Arbona genomför företrädesemission

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Den 21 augusti 2019 beslutade styrelsen i Arbona AB att genomföra en företrädesemission av A-aktier som vid full teckning tillför bolaget 25 Mkr före emissionskostnader. Syftet med emissionen är en förstärkning av kapitalet inför framtida förvärv, samt för att amortera på upptaget förvärvslån.

Styrelsen för Arbona AB ("Arbona" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 juni 2019, beslutat att genomföra en emission av A-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att tre (3) befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt att teckna en (1) ny A-aktie till kursen 1,35 kronor. Teckningstiden löper under perioden den 30 augusti - 16 september 2019. Genom teckningen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 25 Mkr före emissionskostnader.

Bakgrund och Motiv
Arbona är ett långsiktigt investeringsföretag som genom diversifierade investeringar, främst i onoterade bolag och i fastigheter genererar avkastning och riskspridning till dess aktieägare. Under åren 2016 - 2019 har fem investeringar genomförts. Bolaget genomför nu en företrädesemission för att ha kapital för framtida investeringar, samt för att amortera på det förvärvslån som togs upp i samband med investeringen i Merbona Invest AB.

VDs kommentar

- Vi har börjat bygga upp en spännande och diversifierad portfölj av investeringar i såväl onoterade som noterade bolag och fastigheter. Under kommande 12 månader kommer huvudfokus vara att förvalta och utveckla våra befintliga investeringar, men tilläggsinvesteringar och/eller någon ny mindre investering är också troligt, säger Martin Zetterström, vd Arbona AB.

Villkor i Företrädesemissionen
Styrelsen i Arbona AB (org.nr 556541-8869) beslutade den 21 augusti 2019 med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 25 juni 2019 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 18 582 006 aktier av serie A och kan inbringa bolaget ca 25 Mkr vid full teckning.
Den som på avstämningsdagen den 28 augusti 2019 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för tre (3) befintliga aktier, oavsett serie, teckna en (1) ny aktie av serie A.
För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 28 augusti 2019. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 28 augusti 2019. Teckning ska ske från och med den 30 augusti 2019 till och med den 16 september 2019. Teckningskursen har fastställts till 1,35 kronor per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen, vid full teckning, tillför Bolaget ca 25 Mkr före emissionskostnader, som bedöms uppgå till cirka 0,5 mkr. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser uppgående till ca 10 Mkr. Ingen ersättning för lämnade teckningsförbindelser utgår.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2019)

26 augusti        Sista dag för handel med Arbona-aktierna med rätt att erhålla teckningsrätter
27 augusti        Första dag för handel i Arbona-aktierna utan rätt att erhålla teckningsrätter
28 augusti        Avstämningsdag för rätt till teckningsrätter i Företrädesemissionen
29 augusti       Beräknat datum för offentliggörande av investeringsmemorandum
30 augusti        Teckningsperioden inleds/Handel med teckningsrätter inleds/Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds
12 september Handel med teckningsrätter avslutas
16 september Teckningsperioden avslutas
20 september Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Zetterström, VD Arbona AB (publ)
martin@arbona.se
0733-141406

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl 08:40 CET.

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

Nerladdningsbara filer

S2Medical AB (publ) bjuder in till investerarpresentationer

Det är glädjande att många hör av sig med frågor och är intresserade av S2Medical AB:s förestående börsnotering. För mer information hänvisas dock i första hand till de planerade investerarpresentationerna (se nedan), samt material på S2Medicals hemsida.


Arbonas portföljbolag S2Medical mot börsnotering

Arbonas portföljbolag S2Medical AB (publ) har, som tidigare kommunicerats, under hösten förberett sig inför en börsnotering.


S2Medical AB tecknar distributionsavtal i Turkiet

Arbonas portföljbolag S2Medical har nyligen ingått ett exklusivt distributionsavtal med det turkiska företaget Hedef Ortopedi för distribution av företagets produkter på den turkiska marknaden. Avtalet innebär en initial order värd ca 0,6 MSEK vilken kommer att levereras under Q4 2018 och Q1 2019. Hedef Ortopedi har även förbundit sig till beställningar om minst 6,0 - 8,4 MSEK över de kommande 3 åren för att bibehålla distributionsavtalet.


S2Medical AB tecknar nytt distributionsavtal och förbereder för börsnotering

Arbonas portföljbolag S2Medical AB har tecknat avtal med en distributör i Förenade Arabemiraten, AJ Research & Pharma Ltd.


Arbonas portföljbolag S2Medical AB får sin största order hittills

Arbonas portföljbolag S2Medical AB har idag fått en order från sin distributör FDMC i Kuwait. Ordervärdet uppgår till c:a 500 000 SEK och ska levereras under 2018 och 2019 till Kuwaits enda brännskadecenter, Al Babtain. Det är den största enskilda ordern hittills i S2Medicals historia.Halvårsrapport Jan-Jun 2018 Arbona

Jan - Jun 2018

  • Koncernens omsättning uppgick till 32,9 MSEK (35,0).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,9 MSEK (-0,9).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2,1 MSEK (1,3). Vinst per aktie uppgick till -0,06 kr (0,03).
  • Resultatet från kortfristiga placeringar uppgick till 0,5 MSEK (2,9).
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 66,0 MSEK (64,3) eller 1,78 SEK (1,73) per aktie. Justerar man eget kapital med det belopp som kom in i företrädesemissionen som slutfördes kort efter rapportperiodens slut så uppgick eget kapital till 89,7 MSEK, vilket motsvarar 1,61 SEK per aktie, beräknat på det totala antalet aktier efter emissionen.
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 12,1 MSEK (52,0).

Arbonas portföljbolag S2Medical AB har genomfört kapitalanskaffning

Arbonas portföljbolag S2Medical AB har under våren och sommaren genomfört en kapitalanskaffning riktad till ett mindre antal privatinvesterare. Emissionen är nu stängd och totalt har bolaget tillförts c:a 11 Mkr före emissionskostnader. Emissionen gjordes till en värdering om c:a 91 Mkr post-money.


Arbonas företrädesemission övertecknad

Den 4 juli 2018 avslutades teckningstiden i Arbonas företrädesemission av A-aktier om högst cirka 24,2 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 66,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 276 procent. Företrädesemissionen omfattades inte av garantiåtaganden. Arbona tillförs cirka 23,7 MSEK efter emissionskostnader.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär