Archelon AB (publ) lämnar delårsrapport per 30 september 2018

Översikt perioden januari till september 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till 223 Tkr (211 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 656 Tkr (-2 613 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 450 Tkr (1 205 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,004 kr (0,02 kr).

Översikt perioden juli till september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 102 Tkr (5 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -596 Tkr (-874 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1531 Tkr (-850 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,017 kr (-0,01 kr).

Väsentliga händelser under perioden
Under första kvartalet 2018 genomförde Archelon en företrädesemission varvid det totalt tecknades 27 995 066 akter, varav 922 989 aktier av serie A och 27 072 077 aktier av serie B till en kurs om 0,15 kr per aktie, totalt motsvarande 4 199 259,90 kronor.

Under tredje kvartalet 2018 fattades vid extra bolagsstämma den 28 augusti beslut om utdelning av aktier i Goldore Sweden AB (publ). Skatteverket har med anledning av denna utdelning meddelat att det skattepliktiga värdet skall uppgå till 0,07 kr per aktie. Detta värde är baserat på det hos Archelon bokade värdet av de utdelade B-aktierna i Goldore.

Under hela perioden har bolagets resurser ägnats åt projektutveckling med särskilt fokus på Goldore Sweden AB.

VD-kommentar
Archelons affärsidé är som bekant att i egen regi eller i samarbete med partners starta projekt och företag inom sektorn för georesurser. När dessa nått en tillräcklig mognadsgrad, ofta genom fokuserade prospekteringsinsatser, strävar Archelon efter att få dem listade på en marknadsplats för aktiehandel.

I samband med detta kan Archelon ibland göra en partiell utdelning av sitt eget aktieinnehav i det aktuella bolaget. På sådant vis skänker Archelon mervärden till sina aktieägare och skapar samtidigt egna nya tillgångar i form av på sikt omsättningsbara värdepapper.

Ett alternativ till listning kan bland annat även vara att projekten säljs till externa intressenter vilket då genererar direkta intäkter till Archelon.

Inom ramen för denna strategi fattades vid extra bolagsstämma den 28 augusti 2018 beslut om utdelning av 25 procent av Archelons aktieinnehav i intressebolaget Goldore Sweden AB (publ). Goldore har, med Archelons medverkan, etablerat tillgångar som bedöms ha goda förutsättningar att kunna leda till upptäckter av betydande ädelmetall-, malm- och mineralförekomster i Sverige.

Efter rapportperiodens utgång fattades vid ny extra bolagsstämma den 8 november 2018 beslut om ytterligare en utdelning. Denna gång av aktier i Akobo Minerals AB (publ). Utdelningen baserades på ett avtal där Archelon mot tjänster skulle erhålla 10 procent av aktiestocken i Akobo av vilka drygt 70 procent skulle delas ut till Archelons aktieägare. Akobo bedriver guldprospektering i Etiopien.

Archelon arbetar löpande med utvärdering av nya projekt. Begreppet georesurser spänner över många verksamheter och kan omfatta bland annat vattenbruk, malmer och mineral, olja, gas samt energi.

Under september 2018 avyttrade Archelon, i enlighet med sin affärsverksamhet, delar av sitt innehav i Nickel Mountain Resources AB vilket tillförde medel för fortsatt projektutveckling.

Göteborg den 22 november 2018

Tore Hallberg

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2018 lämnas torsdagen den 14 februari 2019.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018.

Archelon meddelar att Insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") meddelar att insynspersoner i Archelon avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna för teckning av aktier i samband med det andra steget i Archelons företrädesemission.


Archelon offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A och TO 2020/2021 B

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") har den 21 januari 2021, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A samt för teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B ("Teckningsoptionerna"). Nyttjandekursen uppgår till 0,025 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.


Archelon AB (publ) inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag den 7 januari 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020/2021 A och för teckningsoptioner av serie 2020/2021 B som emitterades i samband med Archelon AB (publ):s ("Archelon" eller "Bolaget") företrädesemission under andra kvartalet 2020.


ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari - september 2020

Delårsrapport koncern 1 januari - 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr .
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 952 Tkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 706 Tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,007 kr.

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli - 30 september 2020 koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till - 761 Tkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -505 Tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr.

Archelon utser Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på NGM Nordic SME

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") har utsett Mangold Fondkommission AB ("Mangold") till likviditetsgarant för Bolagets aktie som är listad på NGM Nordic SME. Syftet med likviditetsgarantin är att säkerställa likviditeten i Bolagets aktie och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas onsdagen den 7 oktober 2020.


Nytt antal aktier efter registrering

Registrering innebär nytt antal aktier i Bolaget


Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") har den 31 augusti 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2020

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (5 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 191 Tkr (-1 508 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 201 Tkr (-1 509 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (2 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -603 Tkr (-781 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -611 Tkr (-781 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.


Archelon AB informerar om sista dag för handel i BTU

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 4 augusti 2020. Utsökningsdagen för BTU är den 6 augusti 2020.


Archelon AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 augusti 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted