ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2020

Översikt perioden januari till mars 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (3 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -588 Tkr (-727 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -590 Tkr (-728 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.

Väsentliga händelser under första kvartalet

Archelon har under perioden fortsatt utvärderingen av den nya geokemiska prospekteringsmetoden med uppföljande fältbesök.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

De inledande faserna i projektuppbyggnad för med sig kostnader vilka efterhand leder till intäkter i takt med att tillgångar avyttras.

Sålunda tillfört kapital används till investeringar och finansiering i pågående och nya projekt. Ett sådant är intressebolaget Goldore Sweden AB (publ) (Goldore) som bedriver prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd huvudsakligen avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant.

När ett nystartat bolagiserat projekt nått en viss mognadsgrad strävar Archelon efter att dela ut aktier i detta för att på det viset erbjuda Archelons aktieägare ett tidigt direktägande i det aktuella bolagets fortsatta utveckling.

Under innevarande år finns stora förväntningar på Akobo Minerals AB (publ) som bedriver guldprospektering i Etiopien. Bolaget inledde under första kvartalet ett kärnborrningsprogram som redovisar mycket goda resultat. Archelon har tidigare delat ut aktier i Akobo Minerals AB till Archelons aktieägare.

Under årets första kvartal har vi drabbats av Coronapandemin med stora konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande samt för världsekonomin. Archelon är naturligtvis också negativt påverkat, inte minst då vi ser att våra olika aktieinnehav, oavsett om det är listade eller olistade aktier, sjunkit i värde.

Vi sitter många i samma båt och vi delar säkert alla förhoppningen om att Coronakrisen snart kan vara över och att våra samhällen successivt återhämtar sig.

Samtidigt visar historien att tider av oro och förändring kan leda till nya affärsmöjligheter och detta är något som styrelsen i Archelon i rådande stund fokuserar på. Styrelsen har efter rapportperiodens utgång kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 11 juni 2020 för beslut om nyemission där emissionslikviden bland annat kan komma användas till förvärv av bolag eller projekt.

Göteborg den 14 maj 2020

Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 20 augusti 2020.
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 19 november 2020.
Bokslutskommuniké för 2020 lämnas torsdagen den 18 februari 2021.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl 09.00.

Archelon utser Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på NGM Nordic SME

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") har utsett Mangold Fondkommission AB ("Mangold") till likviditetsgarant för Bolagets aktie som är listad på NGM Nordic SME. Syftet med likviditetsgarantin är att säkerställa likviditeten i Bolagets aktie och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas onsdagen den 7 oktober 2020.


Nytt antal aktier efter registrering

Registrering innebär nytt antal aktier i Bolaget


Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") har den 31 augusti 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2020

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (5 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 191 Tkr (-1 508 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 201 Tkr (-1 509 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (2 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -603 Tkr (-781 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -611 Tkr (-781 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.


Archelon AB informerar om sista dag för handel i BTU

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 4 augusti 2020. Utsökningsdagen för BTU är den 6 augusti 2020.


Archelon AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 augusti 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.


Archelons företrädesemission tecknad till 163 procent

Den 14 juli 2020 avslutades teckningsperioden i Archelon AB (publ):s ("Archelon" eller "Bolaget") företrädesemission om högst 104 613 531 Units (varav 2 974 079 units av serie A respektive 101 639 452 units av serie B) ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 163 procent. Cirka 100 procent av alla units av serie A tecknades med stöd av teckningsrätter. Cirka 77,34 procent av alla units av serie B tecknades med stöd av teckningsrätter, varav cirka 22,66 procent av alla units av serie B tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Archelon cirka 4,18 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i memorandumet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.


Archelon offentliggör memorandum

Den 11 juni 2020 fattade extra bolagsstämma i Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") beslut om att genomföra nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Archelon cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 71,7 procent, motsvarande cirka 3 MSEK, genom garantiåtaganden.


Archelon förvärvar aktier i Goldore Sweden AB (publ)

Archelon AB (publ), Archelon, ökar sitt ägande i Goldore Sweden AB (publ), Goldore, från ca 27 procent av kapitalet och 31 procent av det totala antalet röster i bolaget till ca 90 procent av kapitalet och ca 94 procent av det totala antalet röster i bolaget. Förvärvet bedöms ha förutsättningar att skapa betydande värdetillväxt i Archelon.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 11 juni 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted