Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30

Med "Bolaget" eller "A1M Pharma" avses A1M Pharma AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226.

Sammanfattning av delårsrapport

Andra kvartalet (2019-04-01 - 2019-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 028 KSEK (-14 784).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 SEK (-0,71).

Första halvåret (2019-01-01 - 2019-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -24 973 KSEK (-29 890).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,19 SEK (-1,44).
 • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2019 till 75 (84) %.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 129 667 745 utestående aktier per den 30 juni 2019 (20 746 840).
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • Den 9 april meddelade bolaget att den första försökspersonen har doserats i en fas 1-studie av ROSgard™.
 • Den 26 april kallades bolagets aktieägare till årsstämma som hålls den 29 maj 2019 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.
 • Den 2 maj meddelades, i enlighet med tidigare kallelse till den ordinarie bolagsstämman i A1M Pharma, att Göran Forsberg och Johannes Hulthe nominerats som nya ledamöter i bolagets styrelse.
 • Den 8 maj offentliggör A1M Pharma årsredovisningen för 2018.
 • Den 13 maj meddelades att bolaget förstärkt sin organisation inför den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten ROSgard™ och att att Gunnar Telhammar efterträder Fredrik Werner som Chief Financial Officer.
 • Den 22 maj publiceras Delårsrapport för Q1 2019.
 • Den 29 maj meddelar A1M Pharma att bolagets styrelseordförande Anders Ermén, av personliga skäl, inte ställa upp till omval vid den ordinarie bolagsstämman.
 • Den 29 maj hölls årsstämma i A1M Pharma AB.
 • Den 17 juni meddelar bolaget att Gunnar Telhammar lämnar sin position som bolagets Chief Financial Officer.
 • Den 17 juni meddelar bolaget att de genomför en riktad nyemission om cirka 27,2 Mkr för att finansiera utökade kliniska studier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 4 juli meddelar bolaget att Torun Labedzki rekryterats som Chief Financial Officer.
 • Den 10 juli meddelar bolaget att A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i USA.
 • Den 12 aug meddelar bolaget att American Society of Nephrology (ASN) har valt ut prekliniska studier av bolagets läkemedelskandidat ROSgard™ för presentation vid organisationens internationella kongress Kidney Week i Washington DC den 5 - 10 november 2019

Vd Tobias Agervald kommenterar

I början av april startade doseringen i den första kliniska studien av ROSgard™ - ett mycket betydelsefullt steg i A1M Pharmas utveckling. Fas 1a-studien utförs i friska försökspersoner och syftar till att dokumentera läkemedelskandidatens säkerhetsprofil och farmakokinetiska egenskaper. Vi ser fram emot att redan under hösten kunna ta del av resultaten av den inledande delen, där ROSgard ges i enstaka och ökande doser. Därefter följer nästa studiefas, där substansen kommer ges i upprepade och ökande doser. Denna del av studien förväntas kunna slutföras cirka tre månader efter starten.

Under kvartalet fortsatte samtidigt förberedelserna inför en fas 1b-studie i patienter som riskerar att drabbas av akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi. Studien förväntas kunna inledas under andra kvartalet 2020. Den riktade nyemission som genomfördes i juni gör att bolaget nu har finansiella medel att förbereda och genomföra denna första patientstudie av ROSgard. Emissionen kunde genomföras till en teckningskurs i linje med den volymviktade genomsnittskursen under de föregående 20 handelsdagarna och gav oss en rad nya långsiktiga och kapitalstarka ägare, bland annat Jan Ståhlberg, M2 Asset Management och Unionen.

Kort efter rapportperiodens utgång kunde vi meddela att det amerikanska patentverket avser bevilja bolagets patent som täcker den medicinska användningen av den aktiva substansen i ROSgard - ett välkommet besked som bidrar till ett robust immateriellt skydd på världens största läkemedelsmarknad. Vi ser nu fram emot att patentverket i USA även ska slutbehandla vår ansökan om substanspatent för ROSgard.

Det är bara drygt ett år sedan A1M Pharma kunde informera om resultaten från två av varandra oberoende prekliniska studier vilka visar att den aktiva substansen i ROSgard ger ett utmärkt skydd av njurarna när dessa utsätts för kraftig oxidativ stress - något som sker vid större kirurgiska ingrepp. Sedan dess har vi kunnat identifiera och implementera en tidseffektiv utvecklingsplan för vår läkemedelskandidat med ett tydligt fokus på akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi. Detta är ett kommersiellt attraktivt område som ligger mig varmt om hjärtat baserat på mina egna erfarenheter som specialistläkare inom njurmedicin. Efter ett omfattande arbete under 2019  har vi en bra finansiell situation, ett professionellt team på plats och fas 1-studien följer den uppsatta tidsplanen.  Förutsättningarna är därmed goda att redan under nästa år kunna genomföra en första studie i patienter som löper hög risk att utveckla akut njurskada i samband med hjärtkirurgi. Denna studie är en signifikant milstolpe på vägen mot en större och robust effektstudie. Ett positivt utfall skulle vara ett mycket viktigt steg för A1M Pharma, eftersom behovet av ett läkemedel som kan skydda njurarna i samband med hjärtkirurgi är stort och betalningsviljan hög.

Tobias Agervald, vd, A1M Pharma AB

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3, 2019 2019-11-27

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lund, 27 augusti 2019

Cristina Glad
Styrelsens ordförande

Göran Forsberg
Styrelseledamot

Johannes Hulthe
Styrelseledamot

Tobias Agervald
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Tobias Agervald, vd
Telefon: +46 46 286 50 30
E-post: tla@a1m.se
Hemsida: www.a1m.se
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 22, 223 63 Lund

A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se

Guard Therapeutics presenterade prekliniska forskningsresultat för ROSgard på ASN Kidney Week

Guard Therapeutics (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) presenterade forskningsresultat för ROSgard™ vid den nyligen avslutade vetenskapskongressen ASN Kidney Week - världens främsta möte inom njurmedicin. Resultaten visar positiva behandlingsresultat med den aktiva substansen i ROSgard i flera prekliniska modeller för förebyggande av akuta njurskador.


Guard Therapeutics utökar dosintervallet i fas 1a-programmet för ROSgard baserat på gynnsamma säkerhetsdata

Guard Therapeutics (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) meddelar idag att bolaget, baserat på gynnsamma säkerhetsdata från den första delen av den pågående fas 1a-studien, har beslutat att utvärdera en ytterligare och högre dosnivå av läkemedelskandidaten ROSgard™. Bolaget har erhållit klartecken från Läkemedelsverket att administrera denna högre dos vid enstaka tillfällen till friska försökspersoner samt - förutsatt positiva resultat -därefter gå vidare med administration av upprepade och stigande doser. Som tidigare meddelats förväntar sig Guard Therapeutics att efter slutförande av fas 1a-studien kunna genomföra den första studien i patienter redan under 2020.A1M Pharma byter namn till Guard Therapeutics

A1M Pharma meddelar idag att bolagets ansökan om namnbyte till Guard Therapeutics International AB (publ) har godkänts av Bolagsverket. Handeln i aktien på Nasdaq First North Growth Market kommer från och med den 29 oktober att ske under det nya kortnamnet GUARD.


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 23 OKTOBER 2019 I A1M PHARMA AB

Idag, den 23 oktober 2019, hölls extra bolagsstämma i A1M Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


A1M Pharma: Sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019 är den 25 oktober 2019

I enlighet med tidigare kommunikation är fredagen den 25 oktober 2019 sista dagen för att med utgivna teckningsoptioner av serie 2019 teckna nya aktier i A1M Pharma AB (publ) ("A1M Pharma" eller "Bolaget"). Sista dag för handel med teckningsoptionerna är den 23 oktober 2019. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.


Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2019 inleds 7 oktober 2019 - teckningsförbindelser om 18% från VD och större innehavare

Den 7 oktober 2019 inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie 2019 som emitterades i samband med företrädesemissionen i A1M Pharma AB (publ) ("A1M Pharma" eller "Bolaget") som avslutades under Q1 2019. Nyttjandeperioden pågår till och med 25 oktober 2019. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie 2019 teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 1,00 SEK per aktie.

A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser från större optionsinnehavare om cirka 5 MSEK motsvarande cirka 18 procent av det totala emissionsbeloppet om cirka 27,7 MSEK. Teckningsförbindelser har erhållits ifrån A1M Pharmas VD Tobias Agervald, M2 Asset Management AB, Galba Holding AB och John Fällström.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I A1M PHARMA AB

Aktieägarna i A1M Pharma AB, org. nr 556755-3226, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund, onsdagen den 23 oktober 2019 kl. 08.30.


A1M Pharma rapporterar positiva top line-resultat från en fas 1a-studie av ROSgard

A1M Pharma meddelar idag att resultaten från den första delen i en fas 1a-studie av ROSgard™ visar att läkemedelskandidaten har en god säkerhetsprofil och att plasmakoncentrationer som förväntas ge klinisk effekt kunde uppnås. ROSgard utvecklas som en potentiell ny behandling för att förebygga akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi.


A1M Pharma announces positive top-line results from a phase 1a study of ROSgard

A1M Pharma today announced that the results from the initial part of a phase 1a study show that the investigational drug ROSgard™ has a good safety profile and that plasma concentrations that are expected to have a therapeutic effect were achieved. ROSgard is being developed as a potential new treatment for prevention of acute kidney injury in cardiac surgery.


Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30

Med "Bolaget" eller "A1M Pharma" avses A1M Pharma AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226.

Sammanfattning av delårsrapport

Andra kvartalet (2019-04-01 - 2019-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 028 KSEK (-14 784).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 SEK (-0,71).

Första halvåret (2019-01-01 - 2019-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -24 973 KSEK (-29 890).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,19 SEK (-1,44).
 • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2019 till 75 (84) %.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 129 667 745 utestående aktier per den 30 juni 2019 (20 746 840).
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär