Anders Ermén ny styrelseordförande i A1M Pharma

A1M Pharmas styrelse har idag utsett ledamoten Anders Ermén till ny ordförande i samband med att den hittillsvarande ordföranden Martin Austin meddelat att han lämnar sitt uppdrag.


A1M Pharma erhåller besked om kommande godkännande av patent i USA

A1M Pharma har erhållit besked om ett kommande godkännande av bolagets patentansökan med titeln "Alpha-1-microglobulin for use in the treatment of mitochondria-related diseases" från det amerikanska patentverket, USPTO. Patentgodkännandet utvidgar A1M Pharmas immateriella skydd för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar med det kroppsegna proteinet A1M. Patentet kommer att vara giltigt till och med 2035.


A1M Pharmas aktie erhåller observationsstatus på Nasdaq First North

A1M Pharma meddelar i dag att Nasdaq Stockholm AB tilldelat bolagets aktie observationsstatus. Bolaget publicerade igår sin finansiella rapport för tredje kvartalet 2018. Enligt regelverket för Nasdaq First North kan ett bolag erhålla observationsstatus om det råder omständigheter som resulterar i en påtaglig osäkerhet kring dess finansiella situation. Som tidigare meddelats arbetar styrelsen i A1M Pharma för att säkerställa verksamhetens behov av finansiering. Bolaget bedriver med stöd av en finansiell rådgivare en kapitalanskaffningsprocess.


A1M Pharma receives observation status on Nasdaq First North

A1M Pharma announced today that Nasdaq Stockholm AB has decided that its share will be given observation status. The company yesterday published its interim report for the third quarter of 2018 with information on its financial situation. The current rules of First North state that a listed company can be given observation status if any circumstance exists that results in material adverse uncertainty in respect of the company's financial situation. As previously announced, the Board of Directors of A1M Pharma works to ensure its financing needs. The company is currently engaged in a capital raising process, supported by a financial advisor.


Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Årets första nio månader (2018-01-01 - 2018-09-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -46 482 SEK (-52 628).
 • Resultatet per aktie uppgick till -2,24 SEK (-6,53).
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2018 till 77 % (83).

Tredje kvartalet (2018-07-01 - 2018-09-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 592 SEK (-18 333).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,80 SEK (-2,27).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 20 746 840 utestående aktier per den 30 september 2018 (8 064 105).

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.


Läkemedelsverket ger A1M Pharma tillstånd att inleda en klinisk fas I-studie av ROSgard™

A1M Pharma meddelar i dag att Läkemedelsverket gett tillstånd att inleda en klinisk fas I-studie av ROSgard™ - en läkemedelskandidat som utvecklas för att motverka akut njurskada (AKI), bland annat i samband med hjärtkirurgi. Fas I-studien förväntas påbörjas under det första kvartalet 2019, vilket är i linje med den uppdaterade utvecklingsplan som A1M Pharma nyligen presenterat.


Swedish Medical Products Agency grants A1M Pharma permission to start a clinical Phase I study of ROSgard™

A1M Pharma announces today that the Swedish Medical Products Agency has granted permission to start a clinical Phase I study of ROSgard™ - a drug candidate developed to prevent Acute Kidney Injury (AKI) in connection with primarily heart surgery. The Phase I study is expected to start during the first quarter of 2019, which is in line with the updated development plan that A1M Pharma recently presented.


A1M Pharma presenterar klinisk utvecklingsplan för ROSgard™ med fokus på akut njurskada - fas I-studie planeras starta under första kvartalet 2019

A1M Pharma presenterar idag en klinisk utvecklingsplan för läkemedelskandidaten ROSgard™, vilken kommer fokusera på behandling av akut njurskada i samband med hjärtkirurgi. Utvecklingsplanen tar sin utgångspunkt i de positiva resultat som nyligen kommunicerats från prekliniska studier av ROSgard™ i relevanta försöksmodeller, samt i marknadspotentialen för en ny behandling som kan hjälpa denna utsatta patientgrupp. En fas I-studie förväntas kunna inledas under första kvartalet 2019, förutsatt ett godkännande från Läkemedelsverket under november 2018. Detta är något senare än vad som tidigare kommunicerats.


Styrelseförändring i A1M Pharma

A1M Pharma meddelar idag att Helena Brounéus beslutat sig för att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot.


A1M Pharma lämnar in förnyad ansökan till Läkemedelsverket om klinisk prövning med ROSgard™

A1M Pharma meddelar idag att bolaget har lämnat in en förnyad ansökan till Läkemedelsverket om genomförande av en fas I-studie med ROSgard™ - en läkemedelskandidat som i flera prekliniska studier visat sig ha en skyddande effekt mot njurskador i samband med oxidativ stress. Givet godkännande är fas I-studien planerad att inledas under det fjärde kvartalet 2018.


A1M Pharma re-submits application to the Swedish Medical Products Agency to conduct clinical trial with ROSgard™

A1M Pharma announces that the company has re-submitted the application to the Swedish Medical Products Agency (Läkemedelsverket) to conduct a clinical phase I study with ROSgard™ - a candidate drug that has shown a protective effect against kidney injuries in connection with oxidative stress in several preclinical studies. Upon approval, the phase I study is scheduled to start in Q4 2018.


Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av delårsrapport

Första halvåret (2018-01-01 - 2018-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -29 890 SEK (-34 294).
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,44 SEK (-4,25).
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2018 till 84 % (90). 

Andra kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 784 SEK (-18 603).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,71 SEK (-2,31).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 20 746 840 utestående aktier per den 30 juni 2018 (8 064 105).

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.


A1M Pharma prioriterar indikationen akut njurskada i den fortsatta utvecklingen av ROSgard™ baserat på positiva prekliniska data

A1M Pharma meddelar idag att bolaget beslutat prioritera indikationen akut njurskada i samband med hjärtkirurgi i den långsiktiga kliniska utvecklingsplanen för läkemedelskandidaten ROSgard™. Detta baserat på nyligen kommunicerade positiva resultat från prekliniska studier i relevanta försöksmodeller. Efter genomförandet av en fas I-studie i friska frivilliga, från vilken resultat förväntas under första halvåret 2019, planeras en fas Ib-studie i denna patientgrupp för att studera säkerhet och utvärdera farmakodynamiska effekter.


A1M Pharma to prioritize the indication acute kidney injuries in further development of ROSgard™ on the basis of positive preclinical data

A1M Pharma is today announcing the company's decision to prioritize the indication acute kidney injuries in conjunction with heart surgery in the long-term clinical development plan for the drug candidate ROSgard™. This decision is based on the recently communicated positive results from preclinical studies in relevant research models. After completion of a Phase I trial in healthy subjects, the results of which are expected in the first half of 2019, a Phase Ib trial is planned in this patient group to study safety and evaluate the pharmacodynamic efficacy.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: