ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2019

Nyemission om 20,7 MSEK genomförd

Kvartalet juli-september 2019

 • Bolagets nettoomsättning under kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -0,9 MSEK, (-0,5 MSEK)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,1 (-0,49)
 • Nettokassaflöde före finansiella poster var -1,0 MSEK (-0,5 MSEK)
 • Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 15,7 MSEK (0,2 MSEK).
 • Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 40,3 MSEK (16,3 MSEK).

Väsentliga händelser under kvartalet juli-september 2019:

 • Under sommaren har 4 nyemissioner genomförts vilka sammantaget inbringade knappt 20,7 MSEK i nytt eget kapital. Syftet var att förstärka bolagets finansiella situation inför listning på NASDAQ First North Stockholm.
 • Inför listningen har även en split på 1:5 genomförts, och antalet aktier efter genomförd transaktion är 9 142 400.
 • Bolaget har genomfört en fondemission för att erhålla ett kvotvärde om 0,10 kr per aktie.
 • Dr Dan Greening har beviljats visum, flyttat till Sverige från San Francisco och börjat sitt arbete som Bolagets utvecklingschef

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Bolaget har ansökt och planerar för listning på Nasdaq First North Growth Market.

ORD FRÅN VD

Kraftig ökning av antal webbsidesbesökare

Under kvartalet har köpta reklamplatser via Google Ads visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att nå nya användare. Antalet webbsidesbesökare har stigit kraftigt, från 115 tusen i september och till 409 tusen månaden efter kvartalet (oktober). Genomsnittlig kostnad per besökare från dessa annonser var under september 0,26 kr och under oktober 0,27 kr.

Utöver kontinuerligt arbete med vår tekniska plattform så har vi under kvartalet expanderat våra tester med reklam som intäktsmodell. Vi räknar på sikt med att kunna öka reklamintäkterna signifikant så att reklamintäkterna överstiger våra kostnader för att vinna nya användare. I september visade vi över 48 tusen reklambudskap. Vår snittintäkt var 89 kr per tusen reklamvisningar. Under oktober ökade dessa siffror till över 163 tusen reklambudskap till en snittintäkt per tusen visningar om 106 kr.

Under kvartalet har vi stärkt vår organisation med Dan Greening, doktor i datavetenskap från UCLA, en expert på agila system som byggt och sålt tre företag i San Francisco, har erhållit arbetsvisum och flyttat till Sverige för att ansluta som vår utvecklingschef.

Bolagets externa intäkter är ännu blygsamma, kostnaderna avser i huvudsak löner, produktutveckling, drift och marknadsföring. Kassan (15,7 MSEK) är god.

Stockholm 2019-11-26
Christopher Kingdon, VD Adventure Box Technology AB (publ)

Delårsrapporten i sin helhet bifogas.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414, chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt, och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris och Sevilla.

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 november 2019 kl 20:00 CET.

Kraftig tillväxt för Adventure Box

På en månad har antalet besökare till AdventureBox.com ökat med 32% till 676 691. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 48% till 152 248.


Strong growth for Adventure Box

In one month, the number of visitors to AdventureBox.com has increased by 33% to 676,691. At the same time, the number of returning visitors increased by 48% to 152,248.


KORRIGERING: INFLUENCERSBYRÅN FOURTH FLOOR CREATIVE HJÄLPER ADVENTURE BOX VÄXA

(Tidigare version av detta pressmeddelande innehöll felaktiga länkar till marknadsföringsbyrån Fourth Floor Creative. Detta är nu korrigerat i denna version.)

Tillsammans med välkända Minecraft YouTubers som Nicovald, BiffleWiffle, GoldActual, Henwy, Karangutan, Sigils och Ambrew förändrar Adventure Box och Forth Floor Creative hur dataspel görs och vad det innebär att vara en YouTuber


CORRECTION: INFLUENCER MARKETING AGENCY FOURTH FLOOR CREATIVE GROW ADVENTURE BOX

(The previous version of this press release contained incorrect links to the marketing agency Fourth Floor Creative. This has now been corrected in this version.)

Together their well-known Minecraft community influencers such as Nicovald, BiffleWiffle, GoldActual, Henwy, Karangutan, Sigils, and Ambrew Adventure Box and Forth Floor Creative are changing how games are made and what it is to be a Youtuber


INFLUENCERSBYRÅN FOURTH FLOOR CREATIVE HJÄLPER ADVENTURE BOX VÄXA

Tillsammans med välkända Minecraft YouTubers som Nicovald, BiffleWiffle, GoldActual, Henwy, Karangutan, Sigils och Ambrew förändrar Adventure Box och Forth Floor Creative hur dataspel görs och vad det innebär att vara en YouTuber


INFLUENCER MARKETING AGENCY FOURTH FLOOR CREATIVE GROW ADVENTURE BOX

Together their well-known Minecraft community influencers such as Nicovald, BiffleWiffle, GoldActual, Henwy, Karangutan, Sigils, and Ambrew Adventure Box and Forth Floor Creative are changing how games are made and what it is to be a Youtuber


ADVENTURE BOX HAR NU MER ÄN 500 000 BESÖKARE

När Adventure Box, som nyligen noterades på Nasdaq First North, presenterar tillväxtsiffrorna för november månad är dessa ett tydligt bevis på att streamingteknik sänker kundanskaffningskostnaden. Det är helt enkelt lättare att bli kund om ett spel kan spelas direkt utan att nedladdning och installation krävs


ADVENTURE BOX PASS 500 000 VISITORS

When Adventure Box, recently listed at Nasdaq First North, presents their growth numbers for November it becomes apparent that streaming technology lowers customer acquisition costs. It is simply easier to become a customer if a game can be played directly without requiring download and installation.


ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING INFÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Nasdaq har idag, 27 november, godkänt Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") för notering på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Godkännandet är villkorat av att sedvanliga krav uppfylls. Planerad första dag för handel i Bolagets aktier är måndagen den 2 december 2019.


ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) PUBLISHES COMPANY DESCRIPTION FOR LISTING ON THE NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Today, November 27, Nasdaq has approved Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" or "The Company") for listing on the Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). The approval is conditional upon the usual requirements being met. The planned first day of trading in the Company's shares is Monday, December 2, 2019.


ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2019

Nyemission om 20,7 MSEK genomförd


ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) QUARTERLY REPORT JULY-SEPTEMBER 2019

20.7 MSEK right issue completed


Adventure Box Technology finalizes rights issue and prepares for IPO

Stockholm, Sweden - Happy L-Lord AB, pending name change to Adventure Box Technology AB, is closing a present new rights issue, changing their articles of association, strengthening company leadership and adding board competence to prepare for a potential IPO.


Adventure Box Technology slutför nyemission och tar sikte på börsen

Stockholm, Sverige - Happy L-Lord AB u.n. till Adventure Box Technology AB slutför en pågående nyemission, föreslår ändringar i bolagsordningen och stärker ledning och styrelse för att möjliggöra en börsnotering.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär