Delårsrapport januari - juni 2018

Översikt perioden januari till juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 121 Tkr (206 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 060 Tkr (-1 739 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till - 1 081 Tkr (2 056 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,03 kr).

Väsentliga händelser under första kvartalet
Under rapportperioden genomfördes en företrädesemission samt fattade styrelsen beslut att föreslå utdelning av aktier i Goldore Sweden AB (publ). Arbetet med att utveckla deltagandet i olika råvarurelaterade projekt fortgår.

VD-kommentar
Under första halvåret har Archelon efter nyemissionen som genomfördes i våras fortsatt arbetet med att utvärdera nya projekt inom råvarusektorn. Arbetet omfattar även vissa prospekteringsinsatser inom områden som uppfattas särskilt intressanta.

Archelons delägande i olika bolag omfattar listade aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ) samt olistade aktier i Goldore Sweden AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB och Arctic Roe of Scandinavia AB.

Under sommaren fattade styrelsen beslut att föreslå utdelning av ca 25 procent av det egna B-aktieinnehavet i Goldore Sweden AB (publ) ("Goldore"). En förutsättning för detta är godkännande på extra bolagsstämma den 28 augusti 2018. Goldore har etablerat tillgångar som bedöms ha goda förutsättningar att kunna leda till upptäckter av betydande ädelmetall-, malm- och mineralförekomster i Sverige.

Bland Archelons övriga innehav i olika bolag kan vi med glädje informera att Arctic Roe of Scandinavia AB, AROS, i den nyetablerade störodlingen i Strömsnäsbruk nu börjat producera "rysk kaviar". I inledande skede är kapaciteten begränsad men kommer successivt att utvidgas. Detta är en pionjäranläggning och en stor bedrift. "Rysk kaviar" har aldrig tidigare producerats i Sverige. Kaviaren rapporteras ha utsökt kvalitet. Archelon har varit delägare i AROS sedan start.

Renewable Ventures Nordic (RVN) är ett investeringsbolag med fokus på förnybar energi och resurseffektivitet. Bolaget har för närvarande minoritetsandelar i fem onoterade bolag. Utvecklingen i bolagen under senaste halvåret har varit spännande.

Här kan särskilt nämnas att Soliga Energi som erbjuder småskalig solel har haft en kraftigt ökad försäljning under våren och sommaren, Reliefed Technologies är nu igång med två utvecklingsprojekt stött av Energimyndigheten, Mindconnect har mött positivt kundgensvar för ett nyutvecklat system för hantering av stora evenemang (Eventico). RVN kommer fortsätta bygga sin portfölj och genomför ytterligare kapitalisering under hösten. Planen är att bolaget ska noteras på marknadsplats under kommande året.

Nickel Mountain Resources AB (publ) utvecklar Europas största outnyttjade nickelfyndighet, belägen i Storumans kommun, Västerbottens län. Efter förvärvet av det cypriotiska bolaget Mehliza Resources Cyprus Ltd från Interfox Resources AB (publ) har styrelsen i Nickel Mountain Resources valt att expandera inom petroleumsektorn. Mehliza Resources Cyprus Ltd äger rättigheter till en petroleumlicens i Tomsk oblast i Ryssland.

Det avtal Archelon tecknade med det norska bolaget Abyssinia Resources Development AS, ARD, avseende utdelning av aktier i ARDs dotterbolag Akobo Minerals AB som bedriver guldprospektering i Etiopien, fortlöper.

Vi ser fram emot en positiv värdetillväxt under andra halvåret 2018.

Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 22 november 2018.
Bokslutskommuniké för 2017 lämnas torsdagen den 14 februari 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Göteborg den 23 augusti 2018

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018.

Delårsrapport januari - mars 2019

Översikt perioden januari till mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 Tkr (11 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -727 Tkr (-405 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till - 728 Tkr (-429 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,04 kr).

Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 15 maj 2019 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Kallelse till Årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.


Bokslutskommuniké 2018

Översikt perioden oktober till december 

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 Tkr (5 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -840 Tkr (-2 309 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 322 Tkr (-2 306 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,03 kr).

Översikt perioden januari till december

 • Nettoomsättningen uppgick till 230 Tkr (216 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 512 Tkr (-5 415 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 756 Tkr (-1 594 Tkr).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,01 kr (0,01 kr).

Skatteverkets beslut om utdelningsvärde Akobo Minerals AB

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Archelon AB (publ) genomfört av aktier i Akobo Minerals AB (publ). Det fastställda värdet är 0,16 kr per utdelad aktie.


Archelon AB (publ) lämnar delårsrapport per 30 september 2018

Översikt perioden januari till september 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till 223 Tkr (211 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 656 Tkr (-2 613 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 450 Tkr (1 205 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,004 kr (0,02 kr).

Översikt perioden juli till september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 102 Tkr (5 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -596 Tkr (-874 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1531 Tkr (-850 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,017 kr (-0,01 kr).

Archelons intressebolag Goldore Sweden AB genomför nyemission

Goldore Sweden AB (publ) ("Goldore") genomför en publik nyemission med teckningstid från den 22 november 2018 till den 7 december 2018.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) ("Bolaget") har den 8 november 2018 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Archelon AB kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 november 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär