ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari- september 2020

Väsentliga händelser:

  • Väsentliga avtal ingås av ALM Equitys  dotterbolag som del av förberedelsen inför notering av Svenska Nyttobostäder. Bland annat tecknar Svenska Nyttobostäder förvärvsavtal omfattande 29 förvaltningsfastigheter varav sex är färdigställda och tillträdda. Resterande fastigheter kommer tillträdas efter färdigställande. Ett av förvärven sker från externa parter, resterande från andra bolag inom ALM Equity koncernen.
  • ALM Equity AB genomför riktad nyemission av preferensaktier motsvarande ett värde om 70 Mkr som betalning för förvärv av byggrätter vid Telefonplan.

Väsentliga händelser efter periodens slut:

  • Svenska Nyttobostäder AB:s stam- och preferensaktier har den 4 november noterats på Nasdaq First North Growth Market.
  • ALM Equitys styrelse kallar till extra bolagsstämma den 2 december 2020.
     

Koncernens nyckeltal

Sammanfattning

Juli-sep 2020 Juli-sep 2019 Jan-sep 2020 Jan-sep 2019 Jan-dec 2020 
Nettoomsättning, Mkr  215 350 908 853 1 681
Periodens resultat, Mkr  40 -1 184 128 434
Avkastning på EK,%  1 -3 2 0 10
Soliditet, %  40 32 40 32 39
Likvida medel, Mkr  542 220 542 220 699
Eget Kapital  3 729 2 480 3 729 2 480 3 310
Balansomslutning, Mkr  9 208 7 654 9 208 7 654 8 502
           
Nyckeltal per aktie Jan-jun 2020 Juli-sep 2019 Jan-jun 2019 Jan-sep 2019 Jan-dec 2019
           
Börskurs på bokslutsdagen, kr 640 220 640 220 310
Resultat på stamaktie, kr 1,14 -4,39 8,61 1,00 19,79

 

VD HAR ORDET

Noteringen visar vår modell för bolagsutveckling
När Svenska Nyttobostäders aktier noterades på Nasdaq First North Growth Market i början av november var det en milstolpe i ALM Equitys historia. Noteringen är resultatet av en idé som vi genom åren har finslipat och sedan vid rätt tidpunkt kommersialiserat, finansierat, bolagiserat, realiserat och nu slutligen noterat.

Uppbyggnaden av förvaltningsaffären har i mycket förenklad form handlat om att ALM Equity har haft en idé, investerarna har kapitalet och vinsten delas lika. För investerarna har noteringen inneburit att de fått en fantastisk avkastning på sin investering som nu består av aktier i ett noterat förvaltningsbolag. För ALM Equity har detta inneburit att bolagets innehav i form av 37 miljoner stamaktier i Svenska Nyttobostäder löpande värderas av aktiemarknaden. Börskursen indikerar idag ett värde på ALM Equitys aktiepost på 4,5 Mdkr att jämföra med anskaffningsvärdet på knappt ett par miljoner.

När vi utvecklar våra bolag så tvekar vi inte att ta nya vägar
ALM Equity är nu ägare i ett noterat bolag som har en unik setup där tillväxten redan är säkrad med tre fjärdedelar av förvaltningsportföljen som löpande kommer tillträdas fram till 2025 och där teckningsförbindelser säkrat upp det egna kapital som krävs. När vi utvecklar våra bolag så tvekar vi inte att ta nya vägar.

Genom noteringen av Svenska Nyttobostäder har vi visat att vi har gått från ord till handling och kommer att fortsätta med att utveckla både befintliga och nya verksamheter och bolag. Vi är duktiga på att tolka trender på marknaden. Utifrån vår marknadssyn så utvecklar, finansierar och skapar vi förutsättningar för tillväxt. Vi är fokuserade på att skapa värde och tillväxt som gör att alla parter i affären blir vinnare.

ALM Equitys omdaning till bolagsutvecklare har varit framgångsrik
Vi har nu visat att vi kan genomföra detta vilket öppnar upp för flera framtida scenarier. Ett som är säkert är att ALM Equity kommer fortsätta att utvärdera vilka ytterligare idéer som går att kommersialisera och bolagisera. Jag skulle bli förvånad om det inte är fler av våra dotterbolag som bäst visar sina fulla värden i en noterad miljö.

Detta är också en tydlig markering att ALM Equitys omdaning till bolagsutvecklare under de senaste tre åren har varit framgångsrik. Bostadsutvecklingen finns givetvis kvar i affärsområde Projektutveckling och har bolagiserats i ALM Småa Bostad AB, men verksamheten har stöpts om och har idag full fokus på att sälja bostäder till förvaltningsmarkanden. ALM Småa Bostad står idag starka och har goda möjligheter att delta i stora strategiska affärer.

Möjligheterna för ALM Equity är mycket stora
Med framgångarna i ryggen kommer vi, genom affärsområde Förvaltning, bygga upp en förvaltningsportfölj med hjälp av de övriga koncernbolagen. Till exempel så räcker ALM Småa Bostads kvarvarande byggrättsportfölj gott och väl till att skapa ett nytt bolag av Svenska Nyttobostäders storlek. På så sätt skapar vi nya värden i ALM Equity vilka realiseras när tiden är inne. Men kanske väljer vi att gå snabbare fram och utnyttjar våra nya muskler för strukturaffärer eller går samman med något bolag i branschen?

Det känns mycket stimulerande att ha uppnått detta etappmål. Jag är stolt över vår koncern och vår personal som har gjort ett fantastiskt arbete. När jag blickar framåt kan jag konstatera att möjligheterna för ALM Equity är mycket stora. Någon egentlig konkurrent inom vår nisch ser jag inte samtidigt som marknadsförutsättningarna gynnar oss.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-11-25 kl. 08:00  

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.seALM Equity AB (publ) emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor samt förklarar förtida inlösen av befintliga obligationer ovillkorad

ALM Equity AB (publ) ("Bolaget") meddelar i dag att Bolaget beslutat att emittera seniora icke-säkerställda obligationer med ett sammanlagt belopp om 600 miljoner kronor ("Emissionen") inom ett ramverk om totalt 700 miljoner kronor. Bolaget meddelar härmed att tidigare uppställt villkor för förtida inlösen av utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0009806946 (de "Befintliga Obligationerna") förklaras uppfyllt och att inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats.
Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ)

Extra bolagsstämma har den 2 december 2020 genomförts i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650 ("Bolaget") genom enbart poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman fattade i huvudsak följande beslut:


Korrigering av tidigare pressmeddelande

I det pressmeddelande ALM Equity AB (publ) distribuerade 30 november 2020 kl. 18.35 "ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att ta upp ett nytt obligationslån samt lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av befintligt obligationslån" förekom felaktigheter i anledning av att det pressmeddelande som distribuerades inte var i final form. Nedan följer en korrigerad version av pressmeddelandet.ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari- september 2020

Väsentliga händelser:

  • Väsentliga avtal ingås av ALM Equitys  dotterbolag som del av förberedelsen inför notering av Svenska Nyttobostäder. Bland annat tecknar Svenska Nyttobostäder förvärvsavtal omfattande 29 förvaltningsfastigheter varav sex är färdigställda och tillträdda. Resterande fastigheter kommer tillträdas efter färdigställande. Ett av förvärven sker från externa parter, resterande från andra bolag inom ALM Equity koncernen.
  • ALM Equity AB genomför riktad nyemission av preferensaktier motsvarande ett värde om 70 Mkr som betalning för förvärv av byggrätter vid Telefonplan.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 december 2020.

Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted