Arctic Minerals utnämner Krister Söderholm till ny VD och Lennart Kvist till Corporate Secretary

Såsom tidigare meddelats i Kommuniké från Årsstämman den 8 maj 2018 lämnar Tord Cederlund sitt uppdrag som verkställande direktör i Arctic Minerals AB den 31 oktober 2018. Bolagets styrelse har därför beslutat att utnämna Krister Söderholm till ny verkställande direktör.


Arctic Minerals appoints Krister Söderholm as new CEO and Lennart Kvist as Corporate Secretary

As previously announced in the communiqué from the Annual General Meeting on May 8, 2018, Tord Cederlund will resign as Managing Director of Arctic Minerals AB on October 31, 2018. The Board of Directors has therefore decided to appoint Krister Söderholm as new CEO.


ARCTIC MINERALS HAR IDENTIFIERAT OBJEKT FÖR KÄRNBORRNING I FINLAND

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North: "ARCT") har nöjet att informera att bolaget har identifierat sina första prospekteringsobjekt att undersökas genom kärnborrning inom bolagets Vihanti företrädesrätt/reservation för prospektering i Finland. Bolagets Vihanti reservation täcker ett område syd om den nedlagda Vihanti gruvan ca 40 km sydost om Brahestad. Vihanti gruvan var i produktion via Outokumpu Oy från 1952 till 1992 och producerade då ca 28 miljoner ton massiv sulfidmalm med genomsnitttshalterna 5.3 % zink, 0.5 % koppar, 0.4 g/t guld, 21.8 g/t silver och 0.4 % bly. Orsaken till gruvans nedläggning var att malmen var utbruten och att metallpriserna vid den tidpunkten var låga.


ARCTIC MINERALS IDENTIFIES DRILL TARGETS IN FINLAND

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North: "ARCT") is pleased to announce that it has identified its first drill targets at its Vihanti, Finland exploration reservation. The company's Vihanti reservation is located to the south of the old Vihanti mine 40 km south east of Brahestad. This mine was operated by Outokumpu Oy from 1952 to 1992 and produced some 28 million tons of massive sulphide ore at an average grade of 5.3% zinc, 0.5% copper, 0.4 grams/ton gold, 21.8 grams/ton silver and 0.4% lead. The mine was closed due to depleted ore reserves and the low metal prices prevailing at that time.


Rapport för första halvåret (januari-juni) 2018

Första halvåret (januari - juni) 2018

  • Resultatet efter skatt för första halvåret 2018 uppgick till - 1,1 (- 0,8) MSEK.
  • Resultat per aktie (EPS) för första halvåret var -0,02 (-0,04) SEK.
  • Eget kapital per aktie vid periodens slut var 0,93 (1,35) SEK.
  • Banktillgodhavanden vid periodens slut uppgick till 9,6 MSEK (0,7) MSEK

Report for the first half year (January-June) 2018

First half-year (January - June) 2018

  • The profit after taxes for the first half year 2018 was - 1.1 (- 0.8) MSEK.
  • The earnings per share (EPS) for the first half year was -0.02 (-0.04) SEK.
  • Equity per share at the end of the period was 0.93 (1.35) SEK.
  • The cash balance at end of the period amounted to 9.6 MSEK (0.7) MSEK.ARCTIC MINERALS UTNÄMNER PROSPEKTERINGSCHEF

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North: "ARCT") är glad att tillkännage utnämningen av Risto Pietilä som prospekteringschef. Risto Pietilä utexaminerades som civilingenjör i geofysik från Uleåborgs universitet 1979. Han är medlem i Finlands Bergsmannaförening.


ARCTIC MINERALS APPOINTS EXPLORATION MANAGER

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North:"ARCT") is pleased to announce the appointment of Mr Risto Pietilä as Exploration Manager. Mr Pietilä graduated with an M.Sc in geophysics from the University of Oulu in 1979. He is a member of the Finnish Association of Mining and Metallurgical Engineers.


Kommuniké från extra stämma i Arctic Minerals

Arctic Minerals blir skuldfritt efter ny investering av två större ägare.


Communication from extraordinary shareholders' meeting in Arctic Minerals

Arctic Minerals becomes debt free after new investment by two major owners.


Huvudägare i Arctic Minerals investerar ytterligare 2 miljoner kronor i nyemission av aktier

Förtydligande till pressmeddelande den 1 juni 2018.

Styrelsen för Arctic Minerals AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 3 076 923 aktier till två av de största ägarna Novatelligence AB, ett helägt bolag till Arctic Minerals VD Tord Cederlund och bolagets största ägare Longbow Resources Ltd. Emissionen tillför bolaget 2,0 MSEK före emissionskostnader och kommer att användas till att återbetala existerande skulder genom kvittning.


Main owners of Arctic Minerals invest another 2 million kronor in a new share issue

Clarification to press release of 1 June 2018

Main owners of Arctic Minerals invest another 2 million kronor in a new share issue. The Board of Directors of Arctic Minerals AB has decided to implement a directed new issue of 3 076 923 shares to two of the major shareholders, Novatelligence AB, a wholly-owned company of Arctic Mineral's CEO Tord Cederlund, and Longbow Resources Ltd. The issue gives the company SEK 2.0 million before issue costs and will be used to repay existing debt by means of an offset.


Huvudägare i Arctic Minerals investerar ytterligare 2 miljoner kronor i nyemission av aktier

Styrelsen för Arctic Minerals AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 3 076 923 aktier till största ägaren Longbow Resources Ltd och Novatelligence AB. Det senare ett helägt bolag till Arctic Minerals VD Tord Cederlund. Emissionen tillför bolaget 2,0 MSEK före emissionskostnader.


The main owners of Arctic Minerals invest another 2 million kronor in a new share issue

The main owners of Arctic Minerals invest another 2 million kronor in a new share issue.


Kallelse till extra bolagstsämma i Arctic Minerals

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma den15 juni 2018 klockan 14.00 på Skeppargatan 27 i Stockholm.


Notice to Extraordinary shareholders' meeting in Arctic Minerals

The shareholders in Arctic Minerals AB, corporate registration number 556569-3602 (the "Company"), are hereby summoned to an extraordinary meeting (EGM) on 15 June 2018 at 14.00 at 27 Skeppargatan, Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär