Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - september 2019

2019-11-21 AAC Clyde Space AB

Tredje kvartalet, juli - september 2019 (jämfört med juli - september 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,2 (10,4) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7,9 (-13,8) MSEK. EBITDA exklusive valutakursförluster uppgick till -6,8 (-12,6) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -11,0 (-17,9) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,1 (-17,9) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12 (-0,26) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,4 (-16,9) MSEK
 • Orderstocken ökade till 179,6 MSEK (67,1 MSEK vid årsskiftet)

Januari - september 2019 (jämfört med januari - september 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 45,9 (48,9) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -22,1 (-31,9) MSEK. EBITDA exklusive valutakursförluster och förvärvskostnader uppgick till -18,7 (-21,9) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -31,8 (-43,6) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -32,2 (-43,1) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,40 (-0,66) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,0 (-35,9) MSEK
 • I juni tillfördes bolaget 82,5 MSEK före emissionskostnader genom en övertecknad företrädesemission

Upplysningar om väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • I juli genomfördes årets fjärde lyckade uppskjutning av en satellit från AAC Clyde Space då NSLSat-1 sköts upp från Vostochny Cosmodrome i Ryssland
 • Avtal ingicks med Eutelsat för leverans och uppskjutning av två IoT-satelliter i storleken 6U. Kontraktsvärdet uppgår till 2 MEUR (ca 21,4 MSEK) upp till potentiellt 5 MEUR (ca 53,5 MSEK) beroende på valda optioner och tjänster. Satelliterna planeras att skjutas upp under första kvartalet 2021.
 • Rymdstyrelsen beviljade ett anslag om 2,2 MSEK för att stödja utvecklingen av nästa generations kraftsystem (EPS) för satelliter i storleken 50-250 kg

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Framgången för Sirius fortsatte med att en stor europeisk satellittillverkare beställde två uppsättningar Sirius delsystem för 11,3 MSEK för leverans under andra kvartalet 2020
 • US Air Force Academy beställde tre solpaneler och åtta 1,2Nm reaktionshjul till sitt FalconSat-program. Ordern som har ett värde på ca 655 000 USD (ca 6,4 MSEK) levereras under tredje kvartalet 2020
 • En extra bolagsstämma den 29 oktober 2019 beslutade att ändra företagets namn till AAC Clyde Space AB, ändra gränserna för aktiekapitalet och gränserna för antal utestående aktier
 • VP Business Development Iraklis Hatziathanasiou lämnade koncernen. VD Luis Gomes utsågs till tillförordnad VP Business Development
 • Bolagsverket godkände bolagets ansökan om namnändring, vilket innebär att moderbolaget och därmed även koncernen, byter namn till AAC Clyde Space

Kommentar av VD

Välkommen till AAC Clyde Space delårsrapport för tredje kvartalet 2019. Det har varit ett spännande kvartal med viktiga förändringar i företagets branding där vi har vunnit transformerande avtal och befäst vår position som ledande på marknaden för små satelliter och delsystem till rymdindustrin.

Avtalet med Eutelsat som tillkännagavs i september, är årets andra där en stor satellitoperatör förlitar sig på AAC Clyde Space för att leverera en operativ kapacitet med potential för betydande ytterligare order i framtiden. Vår strategi att erbjuda små satelliter, designade för volymproduktion, i kombination med ett omfattande tjänsteutbud, börjar få ett starkt fotfäste på marknaden.

Avtalet bidrog till att öka orderstocken till sunda 180 miljoner SEK i slutet av september, nästan en tredubbling från i början av året. Kanske än viktigare är att kub- och småsatelliter visar att de kommer att spela en viktig roll för att leverera verksamhetstjänster som tidigare har krävt större, mer komplexa system. Vi fortsätter att se en stark efterfrågan på våra produkter, både för delsystem och missioner, med en frisk och spännande pipeline av nya möjligheter. I oktober bokade vi vår 50e produktförsäljning för Sirius, en viktig milstolpe för en produkt som har mindre än två år på marknaden.

Intäkterna var fortsatt lägre under kvartalet än jag skulle vilja, men de växer och vi noterade en ökning med 40% jämfört med tredje kvartalet i fjol. EBITDA förblev negativ eftersom vi fortsätter att investera i vår framtid. Vi har stärkt vår leveransförmåga under de senaste månaderna med nya medarbetare som tillför såväl kompetens som resurser.

Det nya kommersiella varumärket "AAC Clyde Space" som lanserades i augusti blev också bolagets officiella namn. Namnet återspeglar det starka arvet från våra svenska och skotska delar, vilket ytterligare bidrar till att integrera både team och produktlinjer. Vi introducerade samtidigt nya produktfamiljer, rationaliserade de befintliga och fick en bättre fokuserad marknadsföring.

Efter en period med konsolidering av vår verksamhet har vi nu kommit in i en fas fokuserad på att förbättra bolagets resultat och förbereda det för de möjligheter som ligger framför oss. Vi fortsätter att söka efter möjligheter att växa, såväl organiskt som genom förvärv. Den växande tjänsteaffären, våra plattformars stigande popularitet och framgången för våra delsystem lägger grunden till för den organiska tillväxten. Under det kommande året ska vi uppdatera designen av våra delsystem, uppgradera våra erbjudanden och introducera nya produkter. Under innevarande kvartal fokuserar vi på att leverera de affärer vi vunnit och planera det kommande året. Det blir ett hektiskt och spännande kvartal för vårt fantastiska team i Uppsala och Glasgow.

Luis Gomes
VD

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 november 2019 kl. 08:30 CET.

Delårsrapporten och ytterligare information finns tillgängliga på investor.aac-clyde.space/se/rapporter

OM AAC Clyde Space
AAC Clyde Space-gruppen Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.

AAC Clyde Space levererar PICASSO, den gyllene kubsatelliten

2020-02-05 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har levererat PICASSO, en 3U kubsatellit, till Belgian Institute for Space Aeronomy för integrering vid en anläggning i Delft. Satelliten planeras att skjutas upp från Franska Guyana på en Arianespace Vega-raket den 24 mars.


AAC Clyde Space Delivers PICASSO, the Golden CubeSat

2020-02-05 AAC Clyde Space (publ)
AAC Clyde Space has delivered PICASSO, a 3U CubeSat, to the Royal Belgian Institute for Space Aeronomy at a facility in Delft for pod integration. The satellite is planned to be launched from French Guiana on an Arianespace Vega on the 24th of March 2020.


AAC Clyde Space vinner satellitorder om 15 MSEK från NSLComm

2020-01-28 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har erhållit en beställning från israeliska NSLComm på en 6U-satellit, samt tillhörande tjänster, med ett totalt värde på ca 15 MSEK (1,2 miljoner GBP). NSLComm har också utsett AAC Clyde Space till förstahandsleverantör till sin planerade satellitkonstellation.


AAC Clyde Space wins 15 MSEK satellite order from NSLComm

2020-01-28 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has received an order from Israeli NSLComm for one 6U satellite and services, with a total value of approx. 15 MSEK (GBP 1.2 million). NSLComm has also appointed AAC Clyde Space "preferred supplier" in its planned satellite constellation.


AAC Clyde Space vinner order på 5,4 MSEK för amerikansk mission till månen

2020-01-24 AAC Clyde Space (publ)
AAC Clyde Space har utsetts att leverera kraftsystem till en rymdfarkost som ska landa på månen i ett projekt som leds av det amerikanska företaget Intuitive Machines. En utvecklingsmodell och flygmodeller kommer levereras inför uppskjutning 2021. Det totala ordervärdet är ca 5,4 MSEK (575 000 USD).


AAC Clyde Space wins a 5.4 MSEK order for US lunar mission

2020-01-24 AAC Clyde Space (publ)
AAC Clyde Space has been selected to supply the power system to the lunar lander mission led by the U.S. company Intuitive Machines. An engineering model and flight models will be delivered to support launch in 2021. The total order value is approx. 5.4 MSEK (USD 575 000).


AAC Clyde Space bildar ny ledningsgrupp

2020-01-20 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har utsett John Charlick COO och Ross Lang Finanschef UK till den verkställande ledningen. En ny struktur för hur gruppen arbetar har också införts för att stödja den växande verksamheten.


AAC Clyde Space forms new executive management team

2020-01-20 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has appointed John Charlick COO and Ross Lang UK Head of Finance to the executive management team. A new structure for how the team operates has also been implemented in order to support the company's growing operations.


AAC Clyde Space AB (publ) senarelägger Årsstämma 2020

2019-11-29 AAC Clyde Space AB


AAC Clyde Space AB (publ) postpones the Annual General Meeting 2020

2019-11-29 AAC Clyde Space AB


Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - september 2019

2019-11-21 AAC Clyde Space AB


Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - September 2019

2019-11-21 AAC Clyde Space AB


ÅAC Microtec byter namn till AAC Clyde Space

2019-11-06 AAC Clyde Space (tidigare ÅAC Microtec AB)

Bolagsverket har idag godkänt bolagets ansökan om namnändring, vilket innebär att moderbolaget och därmed även koncernen, byter namn till AAC Clyde Space. Namnet har tidigare använts i marknadskommunikation och är väl känt på småsatellitmarknaden.


ÅAC Microtec changes name to AAC Clyde Space

2019-11-06 AAC Clyde Space (previously ÅAC Microtec AB)

The Swedish Companies Registration Office has today approved the company's application for name change, wherefor the parent company and thus the group changes its name to AAC Clyde Space. The name has previously been used in marketing communication and is a well reputed brand in the small satellite market.


Ledningsförändring i ÅAC Microtec

2019-11-06 ÅAC Microtec AB (AAC Clyde Space)

Iraklis Hatziathanasiou lämnar sin position som VP Business Development på AAC Clyde Space. VD Luis Gomes agerar från och med idag tillförordnad VP Business Development.


Change in the management team of ÅAC Microtec

2019-11-06 ÅAC Microtec AB (AAC Clyde Space)

Iraklis Hatziathanasiou leaves his position as VP Business Development at AAC Clyde Space. CEO Luis Gomes will, as of today, take over as acting VP Business Development.


Kommuniké från extra bolagsstämma i ÅAC Microtec AB (publ) (u.n.ä. till AAC Clyde Space AB (publ))

2019-10-29 ÅAC Microtec AB (u.n.ä. till AAC Clyde Space AB)

Vid extra bolagsstämma i ÅAC Microtec AB (publ) (under namnändring till AAC Clyde Space AB (publ)) den 29 oktober 2019 fattades följande beslut:


Bulletin from extraordinary general meeting in ÅAC Microtec AB (publ) (under change of name to AAC Clyde Space AB (publ))

2019-10-29 ÅAC Microtec AB (under change of name to AAC Clyde Space AB)

At the extraordinary general meeting in ÅAC Microtec AB (publ) (under change of name to AAC Clyde Space AB (publ)) held on 29 October 2019 the following resolutions were adopted:


ÅAC Microtecs framgång med Sirius fortsätter med 11,3 MSEK order

AAC Clyde Spaces, Europas ledande småsatellitbolag, framgång med satellitdelsystemen Sirius fortsätter med en order om totalt 11,3 MSEK, från en stor europeisk satellittillverkare. Två uppsättningar delsystem kommer att levereras inom sex månader för att användas i en ej offentliggjord rymdmission.


ÅAC Microtec's Sirius range extends its success through 11.3 MSEK order

AAC Clyde Space, Europe's leading New Space mission specialists, extends the success of its Sirius satellite subsystems range with an order valued at a total of 11.3 MSEK, from a major European satellite manufacturer. Two sets of subsystems will be delivered in six months and will be used in an undisclosed mission.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär