AdCityMedia tillträder tidigare offentliggjort förvärv av Prego Media AS

AdCityMedia AB (publ) har idag, den 13 juni 2018, tillträtt tidigare offentliggjorda förvärvet av det norska mediabolaget Prego Media AS. Förvärvet sker enligt tidigare förmedlat pressmeddelande från den 20 februari 2018.

Det förvärvade bolaget öppnar upp för nya affärsmöjligheter på norska marknaden och stärker AdCityMedias medialager och kundbas.

Köpeskillingen för aktierna i Målbolaget uppgår till 24 750 000 NOK varav 16 750 000 NOK ska erläggas kontant. Resterande andel genom 66 116 nyemitterande aktier i bolaget. Maximala tilläggsköpeskillingar om 7 respektive 12 MNOK uppnås om Prego år 2019 uppnår en omsättning om 45,7 MNOK och en EBIT 5,46 MNOK och för år 2021 en omsättning om 91,4 MNOK och EBIT 11,4 MNOK.

Stockholm 2018-06-13

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank, tel. 08-4638000 är Bolagets Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2018 kl. 17:30 CET.

Kort om Bolaget:

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas.Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 17 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: "Digital Signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "Production" (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

AdCityMedia tillträder tidigare offentliggjort förvärv av Prego Media AS

AdCityMedia AB (publ) har idag, den 13 juni 2018, tillträtt tidigare offentliggjorda förvärvet av det norska mediabolaget Prego Media AS. Förvärvet sker enligt tidigare förmedlat pressmeddelande från den 20 februari 2018.


Kommuniké från årsstämma i AdCityMedia

Årsstämma har hållits i AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North Stockholm, den 30 maj 2018. Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkning samt avstämningsdag för utdelning och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.


Delårsrapport januari - mars 2018

AdCityMedias nettoomsättning ökar organiskt med 22 % under årets första kvartal jämfört med motsvarande period föregående år. Bolaget övergår under perioden till IFRS vilket innebär att nettoresultatet för helår 2017 ökar från 2 211 TSEK till 13 846 TSEK, vilket per aktie innebär en förändring från 1,26 SEK till 7,90 SEK.

JANUARI - MARS 2018

  • Nettoomsättningen steg med 23,2 % till 34 198 (27 760) TSEK
  • Periodens resultat uppgick till 2 148 (2 743) TSEK
  • EBITDA uppgick till 4 105 (4 448) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 12,0 % (16,0)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 847 (824) TSEK
  • Rörelseresultat uppgick till 2 647 (3 229) TSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,21 (1,59) kr.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,21 (1,57) kr.

Val av styrelse och revisionsbolag

Aktieägarna i AdCityMedia AB kallas till årsstämma onsdagen den 30 maj i Stockholm.


Årsredovisning 2017

AdCityMedia AB har idag publicerat årsredovisning för 2017.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 14.00 i 00 i Erik Pensers lokal "Bio", Apelbergsgatan 27 i Stockholm.
AdCityMedia övergår till IFRS och ökar 2017 års resultat med 11,6 MSEK

Styrelsen i AdCityMedia har beslutat att Bolaget skall övergå till IFRS. Från och med räkenskapsåret 2017 så medför övergången till IFRS att Goodwill i koncernen inte längre är föremål för årliga avskrivningar utan istället kommer att nedskrivningsprövas. Effekterna på resultatet under 2017 innebär en ökad vinst om 11,6 MSEK. Vilket betyder att Bolaget går från 2,2 MSEK i nettoresultat till 13,9 MSEK, per aktie innebär detta en förändring från 1,26 SEK till 7,95 SEK. Bolagets soliditet stärks med det ökade resultatet från 36 % till 42 %.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: