Guard Therapeutics offentliggör halvårsrapport januari-juni 2020

Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Med "Bolaget" eller "Guard Therapeutics" avses Guard Therapeutics International AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226.

Sammanfattning av delårsrapport

Andra kvartalet (2020-04-01 till 2020-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 720 KSEK (-11 028).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,09).

Första halvåret (2020-01-01 till 2020-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 369 KSEK (-24 973).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 SEK (-0,19).
 • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2020 till 73 (75) %

 Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 154 124 156 utestående aktier per den 30 juni 2020 (129 667 745).

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under 2020

Andra kvartalet

 • Den 4 juni meddelar bolaget att Karin Botha utsetts till Chief Financial Officer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 6 juli meddelar bolaget att Peter Gilmour utsetts till Head of Preclinical Science.
 • Den 8 juli presenterar bolaget en positiv uppföljningsanalys från fas 1-studie av ROSgard.
 • Den 6 aug rapporterar bolaget positiva top line-resultat från den avslutande studien i det kliniska fas 1-programmet av ROSgard i friska försökspersoner.
 • Den 10 aug rapporterar bolaget positiva interimresultat från en fas 1-studie av ROSgard i individer med nedsatt njurfunktion.
 • Den 20 aug meddelar bolaget att de genomför en fullt ut säkerställd företrädesemission om cirka 66,8 MSEK samt föreslår bemyndigande för en övertilldelningsemission om ytterligare cirka 9,8 MSEK.

Vd Tobias Agervald kommenterar

Sedan inledningen av årets andra kvartal har vi genererat stora mängder positiva data för vår läkemedelskandidat ROSgard, och vi har nu säkrat en stabil bas inför den fortsatta kliniska utvecklingen. I juli presenterade vi data som visar att ROSgard har en gynnsam effekt på väletablerade biomarkörer som används för att identifiera patienter med risk för att utveckla akuta njurskador. Samtidigt fortsatte den avslutande delen av det omfattande fas 1-programmet, och i augusti fick vi tillgång till positiva resultat som visar att läkemedelskandidaten har en gynnsam säkerhetsprofil och goda farmakokinetiska egenskaper i friska försökspersoner efter upprepade och ökande doser (MAD). Vi kunde dessutom presentera positiva interimresultat från en separat studie som utförs i individer med nedsatt njurfunktion.

De positiva resultaten från de genomförda studierna ger oss möjlighet att intensifiera förberedelserna inför en första, mindre studie i vår primära målgrupp för behandling - patienter som genomgår hjärtkirurgi. Denna studie förväntas kunna starta i slutet av året och top line-resultaten bör bli tillgängliga i slutet av första kvartalet 2021. Det primära syftet är att säkerställa en god säkerhetsprofil och doseringsregim i den patientgrupp som behandlingen är avsedd för. Data från studien kommer, tillsammans med befintliga fas 1-resultat, att utgöra en stark bas vid kontakten med regulatoriska myndigheter och i utformningen av ett kommande globalt fas 2-program. Vi kommer dessutom utforska de första tecknen på att läkemedelskandidaten utövar den önskade effekten, det vill säga signaler som indikerar ett skydd av njurarna i samband med hjärtkirurgiska ingrepp.

Den pågående covid-19-pandemin har inte nämnvärt påverkat vare sig tidsplanerna för de båda fas 1-studierna eller det höga tempot i vår övriga verksamhet, även om vi nu i ökad utsträckning möter våra externa samarbetspartners digitalt i stället för vid fysiska möten.

I juni meddelade vi att Karin Botha kommer att tillträda positionen som Chief Financial Officer i september. Hon efterträder då Torun Labedzki, som under sitt tidsbegränsade uppdrag gjort stora insatser för bolaget. Karin har en gedigen bakgrund från globala läkemedelsföretag och det är glädjande att vi kunnat attrahera henne till denna viktiga roll. I juli kunde vi dessutom välkomna ytterligare en mycket erfaren och kompetent medarbetare, vår nya prekliniska utvecklingschef Peter Gilmour. Peter har 25 års erfarenhet inom läkemedelsutveckling från de globala läkemedelsbolagen Astellas och AstraZeneca, och kommer att spela en nyckelroll i den fortsatta utvecklingen av ROSgard. 

Det är nu snart två år sedan jag började arbeta på Guard Therapeutics, efter att i drygt sex år ha ansvarat för globala utvecklingsprogram av läkemedel mot framförallt njursjukdomar vid Astellas Pharma. Under min första tid i bolaget arbetade vi intensivt för att identifiera de patientgrupper som skulle kunna dra störst nytta av vår unika läkemedelskandidat och därefter utforma en optimal utvecklingsplan. Dessutom vidtogs åtgärder för att stärka organisationen, fokusera på värdeskapande aktiviteter, och vi intensifierade interaktionerna med berörda läkemedelsmyndigheter inför starten av det kliniska utvecklingsprogrammet. Dessutom har ett omfattande arbete genomförts för att byta till en ny och förbättrad formulering av ROSgard inför ett kommande globalt fas 2-program.

Jag kan konstatera att alla våra ansträngningar har varit fruktbara: Vi har kunnat genomföra ett omfattande fas 1-program i friska försökspersoner med ett positivt utfall, vi har rekryterat nya kompetenta medarbetare och etablerat en tydlig plan för den fortsatta utvecklingen. Dessutom har vi attraherat flera nya och långsiktiga ägare, som visat ett stort engagemang även i den föreslagna nyemission som annonserades tidigare idag. Att teckningskursen har kunnat sättas med en minimal rabatt och att emissionen garanterats till fullo utan någon ersättning till garanterna säger något om deras tilltro till bolaget. Nu ser vi fram emot fler viktiga milstolpar i vårt arbete för att göra en helt ny typ av behandling tillgänglig för de patientgrupper som riskerar att drabbas av allvarliga njurskador - ett angeläget område som jag är väl bekant med från min tid som praktiserande njurmedicinsk specialistläkare. 

Tobias Agervald
Verkställande direktör

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport januari-september 2020 (2020-11-18)

Delårsrapport januari-december 2020 (2021-02-24)

Lund, 20 augusti 2020

Cristina Glad 
Styrelsens ordförande 

Göran Forsberg
Styrelseledamot 

Johannes Hulthe
Styrelseledamot

Lars Höckenström
Styrelseledamot  

Tobias Agervald
Verkställande direktör 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Tobias Agervald, vd
Telefon: +46 46 286 50 30
E-post: tobias.agervald@guardtherapeutics.com

Om Guard Therapeutics

Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgard har i flera prekliniska studier dokumenterats skydda mot cell- och organskador, inklusive akuta njurskador, genom att motverka oxidativ stress och understödja regenerativa processer. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, tel. +46 11 32 30 732, ca@skmg.se.

Denna information är sådan information som Guard Therapeutics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-20 08:30 CEST.

Guard Therapeutics presenterar valberedningen för 2021

Guard Therapeutics International AB (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) meddelar idag att en valberedning har utsetts i enlighet med tidigare stämmobeslut


Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport januari-september 2020

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.


Guard Therapeutics meddelar sista dag för handel i BTA

Sista dag för handel med Guard Therapeutics International AB (publ):s ("Guard Therapeutics" eller "Bolaget") betalda tecknade aktier ("BTA") är fredagen den 23 oktober 2020.


Företrädesemissionen i Guard Therapeutics tecknades till 214 procent och övertilldelningsemission utnyttjas fullt ut

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ) ("Guard Therapeutics" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Guard Therapeutics befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 20 augusti 2020 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 7 september 2020 ("Företrädesemissionen"). Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 1 oktober 2020, visar att 48 059 293 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 94 procent av Företrädesemissionen och att 61 935 994 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 121 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad med cirka 114 procent och de garantiåtaganden som lämnats av tre av Bolagets befintliga ägare behöver således inte tas i anspråk. För att tillgodose överteckningen i Företrädesemissionen har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 7 september 2020, beslutat att emittera ytterligare 7 500 000 aktier ("Övertilldelningsemissionen"). Sammantaget innebär detta att Guard Therapeutics tillförs cirka 76,5 MSEK före emissionskostnader.


Guard Therapeutics offentliggör tilläggsprospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.Guard Therapeutics rapporterar positiva top line-resultat från fas 1-studie av ROSgard i individer med nedsatt njurfunktion

Guard Therapeutics meddelar idag att man har erhållit positiva top line-resultat från en fas 1-studie av läkemedelskandidaten ROSgard i individer med nedsatt njurfunktion. Studiens huvudsakliga syfte var att kartlägga de farmakokinetiska egenskaperna och säkerhetsprofilen av ROSgard vid nedsatt njurfunktion. Bolaget bedömer att detta, tillsammans med tidigare rapporterade positiva resultat från ett kliniskt fas 1-program i friska försökspersoner, ger utmärkta förutsättningar för fortsatt utveckling av ROSgard inom området akuta njurskador.


Guard Therapeutics offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ)

Idag, den 7 september 2020, hölls extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Kallelse till extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund, måndagen den 7 september 2020 kl. 10.00.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted