Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019

Kvartal 3, 2019 

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 332 Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 655 Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 790 Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 790 Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr.
 • Likvida medel per den 30 september 2019 uppgick till 1 716 Kkr.
 • Eget kapital per den 30 september 2019 uppgick till 12 320 Kkr.

Kvartal 1-3, 2019 

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 8 373 Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -6 400 Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 691 Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 691 Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,35 kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019 

 • Aerowash tecknar ett exklusivt agentavtal för den afrikanska kontinenten med Progress Globe Sdn Bhd. Avtalet löper på två år och innehåller ett volymåtagande om att agenten ska förmedla affärer om minst 1,5 MUSD på årsbasis under kontraktsperioden. Totalt omfattas 54 stater av avtalet. 
 • Aerowash tecknar exklusivt distributionsavtal för Japan med Correns Corporation.

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Aerowash tecknar en avsiktsförklaring (LOI) med en indisk serviceoperatör. Enligt avsiktsförklaringen avser parterna att ingå ett köpeavtal där köparen ska förvärva minst fyra system under perioden 2020 till 2024 till ett värde av cirka 16 MSEK.
 • Aerowash ingår en avsiktsförklaring (LOI) med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen") för en köpeskilling om 16 MUSD på skuldfri basis. Förhandlingsperioden löper under tre månader med avsikt att transaktionen ska vara slutförd per den 28 februari

VD har ordet 

Tredje kvartalets omsättning är ungefär på samma nivå som förra året. Kostnadsmassan är också relativt intakt. Långfristiga skulder har minskat jämfört med samma period förra året. Erhållna betalningar från US Aviation avseende den pågående leveransen av fyra stycken system är upptagna på skuldsidan som förskott från kunder.

Under tredje kvartalet genomfördes ytterligare demonstrationer i USA. Under perioden ingick vi ett omfattande agentavtal för den afrikanska kontinenten samt ett exklusivt distributionsavtal för Japan. 

Under oktober månad ställde vi ut på Inter Airport Europe i München. Vi hade även en AW 12 på plats för demonstrationer. 

Inter Airport var också startpunkten för samarbetet med leverantören av dry-wash vätskan. Vi gjorde även gemensam sak med dem på Dubai Airshow, där vi hade ett gemensamt bås, dock utan en AW 12 på plats.

Efter höstens marknadsaktiviteter kan jag konstatera att Aerowash dry wash-koncept ligger helt rätt i tiden. En automatiserad miljövänlig lösning som löser stora problem för flygbolagen. Framtiden talar för Aerowash.

Under hösten har ett par nyrekryteringar gjorts för att stärka upp leveransorganisationen. Ytterligare rekryteringar pågår för närvarande.

I november undertecknades en avsiktsförklaring (LOI) med en indisk serviceoperatör avseende köp av minst fyra stycken system under 2020 till 2024.

I november ingicks även ett LOI med US Aviation Services avseende försäljning av verksamheten för en köpeskilling om 16 MUSD. 

Slutet av året och början av nästa ser ut att bli en spännande tid för Aerowashs aktieägare.US Aviation Services har bra förutsättningar att skala upp verksamheten, tack vare sin starka position på den nordamerikanska marknaden. De är därför en logisk förvärvare. Jag och övriga ledningen stödjer givetvis den pågående processen.

Samtidigt är det "business as usual" här i Sverige. Verksamheten måste drivas som vanligt med fokus på produktion och produktförsäljning. 

Stockholm den 29 november 2019

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Nerladdningsbara filer

Kvartalsrapport för första kvartalet 2020

Kvartal 1, 2020 i sammandrag.  

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 16 156 Kkr (3 697 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 2 658 Kkr (-1 222 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 337 Kkr (-1 320 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 329 Kkr (-1 320 Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,47 kr (-0,27 kr).
 • Likvida medel per den 31 mars 2020 uppgick till 473 Kkr (3 317 Kkr).
 • Eget kapital per den 31 mars 2020 uppgick till 13 669 Kkr (17 698 Kkr).

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma torsdagen den 18 juni 2020, klockan 14.00 i Partner Fondkommissions lokaler på Smålandsgatan 10 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 12 juni 2020, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 12 juni 2020. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Aerowash AB (publ.), Krickvägen 22, 803 09 Gävle eller per e-post till niklas.adler@aerowash.comFörlängning av Letter of Intent med US Aviation

Aerowash AB (publ) ingick den 26 november 2019 en avsiktsförklaring (LOI) med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen"). Bokslutskommuniké för 2019

Kvartal 4 2019 i sammandrag.  

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 230 Kkr (2 340 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 947 Kkr (-2 330 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 014 Kkr (-2 452 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 128 Kkr (-2 090  Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,43 kr(-0,48 kr).
 • Likvida medel per den 31 december 2019 uppgick till 5 225 Kkr (543 Kkr).
 • Eget kapital per den 31 december 2019 uppgick till 11 366 Kkr (9 769 Kkr). 

Kvartal 1-4 2019 i sammandrag.

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10 937 Kkr (14 459 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -9 014 Kkr (-8 818 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 371 Kkr (-9 289 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 485 Kkr (-7 323 Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,52 kr(-1,68 kr)

Nytt Letter of Intent tecknat med US Aviation

Aerowash AB (publ) ingick den 26 november 2019 en avsiktsförklaring (LOI) med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen"). 


Statusuppdatering angående leverans till USA

Denna vecka kommer fyra stycken AW12 skeppas från Sverige till USA. Leveransen är den första fullskaliga leveransen av den nyutvecklade "dry wash"-versionen av AW12. Systemen kommer levereras till Delta Airlines i USA. Delta Airlines är världens näst största flygbolag sett till antalet flygplan.


Angående omläggning av räkenskapsår

Vid bolagsstämma den 31 december 2019 togs beslut om omläggning av räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår. Såsom kommunicerades i pressmeddelande samma dag krävs tillstånd från Skatteverket för en sådan omläggning.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär