Absolent Group AB - Delårsrapport jan-jun 2020

Kvartal 2, 2020

 • Vi förutser en fortsatt utmanande marknad framöver till följd av Covid-19 och den osäkerhet detta medför. För att anpassa oss efter rådande marknadssituation ser vi kontinuerligt över koncernens kostnader och som tidigare kommunicerats inleddes ett koncernövergripande åtgärdsprogram i juni med förväntade engångskostnader på 50-60 Mkr. I andra kvartalet ingår kostnader om 58 Mkr och åtgärdsprogrammet löper enligt plan både vad gäller tidslinjen samt de besparingar och de kostnader som har kommunicerats. Justerade resultatsiffror presenteras nedan
 • Nettoomsättningen uppgick till 196,6Mkr (219,6) vilket motsvarar en minskning på -10,5% (30,3)
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA1) uppgick till 16,1 Mkr (38,1) motsvarande en marginal om 8,2% (17,3). Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till -41,9 Mkr (38,1) motsvarande en marginal om -21,3% (17,3)
 • Justerat rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT1) uppgick till -4,1Mkr (30,1) motsvarande en marginal om -2,1% (13,7). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT1 med -20,3 Mkr (-8,0). Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till -62,1Mkr (30,1) motsvarande en marginal om -31,6% (13,7). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -20,3 Mkr (-8,0)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till -0,9 kr (2,3). Resultat per aktie uppgick till -6,0 kr (2,3)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 36,3 Mkr (14,7)

Första halvåret, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 475,7 Mkr (428,8) vilket motsvarar en tillväxt på 10,9% (36,3)
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA1) uppgick till 49,1 Mkr (84,0) motsvarande en marginal om 10,3% (19,6). Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till -8,9 Mkr (84,0) motsvarande en marginal om -1,9% (19,6)
 • Justerat rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT1) uppgick till 8,7 Mkr (70,4) motsvarande en marginal om 1,8% (16,4). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT1 med -40,3 Mkr (-13,6). Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till -49,3 Mkr (70,4) motsvarande en marginal om -10,4% (16,4). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -40,3 Mkr (-13,6)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till -0,6 kr (4,9). Resultat per aktie uppgick till -5,7 kr (4,9)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 21,4 Mkr (47,6)

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på

https://absolentgroup.com/investors-swedish/delarsrapporter/

Frågor besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 48 40 00

CFO Anna Åkerblad 0510 - 48 40 00

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 - 463 83 00.

Email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2020 kl. 08:00 CEST.

Absolents styrelseordförande vinnare av Guldklubban för Region Väst 2020

Absolent Group AB:s styrelseordförande, Mikael Ekdahl, har idag blivit utsedd till vinnare av Guldklubban för Region Väst. Guldklubban är en utmärkelse för effektivt och affärsinriktat styrelsearbete instiftat av revisions- och konsultföretaget Deloitte och den ideella föreningen StyrelseAkademien.


Absolent's Chairman awarded the 'Golden Gavel' for Region West 2020

Absolent Group AB's Chairman of the Board, Mikael Ekdahl, has been awarded the Golden Gavel (Guldklubban) award for Region West. The Golden Gavel is an award for effective and business-oriented board work and was established by the auditing and consulting company Deloitte and the non-profit organization the Swedish Academy of Board Directors.
Absolent Group förstärker koncernledningen

Absolent Group AB har förstärkt koncernledningsgruppen med en ny Head of Operational Excellence som kommer ansluta till företaget senast den första september 2020.


Absolent Group strenghtens group management

Absolent Group AB has strengthened its Group Management with a new Head of Operational Excellence that will join the company at the latest on September 1st 2020.
Absolent Group inleder åtgärdsprogram

Absolent Group AB (publ) vidtar åtgärder för att minska kostnaderna i koncernen. Åtgärderna är en naturlig följd av konsolidering av förvärvade enheter samt för att möta perioden då marknaden återhämtar sig från effekten av Covid-19. På kort sikt har Absolent Group implementerat en rad olika åtgärder inklusive korttidspermitteringar och reducering av icke-kritiska kostnader. Som en långsiktig åtgärd förväntas det nya företagsövergripande åtgärdsprogrammet minska koncernens kostnader på årsbasis med 50-60 MSEK och medföra engångskostnader i storleksordningen 40-50 MSEK. Kostnaderna förväntas belasta resultatet under andra kvartalet 2020. Besparingarna förväntas börja träda i full kraft under sista kvartalet 2020.


Absolent Group initiates cost reduction program

Absolent Group AB (publ) takes action to reduce costs within the group. The cost reduction program is a natural consequence of the ongoing consolidation of the acquired businesses as well as adapting to the market recovering from the effects of COVID-19. Within a short period of time, Absolent Group has implemented several measures including furloughs and reduction of non-essential costs. As a long-term measure, the new company-wide cost reduction program is estimated to generate annual savings of 50-60 MSEK and will result in one-time expenses of approximately 40-50 MSEK. The one-time expenses are expected to impact the second quarter of 2020. The action program is expected to start having a full effect during the last quarter of 2020.


Absolent Group har tecknat ett tillägg till befintligt kreditavtal med Nordea

Absolent Group AB har tecknat ett tillägg till befintlig revolverande kreditfacilitet med Nordea om ytterligare 300 MSEK, total facilitet uppgår nu till 600 MSEK. Den nya faciliteten ger Absolent Group tillgång till kapital för att hantera utmaningar och möjligheter som kan uppstå till följd av Covid-19.


Uppdatering av Covid-19s påverkan på Absolent Group ABs verksamhet

För att anpassa koncernens verksamhet efter efterfrågan har koncernen beslutat att kortidspermittera ca hälften av koncernens 530 medarbetare. Av de medarbetare som berörs återfinns 51% i Storbritannien, 22% i Nordamerika, 22% i Sverige samt 5% i övriga Europa. Permitteringar sker stegvis inom koncernen t.o.m. maj 2020. Ledningsgrupp samt vissa nyckelpersoner inom koncernen, som inte omfattas av korttidspermittering, kommer reducera sina löner i motsvarande grad.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted