Delårsrapport januari - juni 2019 AdCityMedia AB (publ)

APRIL - JUNI 2019

 • Nettoomsättningen steg med 19,9 % till 52 856 (44 093) Tkr.
 • Periodens resultat uppgick till 4 011 (4 710) Tkr.
 • EBITDA uppgick till 11 032 (6 094)¹ Tkr och EBITDA-marginalen uppgick till 20,9 (13,8) %.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 556 (6 164) Tkr.
 • Rörelseresultat uppgick till 5 724 (5 564) Tkr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,15 (2,64) kr.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,15 (2,64) kr.

1EBITDA 2018 är justerad för en jämförelsestörande post om 938 TSEK, gällande slutlig tilläggköpeskilling för dotterföretag.

JANUARI - JUNI 2019

 • Nettoomsättningen steg med 19,5 % till 93 591 (78 291) Tkr.
 • Periodens resultat uppgick till 5 218 (6 858) Tkr.
 • EBITDA uppgick till 18 161 (10 199) ¹ Tkr och EBITDA-marginalen uppgick till 19,4 (13,0) %.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17 215 (8 011) Tkr.
 • Rörelseresultat uppgick till 7 778 (8 211) Tkr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,79 (3,86) kr.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,79 (3,86) kr.

1EBITDA 2018 är justerad för en jämförelsestörande post om 938 TSEK, gällande slutlig tilläggköpeskilling för dotterföretag.

VD-KOMMENTAR

FORTSATT TILLVÄXT MED STARKARE MARGINAL

Det är snart 4 år sedan vi listade bolaget på First North. Vi har valt att tänka långsiktigt och bygga ett stabilt bolag som tar väl avvägda risker. Detta har resulterat i att vi nu släpper det 15:e kvartalet på rad med fortsatt tillväxt. Dessutom ett kvartal med starkare marginaler, ökat kassaflöde samt en kraftig tillväxt i EBITDA. Vi har sedan listningen årligen ökat utdelningen från bolaget och har ökad vinst per aktie som ett långsiktigt mått på framgång.

Det har varit spännande år där vi byggt en solid bas men samtidigt en hel del för framtiden. Vi har fortsatt en mycket spännande framtid för oss där jag vill peka på några större saker som kommer påverka bolaget på kort och lång sikt.

 • ICA
 • Cykelupphandling
 • Doohclick

Med dessa affärer framför som nu kommer att realiseras så känns det riktigt bra att få dela med mig vidare av årets andra kvartal.

Kvartalets utveckling

Under perioden visar AdCityMedia en omsättningstillväxt om 20 % jämfört med föregående år. Inkluderas Prego Media AS i jämförelsesiffrorna så växer bolaget organiskt med 2 % vilket är ett resultat av ett svagare kvartal för Retail Tech. 

Den starka bruttomarginalen under kvartalet beror dels på att Retail Tech utgjort en mindre del av omsättningen men även att de affärer som rullats ut inom affärsområdet haft större marginal än tidigare. Inom affärsområdet Media minskar marginalen mot föregående år vilket främst beror på det norska förvärvet Prego Media AS som fortfarande har lägre marginal till följd av sitt stora utbud av analoga ytor. Arbetet med att öka Pregos andel av digitala ytor fortsätter enligt plan, något som kommer resultera i en starkare bruttomarginal över tid.

Upphandlingar
Under året har AdCityMedia brutit ny mark och börjat konkurrera i offentliga upphandlingar. Detta har möjliggjorts genom de satsningar som vi tidigare gjort i organisationen. Som nämns ovan stärker vi arbetet med upphandlingar ytterligare genom att börja konkurrera även i Norge. Visionen är att fortsätta detta arbetet och stärka närvaron inom hela Norden. Detta kommer medföra stora möjlighet för oss att säkra ytterligare tillväxt framgent.

Den 28 maj 2019 meddelade vi marknaden att AdCityMedia blivit exklusiv samarbetspartner avseende 350 nya mediaytor som får placeras i Stockholm stad. Detta är en enorm affär för oss som under sju års tid innebär reklamförsäljning på 280 dubbelsidiga analoga reklamvitriner samt 70 stycken dubbelsidiga digitala vitriner i Stockholm stad.

Detta är även en stor affär för Retail Tech som får möjlighet att leverera hård- och mjukvara i affären.

Som ofta sker vid offentliga upphandlingar så har en av motparterna i upphandlingen ansökt om ett överprövningsbeslut, innebärande att förvaltningsrätten måste ta ställning till ansökan. Till vår fördel har Stockholm stad i sin tur bestridit denna ansökan om överprövning. Någon tid eller vidare information från förvaltningsrätten har ej förmedlats.

Den 5 juli meddelade vi marknaden att AdCityMedia tecknat avtal med ICA Gruppen till ett uppskattat värde av 10-25 Mkr årligen under två år, där försäljningen bedöms påbörja under årets fjärde kvartal. Säljavtalet innebär att vi får möjligheten att sälja på regionernas ca 600 skärmar i kassalinjerna. 

Vi har idag ett mycket starkt säljteam med lokalsäljare som bearbetar mindre lokala kunder. Avtalet med ICA ger oss en mycket stor möjlighet att öka denna försäljning där åtta stycken nya säljare står redo från mitten av augusti.

Doohclick
Min kollega och vVD Jonas Glad som jag har mycket stort förtroende för tar över som CEO för Doohclick AB (Tidigare Bitlogic media AB) när det delas ut till aktieägarna under september månad. Detta är en så kallad win win där AdCityMedia får ett förmånligt återförsäljaravtal och kan fokusera på att bygga sina egna och kunders mediakanaler med strategisk hjälp samtidigt som utveckling och den globala uppbyggnaden hanteras av SaaS-bolaget. AdCityMedia påverkas positivt avseende resultatet samtidigt som Doohclick kan fokusera 100 % på kärnverksamheten och sin globala lansering

Framtidsutsikter
Orderstocken är vid periodens utgång fortsatt god för affärsområdet Media. Affärsområdet Retail Tech har under kvartalet utvecklats positivt där orderstocken vid periodens utgång är större än vid motsvarande period föregående år. 

Avslutningsvis vill jag återkoppla till de affärer vi realiserat senaste tiden som gör att vi efter 15 kvartal med tillväxt har lagt en stabil grund för fortsatt tillväxt och lönsamhet. (ICA, cykelupphandlingen samt Doohclick-utdelning) vilket gör att vår resa kan fortsätta mot att bli en allt större aktör på flera marknader.

Anders Axelsson,
VD AdCityMedia AB (publ)

Stockholm 2019-08-27

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank AB, tel. +46 8-463 83 00, certifiedadviser@penser.se är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som AdCityMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 kl. 08:00 CEST.

Kort om Bolaget:

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas.Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor. 

Med 19 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 femdubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år. Media har fyra huvudinriktningar; digitala storformatsskärmar, vepor, dagligvaruhandel samt billboards.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: "Digital Signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "Production" (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar i sitt nätverk där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2020 kl. 14.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler,  Strandvägen 7 Stockholm.


Kommuniké från extra bolagsstämma i AdCityMedia

Vid extra bolagsstämma ("Bolagsstämman") i AdCityMedia AB (publ) den 20 januari 2020 fattades följande beslut.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 januari 2020 kl. 14.00 i AdCityMedias huvudkontor, Frihamnsgatan 22 i Stockholm.


AdCityMedia ansöker om avnotering

Styrelsen för AdCityMedia AB (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har beslutat att ansöka om avnotering av AdCityMedias aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel kommer att meddelas efter att AdCityMedia erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.


Ocean Outdoor offentliggör preliminärt utfall i sitt ovillkorade erbjudande till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ)

För att underlätta informationsspridning till befintliga aktieägare i AdCityMedia AB (publ) offentliggörs nedan det pressmeddelande som Ocean Outdoor Limited publicerat på sin hemsida den 18 december

Den 19 november 2019 offentliggjorde Ocean Outdoor Limited ("Ocean Outdoor"), genom sitt indirekt helägda dotterbolag Ocean Bidco Limited ("Ocean Bidco"), ett rekommenderat erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ) ("AdCityMedia") att överlåta samtliga sina aktier i AdCityMedia till Ocean Bidco mot en kontant ersättning om 165 kronor per aktie. Aktierna i AdCityMedia är upptagna till handel vid Nasdaq First North Growth Market ("First North"). Erbjudandet förklarades ovillkorat den 9 december 2019 och acceptperioden har förlängts till den 31 januari 2020. Vid utgången av den initiala acceptperioden den 16 december 2019 har Ocean Bidco förvärvat och erhållit accepter från aktieägare representerande sammanlagt 1 821 384 aktier, motsvarande cirka 97,46 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet, i AdCityMedia. Med "Ocean" avses i detta pressmeddelande, beroende på sammanhang, Ocean Outdoor eller Ocean Bidco eller koncernen i vilken Ocean Outdoor är moderbolag.


Ocean Outdoor förklarar sitt erbjudande till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ) ovillkorat och förlänger acceptperioden

För att underlätta informationsspridning till befintliga aktieägare i AdCityMedia AB (publ) offentliggörs nedan det pressmeddelande som Ocean Outdoor Limited publicerat på sin hemsida den 9 december


Valberedning har utsetts i AdCityMedia AB

AdCityMedias årsstämma 2019 antog principer för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda. AdCityMedia AB:s valberedning ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande.


Uttalande från de oberoende styrelseledamöterna i AdCityMedia med anledning av Ocean Outdoors offentliga uppköpserbjudande

AdCityMedia AB:s (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") oberoende styrelseledamöter ("Kommittén") rekommenderar enhälligt aktieägarna i AdCityMedia att acceptera Ocean Bidco Limiteds ("Ocean Outdoor") erbjudande om 165,0 kronor kontant per aktie.


Ocean Outdoor announces a recommended cash offer to the shareholders of AdCityMedia AB (publ)

Press release 19 November 2019

Ocean Outdoor Limited ("Ocean Outdoor"), through its indirectly and wholly-owned subsidiary Ocean Bidco Limited ("Offeror" or Ocean Bidco"), hereby announces a recommended public offer ("Offer") to the shareholders of AdCityMedia AB (publ) ("AdCityMedia" or "Company") to tender all their shares in AdCityMedia to the Offeror at a price of SEK 165 in cash per share. The shares in AdCityMedia are admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market ("First North"). In this press release, "Ocean" refers, depending on the context, to Ocean Outdoor or the Offeror or the group of companies where Ocean Outdoor is the parent company.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär