ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2019

Nyemission om 20,7 MSEK genomförd

Kvartalet juli-september 2019

 • Bolagets nettoomsättning under kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -0,9 MSEK, (-0,5 MSEK)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,1 (-0,49)
 • Nettokassaflöde före finansiella poster var -1,0 MSEK (-0,5 MSEK)
 • Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 15,7 MSEK (0,2 MSEK).
 • Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 40,3 MSEK (16,3 MSEK).

Väsentliga händelser under kvartalet juli-september 2019:

 • Under sommaren har 4 nyemissioner genomförts vilka sammantaget inbringade knappt 20,7 MSEK i nytt eget kapital. Syftet var att förstärka bolagets finansiella situation inför listning på NASDAQ First North Stockholm.
 • Inför listningen har även en split på 1:5 genomförts, och antalet aktier efter genomförd transaktion är 9 142 400.
 • Bolaget har genomfört en fondemission för att erhålla ett kvotvärde om 0,10 kr per aktie.
 • Dr Dan Greening har beviljats visum, flyttat till Sverige från San Francisco och börjat sitt arbete som Bolagets utvecklingschef

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Bolaget har ansökt och planerar för listning på Nasdaq First North Growth Market.

ORD FRÅN VD

Kraftig ökning av antal webbsidesbesökare

Under kvartalet har köpta reklamplatser via Google Ads visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att nå nya användare. Antalet webbsidesbesökare har stigit kraftigt, från 115 tusen i september och till 409 tusen månaden efter kvartalet (oktober). Genomsnittlig kostnad per besökare från dessa annonser var under september 0,26 kr och under oktober 0,27 kr.

Utöver kontinuerligt arbete med vår tekniska plattform så har vi under kvartalet expanderat våra tester med reklam som intäktsmodell. Vi räknar på sikt med att kunna öka reklamintäkterna signifikant så att reklamintäkterna överstiger våra kostnader för att vinna nya användare. I september visade vi över 48 tusen reklambudskap. Vår snittintäkt var 89 kr per tusen reklamvisningar. Under oktober ökade dessa siffror till över 163 tusen reklambudskap till en snittintäkt per tusen visningar om 106 kr.

Under kvartalet har vi stärkt vår organisation med Dan Greening, doktor i datavetenskap från UCLA, en expert på agila system som byggt och sålt tre företag i San Francisco, har erhållit arbetsvisum och flyttat till Sverige för att ansluta som vår utvecklingschef.

Bolagets externa intäkter är ännu blygsamma, kostnaderna avser i huvudsak löner, produktutveckling, drift och marknadsföring. Kassan (15,7 MSEK) är god.

Stockholm 2019-11-26
Christopher Kingdon, VD Adventure Box Technology AB (publ)

Delårsrapporten i sin helhet bifogas.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414, chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt, och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris och Sevilla.

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 november 2019 kl 20:00 CET.

Kallelse till årsstämma i Adventure Box Technology AB (publ)

Aktieägarna i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr 556963-6599 ("Adventure Box" eller
"bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.


Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen för
bolaget, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras
enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Årsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare
att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid årsstämman genom
att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.


Information om de beslut som har fattats av årsstämman offentliggörs torsdagen den 20 maj
2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Notice of Annual General Meeting in Adventure Box Technology AB (publ)

The shareholders of Adventure Box Technology AB (publ), Reg. No. 556963-6599 ("Adventure Box" or the "company") are hereby summoned to the Annual General Meeting on Thursday 20 May 2021.

In the light of the current situation regarding the coronavirus, the Board of Directors of the company has resolved that the Annual General Meeting will be held by postal voting only, in accordance with the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. The Annual General Meeting will therefore be held without the possibility for shareholders to attend in person or through a proxy. Instead, shareholders can participate in the Annual General Meeting by voting and submitting questions in advance pursuant to the instructions described below.

Information about the resolutions passed by the Annual General Meeting will be published on Thursday 20 May 2021, as soon as the result of the postal voting has been finally confirmed.


GESTRUMENT LÅTER ADVENTURE BOX-ANVÄNDARE SKAPA ADAPTIV MUSIK

Adventure Box och Gestrument inleder ett samarbete för att göra det möjligt för Adventure Box-spelskapare att enkelt skapa och använda interaktiv musik i de dataspel och audiovisuella upplevelser de skapar.


GESTRUMENT LETS ADVENTURE BOX USERS CREATE ADAPTIVE MUSIC

Adventure Box and Gestrument begin a collaboration to enable Adventure Box game creators to easily make and use interactive music in the computer games and audiovisual experiences they create.


ANVÄNDARNA LÄGGER VÄSENTLIGT MER TID PÅ ADVENTURE BOX

Den genomsnittliga sessionstiden på spelplattformen har nära fyrfaldigats.


USERS SPEND SIGNIFICANTLY MORE TIME ON ADVENTURE BOX

The average session time on the gaming platform has almost quadrupled.


VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR ATT RIKARD HERLITZ VÄLJS IN I STYRELSEN

Valberedningen i Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") föreslår omval av styrelseledamöterna Örjan Frid, Christopher Kingdon, Staffan Eklöw, Christine Rankin, Claes Kalborg och Jason Williams samt nyval av Rikard Herlitz vid årsstämman 2021. Vidare föreslås omval av Örjan Frid till styrelseordförande.


THE NOMINATION COMMITTEE PROPOSES THAT RIKARD HERLITZ BE ELECTED TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Nomination Committee of Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") proposes re-election of the Board members Örjan Frid, Christopher Kingdon, Staffan Eklöw, Christine Rankin, Claes Kalborg and Jason Williams as well as the election of Rikard Herlitz at the 2021 Annual General Meeting. Örjan Frid is proposed for re-election as Chairman of the Board.


FLER LOJALA ANVÄNDARE OCH ÖKAD ANDEL ÅTERVÄNDANDE ANVÄNDARE

Produktförbättringar och fler lojala "super-användare" leder till en ökad andel återvändande användare under februari jämfört med januari, från 24,0% till 26,3%.


MORE LOYAL USERS AND AN INCREASED SHARE OF RETURNING USERS

Product improvements and more loyal "super-users" lead to an increased share of returning users in February compared to January, from 24.0% to 26.3%.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 2020-31 DECEMBER 2020

Under kvartalet genomfördes först en nyemission om 60 MSEK varpå Bolaget justerade sina planer efter de förbättrade förutsättningarna och tillsatte 8 nya strategiska befattningar.


INTERIM REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2020

During the quarter, a new share issue of SEK 60 million was first carried out, after which the Company adjusted its plans according to the improved conditions and appointed 8 new strategic positions.


FLER BESÖKARE TROTS SÄNKT MARKNADSFÖRINGSKOSTNAD

Under januari ökade antalet besökare från 231 062 till 317 804, kundanskaffningskostnaderna sänktes från 0,28kr till 0,09kr och andelen återvändande användare från 25% till 24%.


MORE VISITORS DESPITE LOWER MARKETING SPEND

In January the number of platform visitors increased from 231,062 to 317,804, customer acquisition costs were lowered from SEK 0.28 to SEK 0.09, and the share of returning users decreased from 25% to 24%.


NY CFO TILL ADVENTURE BOX

Adventure Box rekryterar som ny Chief Finance Officer Sofia Nilsson. Sofia kommer närmast från en position som VP GROW and Head of Accounting hos Nordic Insource Solutions AB. Hon tillträder sin tjänst den 20 april 2021 och efterträder nuvarande CFO Hans Richter.


ADVENTURE BOX WELCOMES NEW CFO

Adventure Box welcomes Sofia Nilsson as new Chief Financial Officer. Sofia leaves her current position as VP GROW and Head of Accounting at Nordic Insource Solutions AB and will begin her new role on April 20,th 2021, replacing the current CFO Hans Richter.


DECEMBER: ÖKAT ANVÄNDARENGAGEMANG MED FÄRRE ANVÄNDARE

Användarstudier och därpå genomförda produktförbättringar har resulterat i bättre användarbeteende, ökad tid spenderad på webbplatsen och fler återvändande användare.


DECEMBER: INCREASED USER ENGAGEMENT WITH FEWER USERS

User experience research followed by product improvements have resulted in better user behavior, increased time spent on site and more returning users.


ADVENTURE BOX JULBREV 2020-12-23

Kära Adventure Box-ägare och/eller Adventure Box-följare!


ADVENTURE BOX CHRISTMAS LETTER 2020-12-23

Dear Adventure Box owner and / or Adventure Box follower,


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted