ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2019

Nyemission om 20,7 MSEK genomförd

Kvartalet juli-september 2019

 • Bolagets nettoomsättning under kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -0,9 MSEK, (-0,5 MSEK)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,1 (-0,49)
 • Nettokassaflöde före finansiella poster var -1,0 MSEK (-0,5 MSEK)
 • Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 15,7 MSEK (0,2 MSEK).
 • Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 40,3 MSEK (16,3 MSEK).

Väsentliga händelser under kvartalet juli-september 2019:

 • Under sommaren har 4 nyemissioner genomförts vilka sammantaget inbringade knappt 20,7 MSEK i nytt eget kapital. Syftet var att förstärka bolagets finansiella situation inför listning på NASDAQ First North Stockholm.
 • Inför listningen har även en split på 1:5 genomförts, och antalet aktier efter genomförd transaktion är 9 142 400.
 • Bolaget har genomfört en fondemission för att erhålla ett kvotvärde om 0,10 kr per aktie.
 • Dr Dan Greening har beviljats visum, flyttat till Sverige från San Francisco och börjat sitt arbete som Bolagets utvecklingschef

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Bolaget har ansökt och planerar för listning på Nasdaq First North Growth Market.

ORD FRÅN VD

Kraftig ökning av antal webbsidesbesökare

Under kvartalet har köpta reklamplatser via Google Ads visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att nå nya användare. Antalet webbsidesbesökare har stigit kraftigt, från 115 tusen i september och till 409 tusen månaden efter kvartalet (oktober). Genomsnittlig kostnad per besökare från dessa annonser var under september 0,26 kr och under oktober 0,27 kr.

Utöver kontinuerligt arbete med vår tekniska plattform så har vi under kvartalet expanderat våra tester med reklam som intäktsmodell. Vi räknar på sikt med att kunna öka reklamintäkterna signifikant så att reklamintäkterna överstiger våra kostnader för att vinna nya användare. I september visade vi över 48 tusen reklambudskap. Vår snittintäkt var 89 kr per tusen reklamvisningar. Under oktober ökade dessa siffror till över 163 tusen reklambudskap till en snittintäkt per tusen visningar om 106 kr.

Under kvartalet har vi stärkt vår organisation med Dan Greening, doktor i datavetenskap från UCLA, en expert på agila system som byggt och sålt tre företag i San Francisco, har erhållit arbetsvisum och flyttat till Sverige för att ansluta som vår utvecklingschef.

Bolagets externa intäkter är ännu blygsamma, kostnaderna avser i huvudsak löner, produktutveckling, drift och marknadsföring. Kassan (15,7 MSEK) är god.

Stockholm 2019-11-26
Christopher Kingdon, VD Adventure Box Technology AB (publ)

Delårsrapporten i sin helhet bifogas.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414, chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt, och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris och Sevilla.

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 november 2019 kl 20:00 CET.

TILLVÄXT NÄR SPELSKAPARE GÖR FLER SPEL

Adventure Box har en plattform där en användare kan skapa spel som sen andra användare kan spela. Att få användare att skapa flera spel är ett av Adventure Box mål. Nu presenterar bolaget ny data som visar att de som skapar spel numera skapar betydligt fler spel per person, vilket passar väl in i Adventure Box strategi med användarskapat innehåll.


GROWTH WHEN GAME CREATORS MAKE MORE GAMES

Adventure Box has a platform where a user can create games which then other can play. Getting users to create more games is one of the goals of Adventure Box. Now the company presents new data indicating that those who create games now create significantly more games per person. This fits well with the strategy with growing user-created content.


Användarskapat innehåll sänker kostnader och ökar användarengagemang

Adventure Box-användare importerar egna spelkomponenter. På sex veckor har Adventure Box bibliotek av spelkomponenter vuxit med över 150%. Dessutom publiceras nu över 27% av spelen som skapats på Adventure Box, upp från under 10% i mars.


User-created content reduces costs and increases user engagement

Adventure Box users import their own game components. In six weeks, the Adventure Box library of game components has grown by over 150%. In addition, over 27% of the games created on Adventure Box are now published, up from under 10% in March.


ADVENTURE BOX NYHETSBREV 2020-09-04

Kära Adventure Box-följare! (in English below)


ADVENTURE BOX NEWSLETTER 2020-09-04

Dear Adventure Box followers,


Ungdomar i utvecklingsländer tjänar pengar i Adventure Box

Adventure Box ser ett stort och ökande intresse bland sina användare världen över för att skapa innehåll och tjäna pengar på sina dataspel. Adventure Box spelplattform kräver väldigt låg bandbredd och fungerar därför bra även i länder med begränsad internetkapacitet.


Young people in developing countries make money in Adventure Box

Adventure Box sees a large and growing interest among its users around the world to create content and make money from their computer games. The Adventure Box gaming platform requires exceptionally low bandwidth and therefore works well even in countries with limited internet capacity.


LÖNSAMHETSFOKUS OCH +45% ANVÄNDARE - PÅ EN MÅNAD

Den snabba ökning av antalet nya registrerade användare som kunde ses i juli fortsatte under augusti samtidigt som anskaffningskostnaden minskade till låga 0,15 kr/besökare (USD 0,017/visitor).


FOCUS ON PROFITABILITY WITH 45% USER GROWTH - IN A MONTH

The rapid increase in the number of new registered users that could be seen in July continued during August at the same time as the acquisition cost decreased to a low USD 0.017 per visitor (SEK 0.15).


DELÅRSRAPPORT 1 APRIL-30 JUNI 2020

Med introduktionen av videoannonsering och möjligheten för användare att skapa och handla i dataspelskomponenter tar Adventure Box viktiga steg mot intäktsgenerering.


INTERIM REPORT 1 APRIL- 30 JUNE 2020

With the introduction of video ads and the ability for users to create and trade computer game components Adventure Box take important steps towards monetization.


KOGAMA OCH ADVENTURE BOX SAMARBETAR FÖR TILLVÄXT

Från och med idag inleder Michal Bentsen, VD för Multiverse ApS (KOGAMA), ett konsultuppdrag med ADVENTURE BOX för att utveckla användarengagemang. ADVENTURE BOX startar också kontinuerliga kampanjer på KOGAMA:s webbplats.


KOGAMA AND ADVENTURE BOX PARTNER FOR GROWTH

As of today, Michal Bentsen, the CEO of Multiverse ApS (KOGAMA), starts a consultancy engagement with ADVENTURE BOX to assist with community development. ADVENTURE BOX also starts running continuous campaigns at the KOGAMA web site.


NYA STRATEGIN LEVERERAR - ANTALET REGISTRERADE ANVÄNDARE ÖKAR MED 67%

Trots att Adventure Box Technology väljer att kraftigt minska antalet nya besökare (-21%) ökar antalet användare som skapar ett konto med 67% under juli. Den nya strategin innebär ett hårt fokus på "rätt och potentiellt lönsamma" användare enligt VD Christopher Kingdon


THE NEW STRATEGY DELIVERS - REGISTERED USERS INCREASE BY 67%

Despite the fact that Adventure Box Technology chooses to sharply reduce the number of new visitors (-21%), the number of users who create an account increased by 67% in July. The new strategy involves a strong focus on "right and potentially profitable" users, according to CEO Christopher Kingdon


ADVENTURE BOX INTRODUCERAR HANDELSPLATS FÖR SPELINNEHÅLL

Nu kan användare köpa intern plattformsvaluta och med den köpa och sälja spelinnehåll och tjäna riktiga pengar. Spelvalutan BUX och handelsplatser har nu introducerats på Adventure Box plattform.


ADVENTURE BOX INTRODUCES A MARKET PLACE FOR USER-CREATED GAME CONTENT

Users of Adventure Box can now buy internal platform currency, trade content and earn real money. The new BUX platform currency and new marketplaces for user-created content create a content economy for Adventure Box users.


RETENTION ÖKAR MED 92% MED DET NYA SOCIALA NÄTVERKET

När Adventure Box AB (publ) släppte sitt nya sociala nätverk ökade dag-1-retention (D1) med 92%.


RETENTION INCREASE BY 92% WITH THE NEW SOCIAL NETWORK

After Adventure Box AB (publ) released its new social network functionality day one (D1) user retention has increased by 92%.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted