Archelon AB (publ) lämnar delårsrapport per 30 september 2018

Översikt perioden januari till september 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till 223 Tkr (211 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 656 Tkr (-2 613 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 450 Tkr (1 205 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,004 kr (0,02 kr).

Översikt perioden juli till september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 102 Tkr (5 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -596 Tkr (-874 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1531 Tkr (-850 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,017 kr (-0,01 kr).

Väsentliga händelser under perioden
Under första kvartalet 2018 genomförde Archelon en företrädesemission varvid det totalt tecknades 27 995 066 akter, varav 922 989 aktier av serie A och 27 072 077 aktier av serie B till en kurs om 0,15 kr per aktie, totalt motsvarande 4 199 259,90 kronor.

Under tredje kvartalet 2018 fattades vid extra bolagsstämma den 28 augusti beslut om utdelning av aktier i Goldore Sweden AB (publ). Skatteverket har med anledning av denna utdelning meddelat att det skattepliktiga värdet skall uppgå till 0,07 kr per aktie. Detta värde är baserat på det hos Archelon bokade värdet av de utdelade B-aktierna i Goldore.

Under hela perioden har bolagets resurser ägnats åt projektutveckling med särskilt fokus på Goldore Sweden AB.

VD-kommentar
Archelons affärsidé är som bekant att i egen regi eller i samarbete med partners starta projekt och företag inom sektorn för georesurser. När dessa nått en tillräcklig mognadsgrad, ofta genom fokuserade prospekteringsinsatser, strävar Archelon efter att få dem listade på en marknadsplats för aktiehandel.

I samband med detta kan Archelon ibland göra en partiell utdelning av sitt eget aktieinnehav i det aktuella bolaget. På sådant vis skänker Archelon mervärden till sina aktieägare och skapar samtidigt egna nya tillgångar i form av på sikt omsättningsbara värdepapper.

Ett alternativ till listning kan bland annat även vara att projekten säljs till externa intressenter vilket då genererar direkta intäkter till Archelon.

Inom ramen för denna strategi fattades vid extra bolagsstämma den 28 augusti 2018 beslut om utdelning av 25 procent av Archelons aktieinnehav i intressebolaget Goldore Sweden AB (publ). Goldore har, med Archelons medverkan, etablerat tillgångar som bedöms ha goda förutsättningar att kunna leda till upptäckter av betydande ädelmetall-, malm- och mineralförekomster i Sverige.

Efter rapportperiodens utgång fattades vid ny extra bolagsstämma den 8 november 2018 beslut om ytterligare en utdelning. Denna gång av aktier i Akobo Minerals AB (publ). Utdelningen baserades på ett avtal där Archelon mot tjänster skulle erhålla 10 procent av aktiestocken i Akobo av vilka drygt 70 procent skulle delas ut till Archelons aktieägare. Akobo bedriver guldprospektering i Etiopien.

Archelon arbetar löpande med utvärdering av nya projekt. Begreppet georesurser spänner över många verksamheter och kan omfatta bland annat vattenbruk, malmer och mineral, olja, gas samt energi.

Under september 2018 avyttrade Archelon, i enlighet med sin affärsverksamhet, delar av sitt innehav i Nickel Mountain Resources AB vilket tillförde medel för fortsatt projektutveckling.

Göteborg den 22 november 2018

Tore Hallberg

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2018 lämnas torsdagen den 14 februari 2019.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018.

Nytt antal aktier efter registrering

Registrering innebär nytt antal aktier i Bolaget


Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") har den 31 augusti 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2020

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (5 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 191 Tkr (-1 508 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 201 Tkr (-1 509 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (2 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -603 Tkr (-781 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -611 Tkr (-781 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.


Archelon AB informerar om sista dag för handel i BTU

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 4 augusti 2020. Utsökningsdagen för BTU är den 6 augusti 2020.


Archelon AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 augusti 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.


Archelons företrädesemission tecknad till 163 procent

Den 14 juli 2020 avslutades teckningsperioden i Archelon AB (publ):s ("Archelon" eller "Bolaget") företrädesemission om högst 104 613 531 Units (varav 2 974 079 units av serie A respektive 101 639 452 units av serie B) ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 163 procent. Cirka 100 procent av alla units av serie A tecknades med stöd av teckningsrätter. Cirka 77,34 procent av alla units av serie B tecknades med stöd av teckningsrätter, varav cirka 22,66 procent av alla units av serie B tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Archelon cirka 4,18 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i memorandumet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.


Archelon offentliggör memorandum

Den 11 juni 2020 fattade extra bolagsstämma i Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") beslut om att genomföra nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Archelon cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 71,7 procent, motsvarande cirka 3 MSEK, genom garantiåtaganden.


Archelon förvärvar aktier i Goldore Sweden AB (publ)

Archelon AB (publ), Archelon, ökar sitt ägande i Goldore Sweden AB (publ), Goldore, från ca 27 procent av kapitalet och 31 procent av det totala antalet röster i bolaget till ca 90 procent av kapitalet och ca 94 procent av det totala antalet röster i bolaget. Förvärvet bedöms ha förutsättningar att skapa betydande värdetillväxt i Archelon.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 11 juni 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 14 maj 2020 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted