Delårsrapport Q1 2019

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2019-01-01 - 2019-03-31)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 944 KSEK (-15 106).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 SEK (-1,82).
 • Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2019 till 69 (51) %.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 103 734 196 utestående aktier per den 31 mars 2019 (8 297 440).
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Vd Tobias Agervald kommenterar

Den 21 mars 2019 var en av de hittills mest betydelsefulla dagarna för A1M Pharma sedan bolaget grundades. Efter många år av prekliniskt utvecklingsarbete och omfattande förberedelser kunde vi meddela att den första kliniska studien av läkemedelskandidaten ROSgard™ hade inletts. Syftet med studien är att dokumentera säkerhetsprofilen och de farmakokinetiska egenskaperna i friska försökspersoner. I en inledande fas ges enstaka och ökade doser och i den efterföljande fasen ges upprepade och ökade doser.

Studien fortlöper enligt plan och resultaten från den första fasen beräknas bli tillgängliga i oktober. Vi är redan engagerade i förberedelserna inför nästa viktiga steg i utvecklingen av ROSgard - en fas 1b-studie i patienter som riskerar att drabbas av akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi.

Finansieringen av fas 1-studien i friska försökspersoner säkrades i början av året genom en framgångsrik nyemission där endast 20 procent av utställda emissionsgarantier behövde utnyttjas. De tillförda medlen från emissionen kommer dessutom att möjliggöra ett fortsatt arbete för att etablera en kostnadseffektiv storskalig produktion av en optimal läkemedelsformulering. Fortsatta framgångar inom detta område innebär betydande fördelar i den framtida kliniska utveckligen av ROSgard.

Under det gångna kvartalet har vi fortsatt anpassningarna av vår organisation till den nya fas som A1M Pharma nu befinner sig i. Detta har bland annat resulterat i att vi efter utgången av rapportperioden kunde presentera en rad erfarna personer som förväntas få en central betydelse för den fortsatta utvecklingen av ROSgard. Bolagets behov av kompetens inom områdena klinisk läkemedelsutveckling, produktionsfrågor och regulatory affairs är därmed nu väl tillgodosedda.

Under ett och samma kvartal har vi säkrat finansieringen av den första kliniska studien med ROSgard, erhållit myndighetsgodkännande och startat fas 1-studien som fortlöper helt enligt den tidigare kommunicerade tidplanen. Jag ser fram emot att tillsammans med A1M Pharmas förstärkta team fortsätta vårt angelägna arbete för att i framtiden kunna erbjuda en behandling mot akuta njurskador - ett potentiellt livshotande och resurskrävande problem som jag i min tidigare roll som specialistläkare upplevt på nära håll.

Tobias Agervald, vd, A1M Pharma AB

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

 • Den 16 januari meddelade bolaget att Eddie Thordarson lämnar sin position som utvecklingschef, detta som en del av den anpassning av organisationen i samband med att läkemedelskandidaten ROSgardTM tar steget vidare in i den kliniska utvecklingsfasen.
 • I slutet av januari meddelade Magnus Precht, som föreslagits till ny styrelseledamot i bolaget, att han inte längre står till förfogande för inval.
 • Vid en extra bolagsstämma den 24 januari beslutades om att genomföra en företrädesemission i enlighet med styrelsens tidigare kommunicerade förslag. Samtidigt utsågs Magnus Gram till ny styrelseledamot.
 • Med anledning av den då pågående nyemissionsprocessen beslutade styrelsen den 25 januari att senarelägga bolagets bokslutskommuniké till den 20 mars 2019.
 • I början av februari offentliggjordes ett emissionsprospekt och ny finansiell information.
 • Den 26 februari meddelade A1M Pharma att bolagets företrädesemission tecknats till 75 procent med och utan stöd av uniträtter innebärande att de parter som ingick toppgarantiåtagande tilldelas units motsvarande ett ägande om cirka 20 procent av bolaget efter företrädesemissionen. Bolaget tillförs därmed cirka 70,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 21 mars meddelades att bolaget har initierat en fas 1-studie av ROSgard™ i syfte att dokumentera läkemedelskandidatens säkerhetsprofil och farmakokinetiska egenskaper.

Lund, 22 maj 2019

Anders Ermén   
Styrelsens ordförande

Cristina Glad
Styrelseledamot

Magnus Gram
Styrelseledamot

Tobias Agervald
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Tobias Agervald, VD
Telefon:                +46 46 286 50 30
E-post:                  tla@a1m.se
Hemsida:              www.a1m.se
Adress:                 Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund

Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

A1M Pharma AB

A1M Pharma AB (publ) bildades 2008 av forskare verksamma vid Lunds universitet. Företaget utvecklar läkemedelskandidaten ROSgard™, som är baserad på A1M (alfa-1-mikroglobulin) - ett kroppseget protein med stor betydelse för kroppens försvar mot bland annat oxidativ stress. Resultat från flera, av varandra oberoende, prekliniska studier visar att ROSgard förebygger akuta njurskador som uppstår vid oxidativ stress genom att skydda, städa och reparera omgivande vävnad. Bolaget prioriterar indikationen akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi i den kliniska utvecklingen.

A1M Pharma AB är moderbolag i en koncern som även omfattar dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB. Preelumina ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver verksamhet inom diagnostik. Preelumina innehar även flera patent som stödjer ROSgards utveckling. Härutöver har A1M Pharma inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 08:30.

Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär