Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30

Med "Bolaget" eller "A1M Pharma" avses A1M Pharma AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226.

Sammanfattning av delårsrapport

Andra kvartalet (2019-04-01 - 2019-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 028 KSEK (-14 784).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 SEK (-0,71).

Första halvåret (2019-01-01 - 2019-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -24 973 KSEK (-29 890).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,19 SEK (-1,44).
 • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2019 till 75 (84) %.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 129 667 745 utestående aktier per den 30 juni 2019 (20 746 840).
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • Den 9 april meddelade bolaget att den första försökspersonen har doserats i en fas 1-studie av ROSgard™.
 • Den 26 april kallades bolagets aktieägare till årsstämma som hålls den 29 maj 2019 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.
 • Den 2 maj meddelades, i enlighet med tidigare kallelse till den ordinarie bolagsstämman i A1M Pharma, att Göran Forsberg och Johannes Hulthe nominerats som nya ledamöter i bolagets styrelse.
 • Den 8 maj offentliggör A1M Pharma årsredovisningen för 2018.
 • Den 13 maj meddelades att bolaget förstärkt sin organisation inför den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten ROSgard™ och att att Gunnar Telhammar efterträder Fredrik Werner som Chief Financial Officer.
 • Den 22 maj publiceras Delårsrapport för Q1 2019.
 • Den 29 maj meddelar A1M Pharma att bolagets styrelseordförande Anders Ermén, av personliga skäl, inte ställa upp till omval vid den ordinarie bolagsstämman.
 • Den 29 maj hölls årsstämma i A1M Pharma AB.
 • Den 17 juni meddelar bolaget att Gunnar Telhammar lämnar sin position som bolagets Chief Financial Officer.
 • Den 17 juni meddelar bolaget att de genomför en riktad nyemission om cirka 27,2 Mkr för att finansiera utökade kliniska studier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 4 juli meddelar bolaget att Torun Labedzki rekryterats som Chief Financial Officer.
 • Den 10 juli meddelar bolaget att A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i USA.
 • Den 12 aug meddelar bolaget att American Society of Nephrology (ASN) har valt ut prekliniska studier av bolagets läkemedelskandidat ROSgard™ för presentation vid organisationens internationella kongress Kidney Week i Washington DC den 5 - 10 november 2019

Vd Tobias Agervald kommenterar

I början av april startade doseringen i den första kliniska studien av ROSgard™ - ett mycket betydelsefullt steg i A1M Pharmas utveckling. Fas 1a-studien utförs i friska försökspersoner och syftar till att dokumentera läkemedelskandidatens säkerhetsprofil och farmakokinetiska egenskaper. Vi ser fram emot att redan under hösten kunna ta del av resultaten av den inledande delen, där ROSgard ges i enstaka och ökande doser. Därefter följer nästa studiefas, där substansen kommer ges i upprepade och ökande doser. Denna del av studien förväntas kunna slutföras cirka tre månader efter starten.

Under kvartalet fortsatte samtidigt förberedelserna inför en fas 1b-studie i patienter som riskerar att drabbas av akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi. Studien förväntas kunna inledas under andra kvartalet 2020. Den riktade nyemission som genomfördes i juni gör att bolaget nu har finansiella medel att förbereda och genomföra denna första patientstudie av ROSgard. Emissionen kunde genomföras till en teckningskurs i linje med den volymviktade genomsnittskursen under de föregående 20 handelsdagarna och gav oss en rad nya långsiktiga och kapitalstarka ägare, bland annat Jan Ståhlberg, M2 Asset Management och Unionen.

Kort efter rapportperiodens utgång kunde vi meddela att det amerikanska patentverket avser bevilja bolagets patent som täcker den medicinska användningen av den aktiva substansen i ROSgard - ett välkommet besked som bidrar till ett robust immateriellt skydd på världens största läkemedelsmarknad. Vi ser nu fram emot att patentverket i USA även ska slutbehandla vår ansökan om substanspatent för ROSgard.

Det är bara drygt ett år sedan A1M Pharma kunde informera om resultaten från två av varandra oberoende prekliniska studier vilka visar att den aktiva substansen i ROSgard ger ett utmärkt skydd av njurarna när dessa utsätts för kraftig oxidativ stress - något som sker vid större kirurgiska ingrepp. Sedan dess har vi kunnat identifiera och implementera en tidseffektiv utvecklingsplan för vår läkemedelskandidat med ett tydligt fokus på akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi. Detta är ett kommersiellt attraktivt område som ligger mig varmt om hjärtat baserat på mina egna erfarenheter som specialistläkare inom njurmedicin. Efter ett omfattande arbete under 2019  har vi en bra finansiell situation, ett professionellt team på plats och fas 1-studien följer den uppsatta tidsplanen.  Förutsättningarna är därmed goda att redan under nästa år kunna genomföra en första studie i patienter som löper hög risk att utveckla akut njurskada i samband med hjärtkirurgi. Denna studie är en signifikant milstolpe på vägen mot en större och robust effektstudie. Ett positivt utfall skulle vara ett mycket viktigt steg för A1M Pharma, eftersom behovet av ett läkemedel som kan skydda njurarna i samband med hjärtkirurgi är stort och betalningsviljan hög.

Tobias Agervald, vd, A1M Pharma AB

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3, 2019 2019-11-27

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lund, 27 augusti 2019

Cristina Glad
Styrelsens ordförande

Göran Forsberg
Styrelseledamot

Johannes Hulthe
Styrelseledamot

Tobias Agervald
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Tobias Agervald, vd
Telefon: +46 46 286 50 30
E-post: tla@a1m.se
Hemsida: www.a1m.se
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 22, 223 63 Lund

A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se

Guard Therapeutics byter Certified Adviser

Guard Therapeutics (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) meddelar att bolaget har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG) avseende tjänsten som Certified Adviser.


Kommuniké från årsstämma den 14 maj 2020 i Guard Therapeutics International AB (publ)

Guard Therapeutics (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) meddelar idag att bolagets årsstämma avhållits denna dag och att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.


Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.


Guard Therapeutics offentliggör årsredovisning för 2019

Guard Therapeutics AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för 2019.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund, torsdagen den 14 maj 2020 kl. 10.00.


Rättelse: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Rättelse av numrering av dagordning.

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund, torsdagen den 14 maj 2020 kl. 10.00.


Guard Therapeutics erhåller myndighetsgodkännande inför nästa steg i det kliniska fas 1a-programmet för ROSgard

Guard Therapeutics meddelar idag att Läkemedelsverket beviljat bolagets ansökan om att inleda nästa delsteg i det kliniska utvecklingsprogrammet för läkemedelskandidaten ROSgard(TM). Godkännandet innebär att bolaget omgående inleder screening av försökspersoner inför fas 1a-programmets avslutande steg. Studien innefattar dosering med upprepade och stigande doser (MAD) med ROSgard i friska individer och förväntas avslutas under sommaren 2020.


Guard Therapeutics rapporterar positiva top line-resultat från en klinisk fas 1a-studie av ROSgard 2020-03-17 10:00:12

Guard Therapeutics meddelar idag positiva top line-resultat från den sista och högsta dosgruppen i den del av en klinisk fas 1a-studie där enstaka och ökande doser (SAD) av läkemedelskandidaten ROSgardTM administrerats till friska individer. ROSgard uppvisade goda farmakokinetiska egenskaper och en gynnsam säkerhetsprofil även på denna dosnivå, vilken är högre än den som förväntas användas i framtida patientstudier. Nästa steg i fas 1a-programmet är att studera ROSgard i upprepade och stigande doser (MAD).


Guard Therapeutics meddelar idag positiva top line-resultat från den sista och högsta dosgruppen i den del av en klinisk fas

1a-studie där enstaka och ökande doser (SAD) av läkemedelskandidaten ROSgardTM administrerats till friska individer. ROSgard uppvisade goda farmakokinetiska egenskaper och en gynnsam säkerhetsprofil även på denna dosnivå, vilken är högre än den som förväntas användas i framtida patientstudier. Nästa steg i fas 1a-programmet är att studera ROSgard i upprepade och stigande doser (MAD).


Bokslutskommuniké 2019

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2019-01-01 - 2019-12-31)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -45 156 KSEK (-86 708).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,29 SEK (-4,18).
 • Soliditeten** uppgick per den 31 december 2020 till 83 (-11) %

Fjärde kvartalet (2019-10-01 - 2019-12-31)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 149 KSEK (-40 226).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 SEK (-1,94).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär