ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari - september 2019

 

2019
jul - sep

2018
jul - sep

2019
jan - sep

2018
jan - sep

2018
jan - dec

FINANSIELLT KONCERN

 

 

 

 

 

Omsättning  (Mkr)

361

715

1 171

1 599

2 598

Rörelseresultat (Mkr)

41

26

70

132

189

Periodens resultat (Mkr)

24

2

40

74

116

Rörelsemarginal 

11%

4%

6%

8%

7%

Resultat per stamaktie före utspädning (kr)

0,1

-9,43

-2,12

-4,2

1,73

Resultat per stamaktie efter utspädning (kr)

0,1

-9,43

-2,12

-4,2

1,73

Eget kapital (Mkr)

2 842

2 531

2 842

2 531

2 709

Likvida medel

206

458

206

458

336

Eget kapital per stamaktie (kr)

80,56

105,42

80,56

105,42

78,04

Eget kapital per preferensaktie (kr)

124,2

124,2

124,2

124,2

122,1

Avkastning på eget kapital 

1%

-5%

-1%

2%

2%

Soliditet 

52%

43%

52%

43%

51%

 

VERKSAMHETEN*

 

 

 

 

 

Antal enheter i total projektportfölj 

12 958

11 930

12 958

11 930

11 837

Antal produktionsstartade enheter

279

-

388

38

100

Antal enheter i produktion 

1 210

1 352

1 210

1 352

1 318

Antal sålda enheter till marknaden

26

5

48

87

12

Antal sålda enheter till förvaltning

204

-

908

120

244

Försäljningsgrad i produktion 

88%

81%

88%

81%

84%

Antal enheter levererade till marknaden

27

86

136

254

419

Antal enheter levererade till förvaltning

71

-

365

-

-

Antal enheter i pågående förvaltning

750

387

750

387

387

*Alla enheter är angivna inklusive delägarskap.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • ALM Equity sålde 204 bostäder till Kopparnäset för förvaltning i projekt Lignum vid Telefonplan, Stockholm. Betalningen för bostäderna ingick i en reglering av skuld mellan parterna.
 • ALM Equity beslutade om en riktad nyemission (kvittningsemission) av 1 285 926 preferensaktier med en teckningskurs om 96,94 kronor per ny preferensaktie. Aktiekapitalet uppgick efter emissionen till totalt 199 728 750 kronor fördelat på 19 972 875 aktier varav 9 818 275 är preferensaktier.
  Teckningsberättigad var Kopparnäset Kapitalförvaltning AB och betalning för aktierna har skett genom kvittning av skuld mellan parterna.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalet utgång.

VD har ordet

Vidareutvecklar koncernens verksamhet mot en spännande framtid
Marknaden för bostadsrätter förefaller ha vänt uppåt. Antalet affärer ökar stadigt och priserna har stabiliserats. ALM Equity märker det främst genom att vår portfölj av färdigställda bostadsrätter från avslutade projekt fortsätter att minska, det senaste kvartalet med närmare en tredjedel.

I området Silverdal strax norr om Stockholm producerar vi ett tjugotal villor och radhus. Vid säljstarten för ett par veckor sedan såldes snabbt ett tiotal hus med prislapp upp till drygt 5 Mkr. Däremot kvarstår de större husen med en prislapp på omkring 7 Mkr fortfarande osålda - ett tydligt exempel på hur kreditrestriktionerna slår på marknaden och medför att dyra bostäder idag är påtagligt tröga att marknadsföra.

Ett annorlunda kundfokus
ALM Equitys stora projekt ligger mot denna bakgrund helt rätt i tiden; yteffektiva mindre bostäder i bra kommunikationslägen med hyror som alla med ett arbete kan klara av. För närvarande har vi närmare 1 300 bostäder i produktion och planerar för att ytterligare upp emot 500 bostäder kan gå i produktion under de närmaste månaderna.

ALM Equity ökar nu antalet bostäder i produktion vilket känns fantastiskt i ett läge där trenden generellt är den motsatta. Antalet byggstartade bostäder i Stockholmsregionen har senaste tolv månaderna varit cirka 10 000, en nedgång från cirka 16 000 för bara två år sedan. Den trenden talar för att bostadsrättsmarknadens stabilisering kommer att bestå och det kommer relativt sett ut färre bostäder de närmaste åren än tidigare.

Hur bostadsrättsmarknaden utvecklas har dock inte så stor betydelse för ALM Equity idag som det haft historiskt sett. Vår produktion av yteffektiva bostäder riktar sig numera till andra segment än specifikt bostadsrättsköpare. Även om bostäderna vi bygger i många fall är bostadsrätter i grunden så paketeras de och hyrs ut, främst med hyresavtal avseende ett större antal bostäder till företag, skolor, sjukhus, kommuner, försvaret - ja, listan är lång. Konstruktionen med en bostadsrätt i botten innebär flexibilitet om marknaden någon gång i framtiden förändras.

Våra framgångsfaktorer
Den framgång vi har jämfört med marknaden i stort beror på ett antal faktorer:
- Vår portfölj av byggrätter har köpts till priser som gjort det möjligt att bygga prisvärda mindre lägenheter för hyresmarknaden.
- Vi har genom vår paketering och våra samarbeten med finansiella partners kunnat finansiera byggnationerna på ett framgångsrikt sätt.
- Byggpriserna har kommit ned från den överhettade nivå som gällde 2016 - 2017.

Som jag framhållit tidigare så har vår projektutveckling och bostadsproduktion varit grunden för vårt arbete med en målbild att leverera bostäder till marknaden. Men idag sträcker sig grunden längre än så, våra andra affärsområden växer och utvecklas. När husen står klara har finansieringen kommit på plats och förvaltningen tar vid. Husen och bostäderna förses med modernt system för kommunikation via vårt affärsområde digitala tjänster.

Transformering pågår
Moderbolaget ALM Equity har under de senaste åren transformerats från ett bolag som bygger hus till ett bolag som bygger bolag. ALM Equity börjar likna mer ett investmentbolag inom fastighetsbranschen. För våra anställda innebär det att de numera är anställda i dotterbolag under respektive affärsområde medan det på toppen finns en slimmad organisation för de koncerngemensamma funktionerna.

På sikt innebär det också att affärsområdena blir allt mer självständiga vad gäller finansiella rapporter, finansiering och verksamhetsstyrning. Inte minst spännande kommer det bli att se hur dessa mindre enheter kommer ta till sig nya idéer, nya samarbeten och ny teknik. Jag tror att fastighetsmarknaden, som på många sätt än idag ser ut som för femtio år sedan, har stor potential att utveckla nya produkter, nya sätt att arbeta och inte minst nya sätt att bli klimatsmarta.

En spännande framtid
De närmaste åren kommer ALM Equity att fortsätta utveckla vår modell med intern projektutveckling, finansiella upplägg riktade till våra samarbetspartners via vårt finansben, byggnation ledd av vårt egna constructionbolag och till stor del uthyrning av yteffektiva bostäder genom vår egna förvaltningsorganisation. Sammantaget arbetar vi oss närmare vårt mål att bygga upp en stabil grund i ett tryggt fastighetsägande med löpande vinster från hyresintäkterna.

En trolig förändring blir att vi kliver upp i storlek när det gäller vårt erbjudande till investerarmarknaden. Hittills har vi arbetat med enskilda projekt, men sannolikt kommer vi erbjuda marknaden att investera i paket med flera projekt. Totalt finns det i portföljen projekt omfattande närmare 7 Mdkr med ett beräknat driftnetto om 300 Mkr som potentiellt kan bli en del av förvaltningsportföljen. Det skulle inte minst innebära en riskspridning för investerarna men även förenkla vår egen administration och kontaktyta mot investerarna. Det skapar grund för att i en framtid möjliggöra börsintroduktion av affärsområde Förvaltning.

Joakim Alm, VD

Stockholm, 27 november 2019

Om ALM Equity 
ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar, förvaltar, bygger och säljer projekt, framförallt bostäder.
ALM Equitys aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se


Denna information är sådan information som ALM Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 27 november 2019.

Halvårsrapport Januari- juni 2020

Väsentliga händelser

 • Svenska Nyttobostäder förbereds för notering under hösten 2020.
 • Emission av icke säkerställd obligation till ett sammanlagt belopp om 600 Mkr. I samband med obligationsemissionen återköptes obligationer motsvarande ett nominellt belopp om drygt 200 Mkr i bolagets utestående obligationer 2017/2021.
 • Rekordmånga produktionsstarter för ALM Småa Bostad i kvartalet.
   

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Affärsområde Förvaltning tecknar nya avtal för förvärv av förvaltningsfastigheter för 7,1 Mdkr att tillträdas vid färdigställande. Förvärven blir en del av bolaget Svenska Nyttobostäder som ska noteras till hösten med en total portfölj på 11,8 Mdkr. Investerare förbinder sig även att finansiera bolagets förvärv med preferensaktier på upp till 2,9 Mdkr.
 • ALM Småa Bostad ingår bindande försäljningsavtal om 3 400 bostäder till ett värde av 7,1 Mdkr, som ett led i affären där Svenska Nyttobostäder noteras.
 • ALM Equity AB genomför riktad nyemission av preferensaktier motsvarande ett värde om 70 Mkr som betalning för förvärv av byggrätter vid Telefonplan.

Svenska Nyttobostäder har tecknat bindande förvärvsavtal om 11,8 Mdr och går vidare mot marknadsnotering

ALM Equitys dotterbolag Svenska Nyttobostäder har tecknat bindande förvärvsavtal för fastigheter till förvaltning om totalt 11,8 Mdr kr. 21% av fastigheterna är färdigställda, 21% är i produktion och 58% ska produktionstartas med färdigställande fram till år 2025. Affären innebär också att ALM Småa Bostad ingår bindande försäljningsavtal om 3 400 bostäder till ett värde om 6,8 miljarder kronor.ALM Equity AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

ALM Equity AB (publ) emitterade den 30 juni 2020 icke säkerställda företagsobligationer om 600 miljoner kronor. Obligationerna har en löptid om 3,5 år och en rörlig ränta motsvarande 7,25 % över 3-månaders STIBOR.


ALM Equity AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

ALM Equity AB (publ) meddelar i dag att bolaget beslutat att emittera seniora icke säkerställda obligationer till ett sammanlagt belopp om 600 miljoner kronor. Obligationerna har en löptid på 3,5 år och en rörlig ränta motsvarande 7,25 % över 3-månaders STIBOR. 


Emission i Svenska Nyttobostäder fulltecknad via villkorade teckningsförbindelser

ALM Equity har sedan tidigare en kommunicerad ambition att marknadsnotera dotterbolaget Svenska Nyttobostäder. Tidigare har investerare ingått villkorade teckningsförbindelser om att investera i aktier i Svenska Nyttobostäder motsvarande en kapitalinvestering om 1,8 miljarder kronor motsvarande 93%. Nu har ytterligare investerare tecknat kvarvarande 7% till ett värde om 300 miljoner kronor. Total motsvarar detta 2,1 miljarder i kapitalinvestering och 100% anslutningsgrad.Investerare och ALM Equity har ingått villkorade teckningsförbindelser motsvarande 93% av aktierna i Svenska Nyttobostäder

ALM Equity har sedan tidigare en kommunicerad ambition att marknadsnotera dotterbolaget Svenska Nyttobostäder som äger och förvaltar koncernens färdigställda förvaltningsbostadsfastigheter.


ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 15 stadsradhus i Vällingby Parkstad, Stockholm

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 15 stadsradhus i utvecklingsområdet Vällingby Parkstad. Brf Vällingbyhöjden är den fjärde etappen som bolaget utvecklar i området. 


ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 424 lägenheter i Södra Häggvik, Sollentuna

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar ytterligare två etapper i utvecklingsområdet Södra Häggvik i Sollentuna. Etapperna, som är de tredje och fjärde av totalt åtta, består av 424 lägenheter.  


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted