVÅ NYA FÖRBEHÅLL/RESERVATIONER I PERÄPOHJA I FINLAND

Arctic Minerals har tidigare informerat att Bolaget har identifierat de första objekten för kärnborrning i Vihanti-reservationen i Finland. Förbehållet/reservationen är belägen söder om den nedlagda Vihanti zinkgruvan, sydost om Brahestad.


ARCTIC MINERALS HAS APPLIED FOR AN EXPLORATION PERMIT IN VIHANTI, FINLAND, AND HAS BEEN GRANTED TWO MORE RESERVATIONS IN PERÄPOHJA, FINLAND

Arctic Minerals has earlier announced that it has identified its first diamond drill targets at its Vihanti, Finland exploration reservation. The company's Vihanti reservation is located to the south of the old Vihanti mine 40 km south east of Raahe/Brahestad.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär