ERFAREN GAMING-ENTREPRENÖR LOCKAR DUKTIGA SPELSKAPARE

En av hjärnorna bakom spelplattformen KoGaMa har påbörjat sitt samarbete med Adventure Box. Arbetet består inte bara av att öka antalet nya användare, utan även av att hantera ett mycket stort flöde av duktiga spelskapare mellan KoGaMa och Adventure Box.

Inom dataspelindustrin är det viktigt att i stor skala nå fram till kärnanvändarna och vara med och påverka, eftersom dessa i sin tur påverkar beteendet hos den stora massan av användare. Det kräver dock stora resurser att hantera ett stort antal kärnanvändare, men det finns de som har kunskapen om att göra detta effektivt.

Michal Bendtsen, som är en av grundarna av KoGaMa och ett välkänt namn i dataspelsvärlden, har med KoGaMa byggt upp en stark användargemenskap globalt hos sina aktiva spelskapare. Dessa spelskapare, även kallade "KoGaMians", finns över hela världen och har tillsammans skapat mer än tre miljoner publicerade spel på plattformen.

Aktiviteten bland dessa "KoGaMians" är hög och tre miljoner spelskapare besöker plattformen varje månad. Att hantera tre miljoner "KoGaMians" effektivt kan vara mycket dyrt och resurskrävande och måste därför automatiseras, bland annat med så kallade bottar. Michals mål med samarbetet med Adventure Box är nu bland annat att uppnå synergier med dessa användare och spelplattformen Adventure Box och göra kostnadseffektiva processer för att hantera dessa.

Förutom 25-års erfarenhet från dataspelsbranschen, har Michal kunskap och erfarenhet av digitala strategier från sin tid på LEGO, samt av att skapa sociala nätverk för barn och tonåringar, faktorer som bidragit till att göra KoGaMa till den framgång den blivit hos unga spelutvecklare. Tack vare Michals erfarenhet kan Adventure Box, i stället för att till hög kostnad testa olika metoder, ta genvägar som sparar både tid och pengar.

Att låta användare själva använda sin kreativitet för att på ett enkelt sätt skapa dataspel online är något Michal, tror starkt på:

- Baserat på min erfarenhet från KoGaMa anser jag att marknaden för Adventure Box spelplattform är enorm. De har redan ett fantastiskt stort användartillflöde, och med den utveckling jag ser nu, tror jag resan bara börjat.

När Michal, som ett led i samarbetet, började marknadsföra Adventure Box till sina "KoGaMians", lät resultatet inte vänta på sig:

- Vår Discord-kanal flödade över av KoGaMians som registrerat sig på Adventure Box. Så till den grad att vi börjat använda en bot för att automatisera hanteringen, säger Christopher Kingdon, VD Adventure Box.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

OM KOGAMA

Multiverse ApS (KOGAMA) är ett hybrid webb / spelföretag, beläget i Köpenhamn Danmark, som enbart fokuserar på KOGAMA, en plattform för användarskapade spel. Vårt uppdrag är att demokratisera spel som media genom att göra det möjligt för alla att uttrycka sig med spel.

Nerladdningsbara filer

Adventure Box Technologies Delårsrapport 2020Q3

Ett kvartal kännetecknat av produktleverans och stark användartillväxt följdes upp med en nyemission som gör bolaget finansiellt starkare än någonsin förr.


Adventure Box Technologies Interim Report 2020Q3

A quarter characterized by product delivery and strong user growth was followed by a new share issue that makes the company financially stronger than ever before.


STABILT ANVÄNDARINTRESSE EFTER ÄNDRAT STRATEGIFOKUS

I linje med förväntningarna från den nya strategin fokuserad på organisk tillväxt, visar oktober på endast en mindre minskning av det totala antalet användare. Detta trots, sedan andra halvan av oktober, kraftigt minskad marknadsföring.


STABLE USER INTEREST AFTER CHANGED STRATEGY FOCUS

In line with expectations from the new strategy focused on organic growth, October shows only a small reduction in the total number of users. This despite sharply reduced marketing since the second half of October. User interest remains stable.


EN YTTERLIGARE FOKUSERAD TILLVÄXTSTRATEGI

Med stärkt kassa prioriterar nu Adventure Box fullt ut viral tillväxt.


A MORE FOCUSED GROWTH STRATEGY

With strengthened liquidity, Adventure Box now fully prioritizes viral growth.


ERFAREN GAMING-ENTREPRENÖR LOCKAR DUKTIGA SPELSKAPARE

En av hjärnorna bakom spelplattformen KoGaMa har påbörjat sitt samarbete med Adventure Box. Arbetet består inte bara av att öka antalet nya användare, utan även av att hantera ett mycket stort flöde av duktiga spelskapare mellan KoGaMa och Adventure Box.


EXPERIENCED GAMING ENTREPRENEUR ATTRACTS GOOD GAME MAKERS

One of the brains behind the gaming platform KoGaMa has begun his collaboration with Adventure Box. His work consists not only of increasing the number of new users, but also of managing an exceptionally large flow of skilled game creators between KoGaMa and Adventure Box.


Adventure Box genomför en riktad nyemission om 4 444 444 aktier och tillförs härigenom cirka 60 miljoner kronor

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande, beslutat om och genomfört en nyemission om 4 444 444 aktier (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 13,5 kronor per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Adventure Box cirka 60 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.


Adventure Box completes a directed new share issue of 4,444,444 new shares, raising proceeds of approximately SEK 60 million

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" or the "Company") has, as communicated in its press release, resolved on and carried out a new share issue of 4,444,444 shares (the "Directed New Share Issue"). The subscription price of the shares in the Directed New Share Issue amounts to SEK 13.5 per share. Through the Directed New Share Issue Adventure Box will receive proceeds amounting to approximately SEK 60 million before deduction of transaction costs.


Adventure Box offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 50 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen").


Adventure Box announces a contemplated directed new share issue

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" or the "Company") hereby announces its intention to carry out a directed new share issue of approximately SEK 50 million directed to Swedish and international institutional investors (the "Directed New Share Issue").


KRAFTIG TILLVÄXT: +48% BESÖKARE OCH +110% REGISTRERADE ANVÄNDARE

Både antalet Adventure Box-besökare och antalet registrerade användare ökar kraftigt. Antalet nya registrerade användare stiger i september med 110% jämfört med augusti. Samtidigt stiger antalet besökare med 48%. Den mycket låga kundanskaffningskostnaden bibehålls.


STRONG GROWTH: +48% VISITORS AND +110% REGISTERED USERS

Both the number of Adventure Box visitors and the number of registered users increase sharply. The number of new registered users during September increased by 110% compared to August. The number of visitors increase by 48%. Customer acquisition cost remain at an extremely low level.


ERFAREN VALBEREDNING UTSEDD INFÖR ADVENTURE BOX ÅRSSTÄMMA 2021

Styrelseakademins grundare, och sextonde störste ägare i Adventure Box, Öjvind Norberg tar plats i Adventure Box valberedning tillsammans med tredje största ägaren Lorang Andreassen och elfte störste ägaren Jonas Nordström.


EXPERIENCED NOMINATION COMITTEE APPOINTED FOR ADVENTURE BOX ANNUAL GENERAL MEETING 2021

The founder of Styrelseakademin, and sixteenth largest owner in Adventure Box, Öjvind Norberg takes a seat on Adventure Box's nomination committee together with the third largest owner Lorang Andreassen and the eleventh largest owner Jonas Nordström.


FORTSATT STARKARE NYCKELTAL

Den sociala aktiviteten på Adventure Box-plattformen har ökat med 18 gånger sedan den 1 juli. Trenden med fler användarskapade dataspelkomponenter fortsätter.


CONTINUED STRONGER KEY FIGURES

Social activity on the Adventure Box platform has increased by 18 times since July 1. The trend with more user-created computer game components continues.


TILLVÄXT NÄR SPELSKAPARE GÖR FLER SPEL

Adventure Box har en plattform där en användare kan skapa spel som sen andra användare kan spela. Att få användare att skapa flera spel är ett av Adventure Box mål. Nu presenterar bolaget ny data som visar att de som skapar spel numera skapar betydligt fler spel per person, vilket passar väl in i Adventure Box strategi med användarskapat innehåll.


GROWTH WHEN GAME CREATORS MAKE MORE GAMES

Adventure Box has a platform where a user can create games which then other can play. Getting users to create more games is one of the goals of Adventure Box. Now the company presents new data indicating that those who create games now create significantly more games per person. This fits well with the strategy with growing user-created content.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted