DELÅRSRAPPORT 1 APRIL-30 JUNI 2020

Med introduktionen av videoannonsering och möjligheten för användare att skapa och handla i dataspelskomponenter tar Adventure Box viktiga steg mot intäktsgenerering.

KVARTALET APRIL - JUNI I SAMMANDRAG

· Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 50 tkr (10 tkr).

· Resultat efter skatt uppgick till -3 194 tkr, (-393 tkr) eller -0,31 SEK (-0,34 SEK) per aktie.

· Nettokassaflöde före finansiella poster var -4 421 tkr (-1 095 tkr)

· Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 9 900 tkr

· (18 533 tkr).

· Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 34 428 tkr (40 633 tkr).

· I början på april genomfördes en nyemission av 1 412 231 aktier till en emissionskurs om 6,50 SEK per aktie. Baserat på de senaste 20 handelsdagarnas genomsnittskurs, 7,61 SEK innebar emissionskursen en rabatt om ca 15%.

· Bolaget tillfördes ca 9,2 MSEK genom nyemissionen. Antalet aktier efter genomför nyemission är 10 625 242.

· Under juni har www.adventurebox.com haft 1 144 703 besökare, varav 256 273 återvändande användare.

· Den genomsnittliga kostnad för köpt trafik var under juni 0,12 SEK.

· Stillbildsreklambudskap visades 647 153 gånger under juni.

· Genomsnittlig intäkt per tusen reklamvisningar var under juni 21 SEK.

· I juni bytte bolaget Certified Advisor till Redeye

· Videoannonser började i juni visas på plattformen

· Under juni månad bildades Adventure Box Incentive AB som ska förvalta bolagets incitamentsprogram.

PERIODEN JANUARI - JUNI I SAMMANDRAG

· Koncernens nettoomsättning under perioden var 94 tkr (10 tkr).

· Nettoresultatet uppgick till -7 270 tkr, (-1 287 tkr) eller -0,75 SEK (-1,10 SEK) per aktie.

· Nettokassaflöde före finansiella poster var -10 220 tkr (-3 980 tkr)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· ALMI beviljade bolaget ett lån om 3000 tkr.

· En handelsplats för spelinnehåll och en plattformsvaluta introducerades.

· Den förändrade marknadsstrategin och den förbättrade produkten resulterar i att fler användare registrerar konton och blir återvändande användare.

· Tidiga testresultat från videoreklammodellen visar hög intäkt per reklamvisning (18 USD per tusen reklamvisning i USA jämfört med t.ex. 6-8 USD som är normalt för YouTube)

VD HAR ORDET: PUSSELBITARNA BÖRJAR FALLA PÅ PLATS

Vi fortsätter att ta stora steg mot vår vision att bli den globalt dominerade delningsplattformen för användarskapade dataspel.

Två av våra affärsmodeller är nu på plats. Reklammodellen har utökats från endast stillbildsreklam till bättre betald videoreklam. Vi har introducerat en plattformsvaluta (Adventure BUX) och möjligheter för användare att köpa och sälja spelkomponenter.

Den snabba utvecklingen under sommaren har möjliggjorts av de grundläggande plattformsförbättringar vi gjorde under vintern och våren. Vi kan nu snabbare bygga nya användargränssnitt för både PC och mobila enheter (mobiler och tabletter) och våra användare kan nu också skapa och dela inte bara dataspel utan också de komponenter med vilka man skapar dataspel.

Vi har börjat introducera ett mer socialt användargränssnitt där användare kan bjuda in vänner och se när deras vänner spelar spel eller publicerar spel eller spelinnehåll. När våra användare bjuder in sina vänner till att interagera med dem på Adventure Box gör de vår tillväxt organisk och exponentiellt viral.

Idag delar vi intäkter med några utvalda användare på ett manuellt sätt. Vi kommer framöver automatisera processen för att dela intäkter med våra användare. Intäktsdelning sker inom vårt Adventure Box Pro-program (pro.adventurebox.com).

Vi har även startat prototyputvecklingen av Adventure Box Academy där nya spelutvecklare kan lära sig hur man gör riktigt bra spel och hur man tjänar pengar på att skapa spel och spelkomponenter (academy.adventurebox.com). Framgångsrika och licensierade Adventure Box-spelutvecklare beskriver hur de skapar sina spel och är tillgängliga som betalda mentorer till nya spelskapare.

Den förändrade marknadsstrategin och den förbättrade produkten resulterar i att fler användare registrerar konton och blir återvändande användare.

Vi fortsätter arbetet med att förbättra möjligheterna för våra användare till att skapa, interagera och ha roligt och vi fortsätter att förbättra våra affärsmodeller. Målet är snabb viral exponentiell tillväxt och över tiden ökande intäkter.

EN FOKUSERAD MARKNADSSTRATEGI

Sedan hösten 2019 har antalet Adventure Box-besökare ökat med över 5000%, från 36 196 besökare augusti 2019 till 2 112 754 maj 2020. Vi har lärt oss hur vi når olika sorters användare och uppnått kundförvärvskostnader mer än 100 gånger lägre än de för mobilappinstallationer. När vi nu går mot intäktsgenereringsfasen har vi skiftat fokus till användare som förväntas generera högre intäkter. Vi väljer nu bort de besökare som inte förväntas genera intäkter. Genom att byta fokus till användare med högt värde, återvändande användare och användare som publicerar innehåll lägger vi grunden för viral tillväxt. Det är bara genom viralitet som vi når målet att bli den dominerande sociala plattformen för spel.

ANNONSINTÄKTER

Under juni och juli har vi börjat experimentera med videoreklammodellen och vi visar färre stillbildsreklambudskap. Vi kommer framöver skala upp mängden av videoreklam som visas.

april

maj

juni

juli

Antal visade stillbildsreklammeddelanden

819 929

1 486 555

647 153

208 130

Intäkter per 1000 visade stillbildsreklammeddelanden (SEK)

26

20

21

23

Tidiga testresultat från videoreklammodellen visar hög intäkt per reklamvisning (18 USD per tusen reklamvisning i USA jämfört med t.ex. 6-8 USD som när normalt för YouTube).

LIKVIDA MEDEL

Företagets intäkter är fortfarande blygsamma, kostnaderna avser främst löner, produktutveckling, drift och marknadsföring.

ALMI beviljade i juli bolaget ett lån om 3 MSEK. Detta lån har ännu inte betalats ut. Likviditeten är per den 30 juni är 9,9 MSEK, lånet om 3 MSEK från ALMI ej inkluderat.

Fram till 2020-10-01 kan optioner utnyttjas för 110 110 aktier till 20 SEK för totalt 2 202 200 SEK.

Bolaget bedömer att det finns en stor global kommersiell potential men kan inte med säkerhet förutse intäktsnivåerna. Om intäkterna inte utvecklas i enlighet med Bolagets bedömningar behöver Bolaget överväga åtgärder inklusive ytterligare kapitalanskaffningar. Bolaget kan också besluta att ytterligare expansionskapital behövs. Då det finns ett stort intresse i att investera i Bolaget bedömer Bolaget möjligheterna som goda till att skaffa ytterligare finansiering. Styrelsen har mandat från årsstämman att emittera aktier och/eller konvertibler och /eller teckningsoptioner för att kunna hantera finansieringsfrågan.

COVID-19 RELATERADE ÅTGÄRDER

Vi övervakar noga spridningen av COVID-19 runt om i världen. Vi har vidtagit proaktiva åtgärder för att minska riskerna för våra anställda och se till att vår verksamhet fortsätter att fungera smidigt.

Dessa åtgärder inkluderar att arbeta hemifrån och ett stopp för alla affärsresor. Eftersom vi är ett onlineföretag med anställda i fem länder är virtuella möten redan en etablerad arbetsmetod. Kostnaderna för kundförvärvning har sedan Corona minskat. Vi kan inte dra slutsatsen att detta beror på spridningen av COVID-19, men det kan vara så att fler väljer att spela och skapa sina egna spel när deras vanliga dagliga sysslor förändras drastiskt.

Christopher Kingdon, VD, Adventure Box Technology AB (publ)

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl 8:00 CET.

Delårsrapporten i sin helhet bifogas.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

ERFAREN GAMING-ENTREPRENÖR LOCKAR DUKTIGA SPELSKAPARE

En av hjärnorna bakom spelplattformen KoGaMa har påbörjat sitt samarbete med Adventure Box. Arbetet består inte bara av att öka antalet nya användare, utan även av att hantera ett mycket stort flöde av duktiga spelskapare mellan KoGaMa och Adventure Box.


EXPERIENCED GAMING ENTREPRENEUR ATTRACTS GOOD GAME MAKERS

One of the brains behind the gaming platform KoGaMa has begun his collaboration with Adventure Box. His work consists not only of increasing the number of new users, but also of managing an exceptionally large flow of skilled game creators between KoGaMa and Adventure Box.


Adventure Box genomför en riktad nyemission om 4 444 444 aktier och tillförs härigenom cirka 60 miljoner kronor

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande, beslutat om och genomfört en nyemission om 4 444 444 aktier (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 13,5 kronor per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Adventure Box cirka 60 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.


Adventure Box completes a directed new share issue of 4,444,444 new shares, raising proceeds of approximately SEK 60 million

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" or the "Company") has, as communicated in its press release, resolved on and carried out a new share issue of 4,444,444 shares (the "Directed New Share Issue"). The subscription price of the shares in the Directed New Share Issue amounts to SEK 13.5 per share. Through the Directed New Share Issue Adventure Box will receive proceeds amounting to approximately SEK 60 million before deduction of transaction costs.


Adventure Box offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 50 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen").


Adventure Box announces a contemplated directed new share issue

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" or the "Company") hereby announces its intention to carry out a directed new share issue of approximately SEK 50 million directed to Swedish and international institutional investors (the "Directed New Share Issue").


KRAFTIG TILLVÄXT: +48% BESÖKARE OCH +110% REGISTRERADE ANVÄNDARE

Både antalet Adventure Box-besökare och antalet registrerade användare ökar kraftigt. Antalet nya registrerade användare stiger i september med 110% jämfört med augusti. Samtidigt stiger antalet besökare med 48%. Den mycket låga kundanskaffningskostnaden bibehålls.


STRONG GROWTH: +48% VISITORS AND +110% REGISTERED USERS

Both the number of Adventure Box visitors and the number of registered users increase sharply. The number of new registered users during September increased by 110% compared to August. The number of visitors increase by 48%. Customer acquisition cost remain at an extremely low level.


ERFAREN VALBEREDNING UTSEDD INFÖR ADVENTURE BOX ÅRSSTÄMMA 2021

Styrelseakademins grundare, och sextonde störste ägare i Adventure Box, Öjvind Norberg tar plats i Adventure Box valberedning tillsammans med tredje största ägaren Lorang Andreassen och elfte störste ägaren Jonas Nordström.


EXPERIENCED NOMINATION COMITTEE APPOINTED FOR ADVENTURE BOX ANNUAL GENERAL MEETING 2021

The founder of Styrelseakademin, and sixteenth largest owner in Adventure Box, Öjvind Norberg takes a seat on Adventure Box's nomination committee together with the third largest owner Lorang Andreassen and the eleventh largest owner Jonas Nordström.


FORTSATT STARKARE NYCKELTAL

Den sociala aktiviteten på Adventure Box-plattformen har ökat med 18 gånger sedan den 1 juli. Trenden med fler användarskapade dataspelkomponenter fortsätter.


CONTINUED STRONGER KEY FIGURES

Social activity on the Adventure Box platform has increased by 18 times since July 1. The trend with more user-created computer game components continues.


TILLVÄXT NÄR SPELSKAPARE GÖR FLER SPEL

Adventure Box har en plattform där en användare kan skapa spel som sen andra användare kan spela. Att få användare att skapa flera spel är ett av Adventure Box mål. Nu presenterar bolaget ny data som visar att de som skapar spel numera skapar betydligt fler spel per person, vilket passar väl in i Adventure Box strategi med användarskapat innehåll.


GROWTH WHEN GAME CREATORS MAKE MORE GAMES

Adventure Box has a platform where a user can create games which then other can play. Getting users to create more games is one of the goals of Adventure Box. Now the company presents new data indicating that those who create games now create significantly more games per person. This fits well with the strategy with growing user-created content.


Användarskapat innehåll sänker kostnader och ökar användarengagemang

Adventure Box-användare importerar egna spelkomponenter. På sex veckor har Adventure Box bibliotek av spelkomponenter vuxit med över 150%. Dessutom publiceras nu över 27% av spelen som skapats på Adventure Box, upp från under 10% i mars.


User-created content reduces costs and increases user engagement

Adventure Box users import their own game components. In six weeks, the Adventure Box library of game components has grown by over 150%. In addition, over 27% of the games created on Adventure Box are now published, up from under 10% in March.


ADVENTURE BOX NYHETSBREV 2020-09-04

Kära Adventure Box-följare! (in English below)


ADVENTURE BOX NEWSLETTER 2020-09-04

Dear Adventure Box followers,


Ungdomar i utvecklingsländer tjänar pengar i Adventure Box

Adventure Box ser ett stort och ökande intresse bland sina användare världen över för att skapa innehåll och tjäna pengar på sina dataspel. Adventure Box spelplattform kräver väldigt låg bandbredd och fungerar därför bra även i länder med begränsad internetkapacitet.


Young people in developing countries make money in Adventure Box

Adventure Box sees a large and growing interest among its users around the world to create content and make money from their computer games. The Adventure Box gaming platform requires exceptionally low bandwidth and therefore works well even in countries with limited internet capacity.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted