Delårsrapport januari - september 2017

Januari - september 2017

 • Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 1 922,9 (863,5) Mkr och rörelseresultatet till 267,1 (165,1) Mkr. Resultat efter skatt 195,6 (131,2) Mkr motsvarande 15,50 (10,83) kr per stamaktie. I resultatet efter skatt för perioden ingår engångskostnader om 17,2 Mkr hänförliga till förvärvet av Småa AB och övergången till IFRS rapportering.
 • Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 1 554,3 (731,3) Mkr och rörelseresultatet till 255,6 (93,9) Mkr. Resultat efter skatt 206,8 (71,1) Mkr motsvarande 9,28 (1,52) kr per stamaktie. I resultatet efter skatt för perioden ingår engångskostnader om 17,2 Mkr hänförliga till förvärvet av Småa AB och övergången till IFRS rapportering.

Juli - september 2017

 • Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 787,8 (378,8) Mkr och rörelseresultatet till 87,5 (72,0) Mkr. Resultat efter skatt 50,1 (58,2) Mkr motsvarande 3,68 (5,03) kr per stamaktie.
 • Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 637,7 (467,5) Mkr och rörelseresultatet till 90,8 (73,8) Mkr. Resultat efter skatt 50,1 (65,4) Mkr motsvarande 1,15 (1,84) kr per stamaktie.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 2 197 (840) Mkr, motsvarande 62,07 (16,80) kr per stamaktie.
 • Under perioden byggstartades 16 (317) bostäder i projekt varav ALM Equitys andel var 16 (184) bostäder.
 • Under perioden såldes 65 (18) bostäder i projekt, varav ALM Equitys andel var 64 (16) bostäder.

ALM Equity vinner markanvisningstävling i Skärholmen

ALM Equity har tilldelats en markanvisning för bostadsrätter i Skärholmsdalen för 120 bostäder om 14 000 kvm bostads- och lokalyta. Förslaget ska öka den sociala hållbarheten genom lokalt engagemang och goda boendekvaliteter som utvecklar stadsmiljön. Tillträde till fastigheten kommer att ske när ny detaljplan vunnit laga kraft samt bygglov erhållits.


Riktad nyemission av preferensaktier i ALM Equity AB

Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 9 oktober 2017, med stöd av bemyn-digande lämnat på årsstämman den 30 maj 2017, om en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 798 761 preferensaktier.


Nyemission (apportemission) av preferensaktier i ALM Equity AB

Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 5 oktober 2017, med stöd av bemyndigande lämnat på årsstämman den 30 maj 2017, om en nyemission av högst 201 239 preferensaktier.


Byggstart av bostadsrätter på Oaxen

På ön Oaxen i Stockholms södra skärgård, byggstartar ALM Equity (ägarandel 100%) bostadsprojektet Sjövillan 5.


Delårsrapport januari - juni 2017

Januari - juni 2017

 • Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 1 135,0 (484,7) Mkr och rörelseresultatet till 179,6 (93,1) Mkr. Resultat efter skatt 145,4 (73,0) Mkr motsvarande 11,82 (5,79) kr per stamaktie. I resultatet efter skatt för perioden ingår engångskostnader om 17,2 Mkr hänförliga till förvärvet av Småa AB och övergången till IFRS rapportering.
 • Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 916,6 (263,8) Mkr och rörelseresultatet till 164,8 (20,1) Mkr. Resultat efter skatt 156,7 (5,7) Mkr motsvarande 8,13 (-0,32) kr per stamaktie. I resultatet efter skatt för perioden ingår engångskostnader om 17,2 Mkr hänförliga till förvärvet av Småa AB och övergången till IFRS rapportering.

April - juni 2017

 • Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 497,9 (332,8) Mkr och rörelseresultatet till 87,9 (65,4) Mkr. Resultat efter skatt 74,2 (52,6) Mkr motsvarande 6,05 (4,48) kr per stamaktie.
 • Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 284,7 (174,8) Mkr och rörelseresultatet till 61,2 (19,7) Mkr. Resultat efter skatt 62,1 (11,1) Mkr motsvarande 4,92 (0,83) kr per stamaktie.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 2 160 (801) Mkr, motsvarande 60,83 (15,52) kr per stamaktie.
 • Under perioden byggstartades 392 (0) bostäder i projekt varav ALM Equitys andel var 225 (0) bostäder.
 • Under perioden såldes 66 (37) bostäder i projekt, varav ALM Equitys andel var 60 (36) bostäder.

ALM Equity erhåller markanvisning i Nacka

ALM Equity har erhållit en markanvisning i Saltsjö Järla i Nacka. Markanvisningen är ett tillskott till befintligt projekt i området där ALM Equitys ägarandel är 47,5 procent. På båda fastigheterna drivs detaljplan för bostadsändamål intill den nya tunnelbanestationen Järla.


ALM Equity avyttrar hyresbestånd i Uppsala

ALM Equity (25%), har avyttrat fastigheten Kvarngärdet 35:7 i Uppsala innefattande 141 bostadslägenheter till Brf Njord genom ombildning. Utöver bostäderna ingår även 4 000 kvm outnyttjad bostadsbyggrätt. Priset på fastigheten uppgår till 447 Mk och anskaffningsvärdet var 167 Mkr. Resultatet av försäljningen är 194 Mkr varav ALM Equitys andel är 50 Mkr. I samband med försäljningen köps ombildade lägenheter för 127 Mkr vilka i nästa steg kommer att säljas till marknadspris.


ALM Equity offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

ALM Equity AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 19 maj 2017 företagsobligationer om 600 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 miljard kronor. Obligationerna löper till och med den 19 maj 2021 med en årlig rörlig ränta om Stibor 3m + 7,5 procent.


Kommuniké från årsstämma

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) tisdagen den 30 maj 2017 varvid följande beslut fattades:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: