Sista dag för teckning av Ad City Media AB:s teckningsoptioner

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") meddelar (med hänvisning till utgivet pressmeddelande 29 maj 2017) att idag är sista dagen för att med utgivna teckningsoptioner teckna nya aktier i Bolaget.

Anmälan
Anmälan om teckning sker genom skriftlig anmälan till Mangold Fondkommission AB ("Mangold"), varvid optionsinnehavaren på fastställd och av Mangold tillhandahållen anmälningssedel ska ange det antal aktier som önskas tecknas. Vederbörligen ifylld och undertecknad anmälningssedel ska tillställas Mangold på den adress som anges i anmälningssedeln så att den kommer Mangold till handa inom den period teckning får påkallas. Optionsinnehavaren ska samtidigt, i förekommande fall, till Mangold överlämna teckningsoptionsbevis representerande det antal teckningsoptioner som önskas utnyttjas. Anmälan är bindande när den avgivits och kan inte återkallas av optionsinnehavaren. Anmälningssedel finns på Bolagets hemsida: www.adcitymedia.com samt på Mangolds hemsida: www.mangold.se.

Betalning
Betalning för tecknade aktier ska erläggas inom fem bankdagar efter det att anmälan om teckning ingivits till ett av Mangold angivet bankkonto.

Efter teckning verkställs tilldelning av aktier genom att de nya aktierna upptas som interimsaktier i Bolagets aktiebok. De nya aktierna upptas som interimsaktier i den av Euroclear förda aktieboken och på optionsinnehavarens konto i Bolagets avstämningsregister. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken, eller i förekommande fall på optionsinnehavarens konto i Bolagets avstämningsregister, slutgiltig. 

Stockholm 2017-06-16

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som A City Media AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2017 kl. 15:00 CET.

Kort om Bolaget:
AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhusreklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediaytor I citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år utökat med ytterligare ett affärsområde "Creative".Creative hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som I butik. Under affärsområdet "creative" har bolaget två huvudinriktningar "digital signage" (digitala skärmar I butiksmiljö) och "production" (analog storformatsreklam på fasad och I butik). Framtiden är digital och I nuläget har bolaget ca 1 500 egna mediaytor och över 4 500 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder.Marknaden för utomhus växer och övergången från analogt till digital sker I mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger I framkant vilket ger bolaget goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.adcitymedia.com. AdCityMedias aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Valberedning i AdCityMedia

AdCityMeidas årsstämma 2017 antog en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda.


Quarterly report July - September 2017

NET TURNOVER IN Q3 2017 INCREASED BY 77% AND EBITDA by 169% COMPARED TO CORRE- SPONDING PERIOD THE PREVIOUS YEAR.

JULY - SEPTEMBER 2017 

 • Net turnover totaled SEK(k) 30,064 (16,963), an increase of 77%.
 • EBITDA totaled SEK(k) 5,845 (2,173) and EBITDA margin reached 19.4% (12.8), an increase of SEK(k) 3,672 corresponding to 169%.
 • Earnings after tax totaled SEK(k) 1,545 (374).
 • * The period's cash-flow from operating activities totaled SEK(k) -3,218 (3,696).
 • * The period's cash-flow from investment activities totaled SEK(k) -2,088 (-3,513).
 • Result per share reached SEK 0.88 (0.26).
 • ** Earnings after tax excluding acquisition depreciation totaled SEK(k) 4,089 (941).

*Cash-flow shows a strong, positive increase at the end of the period.
**See description of acquisition depreciation and alternative key indicators on page 6.

JANUARY - SEPTEMBER 2017 

 • Net turnover totaled SEK(k) 85,342 (59,180), an increase of 44%.
 • EBITDA totaled SEK(k) 15,403 (11,271) and the EBITDA margin reached 18.0% (19.0), an increase of SEK(k) 4,132 corresponding to 36.7%.
 • Earnings after tax totaled SEK(k) 2,216 (5,338).
 • * The period's cash-flow from operating activities totaled SEK(k) 1,357 (10,783).
 • * The period's cash-flow from investment activities totaled SEK(k) -4,443 (-5,200).
 • Result per share reached SEK 1.27 (3.56).  
 • ** Earnings after tax excluding acquisition depreciation totaled SEK(k) 9,848 (6,931).

*Cash-flow shows a strong, positive increase at the end of the period.
**See description of acquisition depreciation and alternative key indicators on page 6.


Delårsrapport januari-september 2017 A City Media

AdCityMedia ökar omsättningen med 77% och EBITDA med 169% i Q3 2017 jämfört mot motsvarande period föregående år.

JULI - SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 30 064 (16 963) TSEK, en ökning med 77%.
 • EBITDA uppgick till 5 845 (2 173) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 19,4% (12,8), en ökning med 3 672 TSEK motsvarande 169%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 545 (374) TSEK.
 • *Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 218 (3 696) TSEK.
 • Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -2 088 (-3 513) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,88 SEK (0,26).
 • **Nettoresultat exklusive förvärvsavskrivningar uppgick till 4 089 (941) (TSEK).
 •  

*Kassaflödet visar efter periodens utgång på en kraftig positiv ökning.
** Se beskrivning om förvärvsavskrivningar samt alternativa nyckeltal på sid 6 i rapporten.

JANUARI - SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 85 342 (59 180) TSEK, en ökning med 44%.
 • EBITDA uppgick till 15 403 (11 271) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 18,0% (19,0), en ökning med 4 132 TSEK motsvarande 36,7%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 216 (5 338) TSEK.
 • *Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 357 (10 783) TSEK.
 • Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -4 443 (-5 200) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,27 SEK (3,56).
 • **Nettoresultat exklusive förvärvsavskrivningar uppgick till 9 848 (6 931) (TSEK).

*Kassaflödet visar efter periodens utgång på en kraftig positiv ökning.
** Se beskrivning om förvärvsavskrivningar samt alternativa nyckeltal på sid 6 i rapporten.


AdCityMedia säljer distributionsrätt estimerat till ca 8,5 MSEK

AdCityMedia AB, listat på Nasdaq First North har via sitt helägda dotterföretag All in Media Sverige AB tecknat säljavtal med Clear Channel gällande distributionsrätten av ca 80 stycken mindre digitala skärmar. Avtalet startar under november månad 2017 och uppskattas generera en årlig ersättning om ca 8,5 MSEK varav 6,5 MSEK är garanterad.Björn Rosengren förvärvar aktier i AdCityMedia för 1 miljon kronor

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") röstade på Bolagstämman den 30 maj in Björn Rosengren som ny styrelseledamot.


Rättelse avseende delårsrapport januari-juni 2017 i AdCityMedia

I delårsrapporten som publicerades den 23 augusti 2017, klockan 08:30 CET, angavs det på sidan 5 under rubriken Rörelseresultat att mediaförsäljningen nått sin fulla potential. Korrekt skrivelse skall vara att mediaförsäljningen inte nått sin fulla potential.


AdCityMedia: Justering av felaktiga koncernelimineringar för perioden Q2 2016 - Q1 2017

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har sedan anställningen av CFO ökat den interna kontrollen och funnit att vidarefakturerade interntransaktioner hanterats felaktigt. Bolaget har därför rapporterat för låg bruttomarginal och för låg EBITDA-marginal, samt för hög omsättning. Nettoeffekten av justeringarna påverkar inte resultatet.AdCityMedia erhåller LED och VEPA-order om 1,6 MSEK

AdCityMedia erhåller LED och VEPA-order om 1,6 MSEK. A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") erhåller en order från ett globalt konsumentföretag om drygt 1,6 MSEK beträffande marknadsföring på Bolagets digitala LED-skärmar i kombination med VEPOR i Stockholm, Göteborg och Malmö.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: