Sista dag för teckning av Ad City Media AB:s teckningsoptioner

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") meddelar (med hänvisning till utgivet pressmeddelande 29 maj 2017) att idag är sista dagen för att med utgivna teckningsoptioner teckna nya aktier i Bolaget.

Anmälan
Anmälan om teckning sker genom skriftlig anmälan till Mangold Fondkommission AB ("Mangold"), varvid optionsinnehavaren på fastställd och av Mangold tillhandahållen anmälningssedel ska ange det antal aktier som önskas tecknas. Vederbörligen ifylld och undertecknad anmälningssedel ska tillställas Mangold på den adress som anges i anmälningssedeln så att den kommer Mangold till handa inom den period teckning får påkallas. Optionsinnehavaren ska samtidigt, i förekommande fall, till Mangold överlämna teckningsoptionsbevis representerande det antal teckningsoptioner som önskas utnyttjas. Anmälan är bindande när den avgivits och kan inte återkallas av optionsinnehavaren. Anmälningssedel finns på Bolagets hemsida: www.adcitymedia.com samt på Mangolds hemsida: www.mangold.se.

Betalning
Betalning för tecknade aktier ska erläggas inom fem bankdagar efter det att anmälan om teckning ingivits till ett av Mangold angivet bankkonto.

Efter teckning verkställs tilldelning av aktier genom att de nya aktierna upptas som interimsaktier i Bolagets aktiebok. De nya aktierna upptas som interimsaktier i den av Euroclear förda aktieboken och på optionsinnehavarens konto i Bolagets avstämningsregister. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken, eller i förekommande fall på optionsinnehavarens konto i Bolagets avstämningsregister, slutgiltig. 

Stockholm 2017-06-16

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som A City Media AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2017 kl. 15:00 CET.

Kort om Bolaget:
AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhusreklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediaytor I citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år utökat med ytterligare ett affärsområde "Creative".Creative hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som I butik. Under affärsområdet "creative" har bolaget två huvudinriktningar "digital signage" (digitala skärmar I butiksmiljö) och "production" (analog storformatsreklam på fasad och I butik). Framtiden är digital och I nuläget har bolaget ca 1 500 egna mediaytor och över 4 500 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder.Marknaden för utomhus växer och övergången från analogt till digital sker I mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger I framkant vilket ger bolaget goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.adcitymedia.com. AdCityMedias aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

AdCityMedia: Justering av felaktiga koncernelimineringar för perioden Q2 2016 - Q1 2017

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har sedan anställningen av CFO ökat den interna kontrollen och funnit att vidarefakturerade interntransaktioner hanterats felaktigt. Bolaget har därför rapporterat för låg bruttomarginal och för låg EBITDA-marginal, samt för hög omsättning. Nettoeffekten av justeringarna påverkar inte resultatet.AdCityMedia erhåller LED och VEPA-order om 1,6 MSEK

AdCityMedia erhåller LED och VEPA-order om 1,6 MSEK. A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") erhåller en order från ett globalt konsumentföretag om drygt 1,6 MSEK beträffande marknadsföring på Bolagets digitala LED-skärmar i kombination med VEPOR i Stockholm, Göteborg och Malmö.


Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner i AdCityMedia - tillförs cirka 2,6 MSEK

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") meddelar (med hänvisning till utgivet pressmeddelande 29 maj 2017) att teckningstiden för Bolagets teckningsoptioner har avslutats.


Sista dag för teckning av Ad City Media AB:s teckningsoptioner

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") meddelar (med hänvisning till utgivet pressmeddelande 29 maj 2017) att idag är sista dagen för att med utgivna teckningsoptioner teckna nya aktier i Bolaget.


AdCityMedias styrelseordförande Patrik Mellin samt Bolagets COO Jonas Glad säljer aktier till anställda

För att motivera och öka lojaliteten bland Bolagets medarbetare har styrelseordförande Patrik Mellin sålt aktier till Bolagets CFO Christoffer Stackell. Likaså har Bolagets COO Jonas Glad sålt aktier till nyckelperson Annaqie Rickman.


AdCityMedias VD säljer aktier till nya styrelseledamoten Alexis Logothetis

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"):s VD och huvudägare Anders Axelsson säljer aktier till nya styrelseledamoten Alexis Logothetis.


Kommuniké från årsstämma i AdCityMedia

Årsstämma har hållits i A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North Stockholm, den 30 maj 2017. Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkning samt avstämningsdag för utdelning och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.


Teckningsperiod för AdCityMedia teckningsoptioner inleds idag

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") meddelar idag att genom de teckningsoptioner som emitterades i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North i december 2015, kan nya aktier tecknas under perioden 29 maj - 16 juni 2017. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie för 70 kronor per aktie.


Delårsrapport januari- mars 2017 A City Media

AdCityMedia ökar omsättningen med 59%

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI- MARS) 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 29 958 (18 874) TSEK, en ökning med 58,7%.
  • *EBITDA uppgick till 4 448 (4 481) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 14,8 (23,7)%, en minskning med 33 TSEK motsvarande -0,7%.
  • Resultat efter skatt uppgick till -24 (2 555) TSEK.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 824 (-19) TSEK.
  • Kassa flöde från investeringsverksamheten uppgick till -967 (-460) TSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,014 SEK. 

* Beroende av kostnader av engångskaraktär har marginalen sänkts med 2,6 procentenheter.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: