ALM Equity ändrar redovisningsprinciper avseende bostadsrättsföreningar och delägda förvaltningsbolag

Sedan 2018 har Nasdaq Stockholm och numera Finansinspektionen fört en dialog med börsnoterade bostadsutvecklare avseende tillämpningen av IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder samt grunderna för bedömningen av huruvida bostadsrättsföreningarna är självständiga eller inte.

Av pressmeddelande den 19 februari 2020 framkom att Peab erhållit en skrivelse från Finansinspektionen där det framgår att det är Finansinspektionens uppfattning att konsolidering av svenska bostadsrättföreringar ska ske. Peab gjorde bedömningen att det inte finns några utsikter att ändra Finansinspektionens uppfattning och har därför beslutat att oberoende av Finansinspektionens slutliga beslut i ärendet ändra redovisningsprinciperna för intäktsredovisning av bostadsrättföreningar från succesiv vinstavräkning till färdigställandemetoden (completed contract).

I och med att flera av de största bolagen i branschen nu konsoliderar bostadsrättsföreningarna och redovisar intäkter enligt färdigställandemetoden (completed contract) har ALM Equity beslutat att följa Finansinspektionens intentioner och från och med kvartal fyra 2019 redovisa intäkter från bostadsrättsföreningar och förvaltningsfastigheter vid färdigställande och under projekttiden konsolidera dessa.

Det innebär därmed att projekt med svenska bostadsrättsföreningar samt delägda förvaltningsbolag kommer att konsolideras i ALM Equitys räkenskaper från 2019 och omräkningstal för 2018 och 2019 redovisas i bokslutskommunikén.

"Då vår affär mot att producera flerbostadshus för egen förvaltning vuxit sig så pass stor så gör detta att det blir lättare att få en rättvisande bild av bolaget med de nya redovisningsprinciperna - att även andra större branschkollegor valt att ändra redovisningsprinciper gör att det blir en mer homogen standard i marknaden. Vi kommer framgent även att i vår segmentsredovisning tillhandahålla information som speglar värdeskapandet över tid i respektive affärsområde" - säger ALM Equitys VD Joakim Alm.

Stockholm, 2020-02-24

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 - 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster. 

ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market. med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.

Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se
ALM Equity byggstartar 449 lägenheter i Södra Häggvik för förvaltning

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 449 lägenheter i Södra Häggvik. Lägenheterna ligger i de första två etapperna av fyra förvaltningsfastigheter som bolaget utvecklar i området.


Marknadsvärdering av byggrättsportföljen inför bokslut

JLL har genomfört en marknadsvärdering av ALM Equity ABs byggrättsportfölj som förvaltas av dotterbolaget ALM Småa Bostad. Resultatet av värdering blev klar idag och portföljen skulle vid försäljning till extern köpare ge ett övervärde på cirka 2.0 Mdkr avseende ALM Equitys andel av den totala portföljen.


ALM Equitys dotterbolag Svenska Nyttobostäder hyr ut den näst sista etappen av Rinkebyterrassen

ALM Equitys dotterbolag Svenska Nyttobostäder hyr ut samtliga lägenheter i "Esplanaden" till en samhällsfastighetsoperatör. Fastigheten består av totalt 52 st lägenheter. Esplanaden är den femte av totalt sex etapper som ALM-koncernen uppför på Rinkebyterrassen och den första som läggs i förvaltning. Det totala årliga driftnettot uppgår till 5,3 Mkr.ALM Equity tecknar hyresavtal med hotelloperatör

ALM Equitys affärsområde Förvaltning har tecknat hyresavtal avseende hotellfastigheten Sollentuna Städet 11 i Södra Häggvik, Sollentuna. Avtalet löper i 20 år och omfattar cirka 400 hotellrum samt en restauranglokal. Det årliga driftnettot beräknas till cirka 26 Mkr.


ALM Equitys dotterbolag Småa säljer utvecklat tomtområde i Uppsala till Obos

ALM Equitys dotterbolag Småa AB har utvecklat 38 nya bostads- och skoltomter i området Skölsta, Uppsala. Fastigheten bestod initialt av cirka 82 tomter, varav 10 såldes 2016, 38 avyttras nu och resterande planerade cirka 34 behålls tills vidare.


ALM Equitys dotterbolag Småa AB avyttrar sista etappen av projektet Vita Staden, Stockholm

ALM Equitys dotterbolag Småa AB, har avyttrat de 7 fastigheterna Fågelspindeln 1-7 i Hammarbyhöjden i Stockholm. Fastigheterna utgjorde den andra och sista etappen i projektet Vita Staden. Fastigheterna avyttras för 28,5 Mkr.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär