Archelon AB (publ) lämnar delårsrapport per 30 september 2018

Översikt perioden januari till september 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till 223 Tkr (211 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 656 Tkr (-2 613 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 450 Tkr (1 205 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,004 kr (0,02 kr).

Översikt perioden juli till september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 102 Tkr (5 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -596 Tkr (-874 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1531 Tkr (-850 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,017 kr (-0,01 kr).

Väsentliga händelser under perioden
Under första kvartalet 2018 genomförde Archelon en företrädesemission varvid det totalt tecknades 27 995 066 akter, varav 922 989 aktier av serie A och 27 072 077 aktier av serie B till en kurs om 0,15 kr per aktie, totalt motsvarande 4 199 259,90 kronor.

Under tredje kvartalet 2018 fattades vid extra bolagsstämma den 28 augusti beslut om utdelning av aktier i Goldore Sweden AB (publ). Skatteverket har med anledning av denna utdelning meddelat att det skattepliktiga värdet skall uppgå till 0,07 kr per aktie. Detta värde är baserat på det hos Archelon bokade värdet av de utdelade B-aktierna i Goldore.

Under hela perioden har bolagets resurser ägnats åt projektutveckling med särskilt fokus på Goldore Sweden AB.

VD-kommentar
Archelons affärsidé är som bekant att i egen regi eller i samarbete med partners starta projekt och företag inom sektorn för georesurser. När dessa nått en tillräcklig mognadsgrad, ofta genom fokuserade prospekteringsinsatser, strävar Archelon efter att få dem listade på en marknadsplats för aktiehandel.

I samband med detta kan Archelon ibland göra en partiell utdelning av sitt eget aktieinnehav i det aktuella bolaget. På sådant vis skänker Archelon mervärden till sina aktieägare och skapar samtidigt egna nya tillgångar i form av på sikt omsättningsbara värdepapper.

Ett alternativ till listning kan bland annat även vara att projekten säljs till externa intressenter vilket då genererar direkta intäkter till Archelon.

Inom ramen för denna strategi fattades vid extra bolagsstämma den 28 augusti 2018 beslut om utdelning av 25 procent av Archelons aktieinnehav i intressebolaget Goldore Sweden AB (publ). Goldore har, med Archelons medverkan, etablerat tillgångar som bedöms ha goda förutsättningar att kunna leda till upptäckter av betydande ädelmetall-, malm- och mineralförekomster i Sverige.

Efter rapportperiodens utgång fattades vid ny extra bolagsstämma den 8 november 2018 beslut om ytterligare en utdelning. Denna gång av aktier i Akobo Minerals AB (publ). Utdelningen baserades på ett avtal där Archelon mot tjänster skulle erhålla 10 procent av aktiestocken i Akobo av vilka drygt 70 procent skulle delas ut till Archelons aktieägare. Akobo bedriver guldprospektering i Etiopien.

Archelon arbetar löpande med utvärdering av nya projekt. Begreppet georesurser spänner över många verksamheter och kan omfatta bland annat vattenbruk, malmer och mineral, olja, gas samt energi.

Under september 2018 avyttrade Archelon, i enlighet med sin affärsverksamhet, delar av sitt innehav i Nickel Mountain Resources AB vilket tillförde medel för fortsatt projektutveckling.

Göteborg den 22 november 2018

Tore Hallberg

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2018 lämnas torsdagen den 14 februari 2019.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018.

Bokslutskommuniké 2019

Översikt perioden oktober till december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (7 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -699 Tkr (-840 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -699 Tkr (-2 306 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,00 kr).

Översikt perioden januari till december

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (230 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 868 Tkr (-2 512 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 950 Tkr (756Tkr).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0 02 kr (0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande perioder 2018.


ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari - september 2019

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (223 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 169 Tkr (-1 656 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 251 Tkr (450 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,004 kr).

Sammanfattning av perioden 1 juli - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (102 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -661 Tkr (-596 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 258 Tkr (1 531Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,002 kr (0,02 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2018.


Delårsrapport januari - juni 2019

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (121 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 508 Tkr (-1 060 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 509 Tkr (-1 081 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 Tkr (110 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -781 Tkr (-655 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -781 Tkr (-652 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2018.


Archelons intressebolag Goldore Sweden AB informerar om prospekteringsresultat

Goldore Sweden AB (publ), Goldore, har under vårens och sommarens prospekteringskampanj påvisat ekonomiskt intressanta guldhalter i bolagets projektområde Grundfors i Skellefteå kommun.


Delårsrapport januari - mars 2019

Översikt perioden januari till mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 Tkr (11 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -727 Tkr (-405 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till - 728 Tkr (-429 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,04 kr).

Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 15 maj 2019 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Kallelse till Årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.


Bokslutskommuniké 2018

Översikt perioden oktober till december 

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 Tkr (5 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -840 Tkr (-2 309 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 322 Tkr (-2 306 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,03 kr).

Översikt perioden januari till december

 • Nettoomsättningen uppgick till 230 Tkr (216 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 512 Tkr (-5 415 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 756 Tkr (-1 594 Tkr).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,01 kr (0,01 kr).

Skatteverkets beslut om utdelningsvärde Akobo Minerals AB

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Archelon AB (publ) genomfört av aktier i Akobo Minerals AB (publ). Det fastställda värdet är 0,16 kr per utdelad aktie.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär