Delårsrapport Q1 2016

Januari - mars 2016

 • Omsättning 152,0 (192,9) Mkr.
 • Rörelseresultat 27,6 (39,9) Mkr.
 • Resultat 20,4 (32,0) Mkr, motsvarande 1,31 (2,36) kr per stamaktie.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 936,4 (818,2) Mkr, motsvarande 51,71 (44,59) kr per stamaktie och 120,00 (120,00) kr per preferensaktie.
 • Likvida medel uppgick den 31 mars till 453,5 (114,0) Mkr.
 • Under perioden såldes 24 (575) bostäder i projekt, varav ALM Equitys andel var 21 (300) bostäder.
 • Byggstart av 289 bostäder varav ALM Equitys andel är 142 bostäder.
 • Förvärv av bostadsprojektet Södra Häggvik, Sollentuna omfattande cirka 95 000 kvm BTA färdiga byggrätter för cirka 1 200 bostäder och lokaler (ägarandel 80 procent).
 • Förvärv av planprojektet Jarlaberg, Nacka omfattande 5 000 kvm planerad byggrätt och 70 planerade bostäder (ägarandel 100 procent).
 • Emission av ett 4-årigt icke säkerställt obligationslån om 325 Mkr. Obligationen löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,75 % .

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Obligationslån om 325 Mkr noterat på Nasdaq First North Bond Market.

VD har ordet
Nästan alla siffror för ALM Equity pekar på stark expansion och tillväxt - utom resultatet för första kvartalet som jämfört med samma tidsperiod för ett år sedan har sjunkit till cirka 20 Mkr. I fastighetsutveckling är det emellertid vanskligt att se enbart på ett enskilt kvartal. Till exempel säljstartades under första kvartalet 2016 endast projektet Silvermedaljen i Silverdal med nio enheter, medan vi under motsvarande kvartal 2015 säljstartade och sålde de stora projekten Poeten och Skalden i Solna om cirka 500 enheter. Utveckling av ett projekt är en flerårig historia och resultatet för ett enstaka kvartal påverkas beroende på när exempelvis en ny detaljplan meddelas. Resultatutvecklingen bör därför bedömas åtminstone på helårsbasis och även i kombination med hur våra tillgångar i form av byggrätter utvecklas.

Under årets första kvartal har vi utökat vår bostadsportfölj med drygt 50 procent, främst genom förvärv i Häggvik, Sollentuna av färdiga byggrätter. Totalt handlar det om cirka 1 200 nya bostäder i ett område med utmärkta kommunikationer, till Stockholms city tar det med pendeltåg eller bil endast femton minuter. Förbifart Stockholm kommer också att ge möjlighet till snabba kommunikationer både mot norr och söder. För närvarande arbetar vi intensivt med projektet och förhoppningen är att ett par delprojekt ska vara i produktion inom ett år. Genom det under kvartalet emitterade obligationslånet hade vi möjlighet att behålla 80 procent av projektet för egen räkning. Efterfrågan på färdiga byggrätter är mycket hög med prisökningar på 50% eller mer under de senaste två åren. Byggrättspriserna följer slutkundsmarknaden som under 2015 och under 2016 varit fortsatt stark med hög efterfrågan och ökande priser. En annan förklaring till prisökningarna kan vara att tillgången på kapital varit fortsatt god.

I första kvartalet har inflyttning skett i nybyggda lägenheter i projektet Linbanan 2 i Enköping som upplåtits med hyrköps-kontrakt. Hyresgäster kan i två år hyra lägenheten och därefter välja om de vill köpa den som en bostadsrätt eller fortsätta att hyra. Försöket har blivit mycket uppskattat och vi planerar nu för ytterligare en etapp.

I Solna har vårt första förvaltningsprojekt Poeten med 220 lägenheter byggstartats. Projektet ägs av vårt förvaltande dotterbolag Svenska Nyttobostäder AB tillsammans med externa investerare.

Bostadsprojekt Totalt Alms andel
  jan-mars 2016 jan-mars 2015 jan-mars 2016 jan-mars 2015
Byggrätter 8 164 7 100 6 050 4 700
- varav byggrätter i bostadsportföljen 3 757 2 961 2 789 1 986
- varav byggrätter i planportföljen 4 407 4 139 3 261 2 714
Startad produktion 289 0 142 0
Sålda bostäder * 24 575 21 300
Bostäder i produktion vid periodens slut 937 656 622 420
Försäljningsgrad i produktion 84% 92% 88% 93%
Bostäder levererade till marknaden 70 85 35 34

* Försäljningen av antal sålda lägenheter för kvartal 1, 2015 är omräknad då ett mindre antal lägenheter i projektet Ingenting byggs enlig nya ritningar, dock med samma kvm som tidigare.

På byggmarknaden märker vi att upphandlingar av byggentreprenader tenderar att ta längre tid än tidigare. Det handlar inte främst om kapacitet utan om att få rimliga priser. För våra marginaler har prisutvecklingen på byggsidan varit hanterbarbar då vi kunnat kompensera tendenserna för höjda produktionskostnader med högre försäljningsintäkter.

Att driva förändringsprocesser i bygg- och fastighetsbranschen handlar många gånger om att hitta rätt i byråkratins irrgångar. En ökad byråkrati hotar nu även på bostadskreditmarknaden. I försöken att minska en hotande överbelåning av enskilda hushåll sätts det upp regler för hur lånen ska amorteras, begränsning av hur stor del av bostaden som får belånas och regler för hushållets skuldsättningsgrad. Samtidigt verkar politikerna vägra att se sambandet mellan höga lån och låga skatterabatterade räntor. Det är hög tid att diskutera de problem som hotar bostadskonsumenterna när inte politiker och reglerande myndigheter talar samma språk.

De delar av bostadsmarknaden som kan beröras mest av ökade regleringar torde vara nyproduktion i Stockholms innerstad med priser över 100 000 kronor per kvadratmeter. Även små förändringar av amorteringsvillkor, räntor eller krav på hushållets totalinkomst kan förändra efterfrågan på ett kraftfullt sätt. ALM Equity har ett mycket litet engagemang i detta segment. I stället har vi medvetet valt att befinna oss i kommunikationsvänliga lägen i en ring runt Stockholms innerstad.

Stockholm den 16 maj 2016

Joakim Alm

Rapportdatum:
24 augusti 2016   Halvårsrapport januari - juni 2016
24 november 2016   Delårsrapport januari - september 2016
24 februari 2017   Bokslutskommuniké 2016
23 maj 2017   Årsstämma 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 16 maj 2016

ALM Equity AB (publ)
Joakim Alm, VD

För mer information kontakta:
Joakim Alm, tel. 0733-96 97 27

Om ALM Equity
Mer information finns på www.almequity.se

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär