Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ)

Extra bolagsstämma har den 2 december 2020 genomförts i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650 ("Bolaget") genom enbart poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman fattade i huvudsak följande beslut:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att godkänna Bolagets dotterbolags, Svenska Nyttobostäder AB (publ) ("Dotterbolaget"), förvärv av samtliga aktier i Fyrlotsen Holding AB ("Transaktionen"). Beslutet har fattats mot bakgrund av följande.

Dotterbolaget har den 17 september 2020 ingått avtal om förvärv av aktiebolag innehållande 29 fastighetsprojekt ("Förvärvsavtalen") med Bolaget och ett antal investerare som säljare. Ett av Förvärvsavtalen avser Transaktionen och har ingåtts bland annat med säljarna Total Telecom PABX i Stockholm AB, org.nr. 556625-4172 ("Total Telecom") och Hemvid Bostad Fastighets AB, org.nr. 556947-8703 ("Hemvid") (härefter gemensamt "Säljarna"). Då Joakim Alm, styrelseledamot och innehavare av en röstmajoritet i Bolaget, äger 100 procent av aktierna i Total Telecom och cirka 33 procent av aktierna Hemvid Bostad Holding AB, org. nr 556947-8703, som i sin tur äger 100 procent av aktierna i Hemvid samt är styrelseledamot i Hemvid, är Säljarna närstående i den mening som avses i Aktiemarknadsnämndes uttalande 2019:25. Värdet för Transaktionen uppgår vidare till cirka 2 procent av koncernens värde och Transaktionen ska därmed, enligt god sed, godkännas på bolagsstämma i Bolaget (i egenskap av moderbolag till Dotterbolaget).

Stämman beslutade vidare, i egenskap av moderbolag och i enlighet med reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), att godkänna beslut i Dotterbolaget om riktad nyemission av högst 1 841 175 preferensaktier, mot bakgrund av att vissa av tecknarna är närstående till Dotterbolaget. Nyemissionen innebär att Dotterbolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 73 647 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma utvalda investerare som tecknat Förvärvsavtalen om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter (Esplanaden, Ängshusen och Fyrlotsen). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Dotterbolaget nya strategiska aktieägare samt kapital i syfte att stärka Dotterbolagets framtida finansiella flexibilitet.

Teckningskursen har fastställts baserat på överenskommelse mellan tecknarna och Dotterbolaget och ska uppgå till 100 kronor per preferensaktie. Teckning och betalning för de tecknade aktierna ska ske inom sex månader från emissionsbeslutet.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant, men får trots detta, för det fall styrelsen i Dotterbolaget så medger enligt förutsättningarna i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen, ske genom kvittning. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Tilldelningen av preferensaktierna är villkorad av att tillträde enligt Förvärvsavtalen sker. De nya aktierna omfattas av det i bolagsordningen intagna inlösenförbehållet. Styrelsen i Dotterbolaget, eller den styrelsen i Dotterbolaget anvisar, bemyndigas att vidta de formella justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.seALM Equity AB (publ) emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor samt förklarar förtida inlösen av befintliga obligationer ovillkorad

ALM Equity AB (publ) ("Bolaget") meddelar i dag att Bolaget beslutat att emittera seniora icke-säkerställda obligationer med ett sammanlagt belopp om 600 miljoner kronor ("Emissionen") inom ett ramverk om totalt 700 miljoner kronor. Bolaget meddelar härmed att tidigare uppställt villkor för förtida inlösen av utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0009806946 (de "Befintliga Obligationerna") förklaras uppfyllt och att inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats.
Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ)

Extra bolagsstämma har den 2 december 2020 genomförts i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650 ("Bolaget") genom enbart poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman fattade i huvudsak följande beslut:


Korrigering av tidigare pressmeddelande

I det pressmeddelande ALM Equity AB (publ) distribuerade 30 november 2020 kl. 18.35 "ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att ta upp ett nytt obligationslån samt lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av befintligt obligationslån" förekom felaktigheter i anledning av att det pressmeddelande som distribuerades inte var i final form. Nedan följer en korrigerad version av pressmeddelandet.ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari- september 2020

Väsentliga händelser:

  • Väsentliga avtal ingås av ALM Equitys  dotterbolag som del av förberedelsen inför notering av Svenska Nyttobostäder. Bland annat tecknar Svenska Nyttobostäder förvärvsavtal omfattande 29 förvaltningsfastigheter varav sex är färdigställda och tillträdda. Resterande fastigheter kommer tillträdas efter färdigställande. Ett av förvärven sker från externa parter, resterande från andra bolag inom ALM Equity koncernen.
  • ALM Equity AB genomför riktad nyemission av preferensaktier motsvarande ett värde om 70 Mkr som betalning för förvärv av byggrätter vid Telefonplan.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 december 2020.

Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted